Německo: Přichází doba legalizování dětských sňatků?

Na sklonku loňského roku shledal Spolkový soudní dvůr (BGH), že německý zákon zakazující sňatek s nezletilou osobou je protiústavní. Předložil proto věc Spolkovému ústavnímu soudu k posouzení. Německo by se tak mohlo stát první evropskou zemí, která povolí sňatek osobám mladším 16 let.

25. 4. 2019 Anna Katerina Vintrová

Bez popisku

Podmínky uzavření manželství

Německý občanský zákoník (BGB) stanovuje ve svém § 1303 [1], že do manželství lze vstoupit až po dovršení zletilosti, tedy v 18 letech. Ve druhé větě hovoří o nicotnosti manželství uzavřeného osobou mladší 16 let. [2] Manželství uzavřené osobami ve věku od 16 do 18 let je účinné. Soud ho ale může na návrh jednoho z manželů nebo příslušného správního orgánu s účinky ex nunc zrušit. [3] Ve výjimečných případech je možné toto manželství ponechat platným, pokud mladistvý manžel v mezidobí dovršil zletilosti a potvrdí, že si přeje, aby bylo manželství nadále platné. Mezi další podmínky patří plná svéprávnost snoubenců a neexistence již uzavřeného manželství či registrovaného partnerství. Manželství nelze uzavřít mezi příbuznými či mezi osvojencem a osvojitelem. [4] Lze konstatovat, že podmínky pro uzavření manželství jsou v Německu stanoveny obdobně jako u nás. [5]

Rozdíl spočívá v možnosti uzavřít manželství se souhlasem soudu mezi 16. a 18. rokem a v rozšířených podmínkách uvedených v uváděcím zákoně k BGB. [6] Ten v článku 13 upřesňuje, za jakých okolností lze u manželství uzavřeného nezletilým konstatovat nicotnost (odst. 3/1), popř. jej zrušit (odst. 3/2). Jestliže je jeden z manželů cizinec (a právo země původu určuje způsobilost uzavřít manželství odchylně), aplikuje se německé právo například v situacích, kdy je jeden ze snoubenců německým státním příslušníkem nebo má obvyklý pobyt v Německu. Odstavec třetí říká, že manželství je podle německého práva nicotné, pokud jeden ze snoubenců nedovršil 16. roku věku, přestože by byl dle práva své domoviny způsobilý manželství uzavřít. Obdobně může soud manželství zrušit s účinky ex nunc, pokud osoba v okamžiku uzavření manželství dosáhla 16. roku věku, avšak ještě ne 18., i přesto, že by se dle právního řádu své vlasti osoba považovala za způsobilou uzavřít manželství.

Aby to nebylo tak jednoduché, další předpis [7] konkretizuje, že druhá věta § 1303 BGB se použije pro manželství uzavřená od 22. 7. 2017 (tj. od nabytí účinnosti novely). Zrušení dříve uzavřených manželství je možné dle práva platného k 21. 7. 2017. Co se nicotnosti manželství týče, ustanovení čl. 13 odst. 3/1 uváděcího zákona k BGB se nepoužije pro osoby narozené před 22. 7. 1999. Nicotnost se rovněž netýká případů, kdy manželství nezletilých bylo platně uzavřeno podle cizího práva, ale žádný z manželů před dovršením zletilosti nepobýval v Německu.

Stručně řečeno, německý zákonodárce se snaží chránit osoby mladší 16 let. Stávající německé zákony v žádném případě nelegalizují „dětské“ sňatky, a to ani za předpokladu, že byly uzavřeny legálně v zahraničí podle cizího práva. Na druhou stranu německé právo připouští možnost, kdy lze takový sňatek uznat: je-li manželství uzavřeno dle cizího práva a žádný z manželů až do dovršení zletilosti nepobýval v Německu. To znamená, že pokud bylo manželství uzavřeno mezi patnáctiletými osobami, které se po dovršení 18 let přestěhují do Německa, manželství nebude podle německého práva nicotné a ani jej nebude možné zrušit.

O co šlo v původním řízení?

Syrský muž a syrská dívka uzavřeli sňatek v Sýrii podle tamního práva v roce 2015. Muži bylo v té době 21 let a dívce 14. Pár měsíců po svatbě uprchli ze své země do Německa. Po registraci v prvním místě vstupu na německé území byli manželé rozděleni. Dívku umístili do zařízení pro mladistvé ženské uprchlice bez doprovodu a pozastavili k ní rodičovská práva. Muže o místě pobytu dívky nikdo neinformoval. Později se domáhal práva na styk s dívkou u okresního soudu, který ho povolil pouze ve velmi omezeném rozsahu a za přítomnosti třetí osoby. Případ se dostal až k BGH. [8]

Argumentace BGH

BGH se domnívá, že právní úprava generálně stanovující nicotnost manželství za výše uvedených okolností je v rozporu s čl. 1, 2, 3 a 6 německé ústavy. Kritizuje především automatičnost této nicotnosti bez možnosti posuzovat případy jednotlivě a v odůvodněných případech rozhodnout odchylně. Soudci BGH zastávají názor, že výše uvedený zákon není v souladu s ústavním právem na ochranu manželství. Vytýkají absenci právní regulace ve vztahu k péči o děti a stanovení výživného v případě, kdy bude na manželství nahlíženo jako na nicotné či bude zrušeno. Za stejně problémové považují případy, kdy je manželství uzavřené podle německého práva v lepším postavení než manželství uzavřené v zahraničí. Německé manželství uzavřené osobou narozenou před 22. 7. 1999 se považuje za platné, ale je zrušitelné, přičemž manželství uzavřené v zahraničí by za stejných okolností bylo nicotné. [9]

Shrnutí

Dětské sňatky jsou v Německu i nadále nelegální. Jak jsem vysvětlila výše, německý zákonodárce chrání nezletilé osoby před nucenými sňatky, které jsou v určitých zemích světa přirozené. S velkým přílivem migrantů do Evropy se nelze divit, že se Němci pokusili problém dětských manželství vyřešit změnou zákona. Na druhou stranu považuji některé z argumentů soudců BGH za relevantní. Na rozlousknutí si však budeme muset ještě chvíli počkat. Troufám si již teď tvrdit, že Spolkový ústavní soud vydá přelomové rozhodnutí, které by mohlo ovlivnit i Českou republiku.

Autorka: Anna Katerina Vintrová


[1] Pro úplnost dodávám, že znění § 1303 platí od 17. 7. 2017. Novelou BGB tak německý zákonodárce reagoval na vzrůstající počet sňatků s nezletilými související s migrační krizí.

[2] Platně uzavřít manželství lze v 18 letech. Manželství mezi 16. a 18. rokem je možné zrušit ex nunc, do té doby je tzv. účinné. Manželství mezi osobami, z nichž alespoň jedna je mladší 16 let, je považováno za nicotné, tedy neplatné ex tunc.

[3] Do novely v roce 2017 bylo možné uzavřít manželství mezi 16. a 18. rokem s přivolením soudu.

[4] Ustanovení § 1303 a.n. BGB.

[5] Srov. ustanovení § 672 a.n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

[6] Tzv. Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche, zkráceně BGBEG.

[7] § 44 Überleitungsvorschrift zum Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen.

[8] Tisková zpráva BGH. Dostupné z: http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&pm_nummer=0186/18

[9] BGH: Zákon o boji proti dětským sňatkům může být protiústavní. Dostupné z: https://jura-online.de/blog/2018/12/23/bgh-kinderehe-gesetz-konnte-verfassungswidrig-sein/

Čtěte také:


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info