Přihlášením k odběru novinek udělujete souhlas neziskové organizaci Právo21, z. s., se sídlem Komenského náměstí 220/2, 602 00 Brno, e-mail: pravo21@pravo21.cz (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), zpracovávala tento osobní údaj: e-mail.

Zákonný důvod zpracování osobních údajů: souhlas.

Zdroj údajů: Formulář přihlášení se k odběru novinek na stránkách www.pravo21.cz či přihlášení se k odběru skrze e-mailovou či telefonickou komunikaci.

E-mail bude zpracován za účelem:

 • Zasílání informačních e-mailových zpráv, které obsahují informace o činnosti Správce v souladu s jeho stanovami, především o rozšiřování právního povědomí, kultivaci veřejné debaty a mediálního prostoru, rozvoji společenské odpovědnosti, podpoře vzdělávání v oboru věd právních, podpoře reputace právnického stavu a rozvoji, jména a reputace Právnické fakulty Masarykovy univerzity a podpoře a ochraně mládeže Správcem.
 • Zasílání informačních e-mailových zpráv, které obsahují informace o zveřejněných nebo připravovaných publicistických a odborných článcích on-line nebo v tištěné podobě, pořádání přednášek, seminářů a dalších akcí humanitární a charitativní povahy, jakož i ekologického zaměření, vydávání či zprostředkování vzdělávacích materiálů, pořádání společenských akcí, navazování, udržování a rozvoji kontaktů s podobně zaměřenými osobami v tuzemsku a zahraničí.
 • E-mailové zprávy jsou zasílány každý měsíc, maximální četnost zasílání jsou dvě zprávy měsíčně.

E-mail bude Správcem zpracován pro vymezený účel po dobu 3 let. Před uplynutím doby, na kterou je souhlas udělen, vám Správce zašle na e-mailovou adresu zprávu o tom, zdali si přejete udělit k vymezenému účelu souhlas nový.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze kdykoliv odvolat, a to například zasláním dopisu na adresu sídla Správce nebo zprávou zaslanou na jeho e-mail: pravo21@pravo21.cz. Souhlas lze vzít zpět také prostřednictvím odkazu, který naleznete v každém námi zaslaném e-mailu.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR máte právo:

 • na přístup k osobním údajům, které se sestává z práva získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v čl. 15 GDPR;
 • na opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle čl. 16 GDPR;
 • na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že Správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se vás týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely vymezené výše či jakmile odvoláte poskytnutý souhlas se zpracováním a nebude existovat žádný další právní důvod pro zpracování (viz čl. 17 GDPR);
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených čl. 18 GDPR;
 • na přenositelnost údajů dle podmínek čl. 20 GDPR;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR;
 • nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které pro vás má právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 GDPR;
 • na oznámení případu porušení zabezpečení osobních údajů, pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob dle čl. 34 GDPR.

Osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu nejsou dále poskytovány žádným příjemcům ani třetím stranám vyjma pracovníků Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity, kteří zajišťují správu webových stránek a  provádějí jejich údržbu. Přístup k e-mailovým adresám mají pouze za účelem vymezeným v předchozí větě.

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů máte právo se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem. K tomu můžete také podat stížnost. Stížnost můžete podat také prostřednictvím elektronické podatelny dostupné na webu Úřadu (www.uoou.cz).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info