Právo21, z. s., se sídlem Komenského náměstí 220/2, 602 00 Brno, IČO 07174918, zapsaný v rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu L, vložce 24748 (dále jen „vydavatel”), publikuje na internetovém serveru www.pravo21.cz a v tištěném periodiku Právo21 populárně naučné i odborné články spadající do rubriky Právo, Společnost, Podcasty21, Rozhovory, Studium a Kultura (dále jen „příspěvky”).

Příspěvek je třeba zaslat na e-mailovou adresu vydavatele pravo21@pravo21.cz nebo příslušnému editorovi, a to výhradně v ŠABLONĚ, kterou naleznete ZDE. POZOR: pokud neodpovídáme na e-mail, s největší pravděpodobností nám nepřišel. Napište nám proto prosím znovu nebo nás kontaktujte telefonicky. Děkujeme za pochopení. Zasláním příspěvku autor souhlasí s jeho uveřejněním a potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto Publikačních podmínek a že s nimi souhlasí.

Příspěvky určené k publikaci by měly být převážně původní, v žádném tištěném či elektronickém periodiku doposud nepublikované. Lze uveřejnit i nepůvodní články, pokud není autor omezen v udělení licence vydavateli právem třetích osob.

Volba tématu příspěvku ani četnost publikace příspěvků nejsou žádným způsobem omezeny. Rozsah je omezen na 10 stran u článků spadajících do rubriky Právo a na 3 strany u článků spadajících do ostatních rubrik, ledaže se autor dohodne s vydavatelem jinak.

Všechny zaslané příspěvky budou posuzovány osobou s příslušnou kvalifikací z řad redakce vydavatele či externích spolupracovníků dle jejich odborné kvalifikace. O přijetí článku k publikaci bude autor informován do 15 dnů. Tato lhůta může být výjimečně prodloužena, o čemž bude autor informován.

V případě, že je článek přijat, navrhne vydavatel jeho editace. Autor má možnost editace odmítnout, v takovém případě si vydavatel vyhrazuje právo odepřít uveřejnění příspěvku. Toto právo si vyhrazuje rovněž v případě, pokud nebude souhlasit s jeho obsahem. Zeditovaný příspěvek se předává na korekturu, ledaže autor uvede, že trvá na autorské korektuře.

Příspěvek se zveřejní dle redakčních potřeb vydavatele. O přesném termínu uveřejnění a umístění příspěvku bude autor informován na vyžádání. Ke každému příspěvku je možné kromě jména a příjmení autora připojit i informaci o činnosti autora společně s hypertextovými odkazy.

Příspěvek je přijat ve chvíli, kdy vydavatel přijetí odesílateli potvrdí. Tímto okamžikem nabývá vydavatel výhradní bezúplatnou licenci k rozmnožování a rozšiřování příspěvku jako autorského díla v jím vydávaných tištěných či elektronicky šířených periodicích. K jakémukoliv dalšímu publikování autorem zaslaného příspěvku v časopisecké či elektronické podobě je vždy potřeba předchozího souhlasu vydavatele.

Vybrané příspěvky vydavatel předá společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s., se sídlem U Nákladového nádraží 3265/10, Strašnice, 130 00 Praha 3, IČO 63077639, která dílo na základě Smlouvy o spolupráci při vytváření autorských děl ze dne 14. 1. 2019 zpracuje pro právní informační systém ASPI a zveřejní jako součást ASPI prostřednictvím desktopové aplikace ASPI a portálu www.aspi.cz. Autor příspěvku bude v takovém případě kontaktován vydavatelem, aby mu k předání díla udělil svůj souhlas, nebo předání odmítl. Souhlas lze stáhnout ZDE.

V případě jakýchkoliv dotazů Vám rádi poskytneme doplňující informace na e-mailové adrese pravo21@pravo21.cz. Na uvedené adrese nás můžete kontaktovat i v případě, že máte pouze nápady, ale ještě jste finální příspěvek nezpracovali, nebo byste se rádi zapojili do činnosti redakce, ale nevíte jakým způsobem.

Tyto všeobecné publikační podmínky nabývají platnosti a účinnosti 9. 7. 2020.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info