Protiprávní sterilizace: Jak (ne)funguje odškodňovací mechanismus?

Oběti protiprávních sterilizací, které byly prováděny na území České republiky v letech 1966 až 2012, mohou od začátku roku 2022 žádat o jednorázové odškodnění ve výši 300 000 Kč. Odškodňovací mechanismus má ale své mezery, na které soustavně upozorňuje občanská společnost.

29. 11. 2022 Anna Štefanidesová

Bez popisku

Protiprávní sterilizace se na území České republiky odehrávaly především v minulém století, máme ale doložené i případy ze současného tisíciletí. Na tuto praxi upozornil už v roce 2005 tehdejší ombudsman Otakar Motejl,[1] který také poprvé začal mluvit o možnosti odškodnění obětí. Následovalo mnoho let boje jak ze strany nevládních organizací, tak ze strany samotných obětí, až 1. ledna 2022 vešel v účinnost zákon,[2] který obětem protiprávních sterilizací přiznává jednorázovou částku 300 000 Kč. Liga lidských práv, ve které autorka pracuje, obětem protiprávních sterilizací s podáním žádosti pomáhá.

Při psaní zákona se počítalo s tím, že odškodněno bude cca 400 žen.[3] Žádosti měla nejprve posuzovat komise složená z odborníků, kteří se tématem protiprávních sterilizací zabývají dlouhodobě a jsou schopni posoudit žádosti v kontextu této lidskoprávní problematiky. Teprve poté mělo být vydáno rozhodnutí. Rozhodování nakonec připadlo do gesce Ministerstva zdravotnictví, komise zřízena nebyla. Úspěšných je zatím zhruba polovina žádostí a nejsou přijímány jiné důkazní prostředky než zdravotnická dokumentace.[4] Důvodová zpráva přitom uvádí, že jiným důkazním prostředkem může být například čestné prohlášení.[5]

Historický kontext

Sterilizace eugenického[6] charakteru ve 20. století probíhaly například ve Švédsku,[7] Norsku, Švýcarsku a dále také právě v ČSFR. Důvodem bylo „zkvalitnění populace“ a terčem těchto protiprávních sterilizací byly především mentálně postižené ženy a ženy ze sociálně slabých poměrů. Na našem území se dotkly nejčastěji (ale nejen) romských žen.

Byla to politika podporovaná ze strany státu[8] a realizovaná ve zdravotnických zařízeních. Nelze samozřejmě říct, že všechny sterilizace provedené za minulého režimu byly zásahem do lidských práv. Existovaly i sterilizace provedené na vlastní žádost a s dostatečným poučením o zákroku, jeho rizicích a jeho nezvratnosti.

Příběhy nedobrovolných sterilizací se liší, a přesto se podobají. Často se v nich opakuje nátlak a výhružky odebráním již narozených dětí. Podpisy prázdných papírů těsně před císařským řezem (či dokonce až pár dní po něm[9]). Tvrzení lékařů, že jde o dočasnou antikoncepci. Nabídnutí jednorázové sociální dávky za podstoupení zákroku (často bez vysvětlení jeho nenávratnosti).

Oficiálně sice zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, sterilizaci podmiňoval informovaným souhlasem a postupem, který stanovila směrnice č. LP-252.3-19.11.71., o provádění sterilizace (dále jen „směrnice“). Tyto předpisy však byly v praxi systematicky porušovány.[10]

Dotčená lidská práva podle judikatury Evropského soudu pro lidská práva

Několik případů nedobrovolných sterilizací se dostalo až k Evropskému soudu pro lidská práva (dále jen „ESLP“). U nás je zřejmě nejznámější případ V. C. proti Slovensku, ze kterého argumentačně čerpáme i v současných žádostech o odškodnění.

V tomto případě shledal ESLP porušení čl. 3 (zákaz mučení) a čl. 8 (právo na respektování soukromého a rodinného života).

Soud v případě porušení čl. 3 hodnotil především informovaný souhlas a okolnosti, za jakých proběhl. Z tohoto posouzení (souhlas stěžovatelka udělila v porodních bolestech, těsně před porodem, ve strachu vyvolaném sdělením lékařů a při nedostatku poskytnutých informací), soud zhodnotil přístup zdravotníků jako neslučitelný s principem respektování lidské důstojnosti a svobody. Navíc bylo hrubě zasaženo do její tělesné integrity.

V případě porušení čl. 8 ESLP shledal, že došlo k porušení pozitivního závazku státu zajistit respektování soukromého a rodinného života. Žena přišla v mladém věku o možnost mít další děti bez svého rozhodnutí.[11]

Ne ve všech případech nucené sterilizace však ESLP shledal porušení čl. 3 i čl. 8. V novém rozhodnutí Y. P. proti Rusku shledal pouze porušení čl. 8.[12] V tomto případě podle většinového rozhodnutí chyběla rasová diskriminace (Y. P. nepatří k menšině), nebyla shledána dostatečná závažnost zásahu pro konstatování porušení čl. 3 a chyběl prvek zranitelnosti. Soudci Serghides a Pavli naopak v nesouhlasném stanovisku zastávají názor, že došlo i k porušení článku 3 (argumentovali například tím, že těhotná žena při operaci je zranitelná již z povahy této situace).

Zákonné podmínky a postup pro sterilizaci před rokem 2012

Jak jsem již zmínila, za určitých okolností mohla být sterilizace provedena v souladu s právem. Podle § 27 zákona o péči o zdraví lidu bylo možné sterilizaci provést jen se souhlasem nebo na vlastní žádost dotčené osoby za podmínek stanovených Ministerstvem zdravotnictví ve směrnici. Souhlas musel být informovaný, svobodný a písemný.

V případě sterilizace na zdravých pohlavních orgánech (seznam zdravotních indikací pro výkon byl stanoven v příloze směrnice) měl pak postup vypadat následovně: podání žádosti, jednání a rozhodnutí sterilizační komise a písemné stvrzení pacientky, že byla poučena o následcích (§11 směrnice)[13].

Veřejný ochránce práv ve své zprávě shrnul podmínky pro zákonnou sterilizaci takto: „Při posuzování legality sterilizací vykonávaných na zdravých pohlavních orgánech je třeba mít před očima vždy následující triádu náležitostí: 1. Žádost nebo souhlas osoby, která má zákrok podstoupit. Žádost (souhlas) musí být výsledkem projevu svobodné, vážné a omylu prosté vůle takové osoby zákrok vedoucí k odstranění plodnosti podstoupit. 2. Souhlas sterilizační komise s provedením sterilizace, který se opírá o objektivní existenci lékařské indikace podle přílohy sterilizační směrnice. 3. Souhlas osoby, která má zákrok podstoupit, s provedením zákroku, s tím, že její souhlas vychází z úplné a přesné informace o povaze a následcích sterilizace.“

Zákon v praxi a otevřený dopis

Po nátlaku a doporučeních zejména ze strany občanské společnosti, neziskových organizací, mezinárodních orgánů a výborů a obětí samotných došlo v roce 2021 za široké politické podpory k přijetí zákona, který má odškodnit oběti protiprávních sterilizací. Tento zákon je účinný již téměř rok, a proto již známe mezery jeho praktického uplatňování.

Zákon Ministerstvu zdravotnictví ukládá rozhodnout ve lhůtě dvou měsíců od podání žádosti a výslovně umožňuje i jiné důkazní prostředky než zdravotnickou dokumentaci. Především s těmito dvěma body ale v praxi narážíme na problém.

U některých žádostí lhůta již překročila deset měsíců a stále o nich není rozhodnuto. Naproti tomu některé žádosti, podané například v červenci, již rozhodnuté jsou. Jakým způsobem Ministerstvo zdravotnictví postupuje a podle čeho volí pořadí žádostí, není zcela jasné. Na tento problém jsme již upozornili v otevřeném dopise.[14] „Jakkoliv mě situace daného útvaru ministerstva mrzí, návrh řešení spočívající v dodržování lhůt není v krátkodobém horizontu objektivně možné realizovat a dotčení kolegové zákonnou lhůtu znají, tudíž není třeba je na ni upozorňovat,“ odpověděl na tuto výtku ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.[15]

Oběti, jejichž zdravotnická dokumentace byla skartována, v současné chvíli na odškodnění nedosáhnou. Ministerstvo zdravotnictví ani nezohledňuje, zdali byla skartace provedena zákonně či nezákonně.[16] Sice tvrdí, že uzná i jiné důkazy, které prokáží protiprávnost zákroku, jaké důkazy by však byly dostačující, nikde zveřejněno není. Ženám sterilizovaným před rokem 1982 proto žádosti zamítá. Zákon se ale psal s úmyslem odškodnit všechny (včetně mužů, kteří ale tvoří velmi malou skupinu), kdo byli sterilizováni v rozporu s právem mezi lety 1966 a 2012.

Poslední problematickou kategorií jsou pak rozhodnutí, která nezohledňují porušení zákonem daného postupu. Ve více případech se stalo, že ve zdravotnické dokumentaci chybělo písemné poučení podle § 11 směrnice. Absenci tohoto poučení ale Ministerstvo zdravotnictví nepovažuje za problematickou a k naší argumentaci se ani nijak nevyjádřilo.

Nejnovějším rozhodnutím je pak případ, kdy je ve zdravotnické dokumentaci přímo uveden rasový motiv sterilizace, „informovaný souhlas“ je podepsaná věta „Souhlasím s operací.“ na prázdném papíře a již zmíněné poučení v dokumentaci také chybí. Nadto si Ministerstvo zdravotnictví vyžádalo i posouzení Odborem zdravotní péče, který na všechny tyto nedostatky upozornil. Žádost byla přesto zamítnuta.[17]

Anonymizovaný „informovaný“ souhlas na jinak čistém papíře – „Souhlasím s operací“. Foto: Souhlas, llp.cz

Závěr

V případech, kdy je žádost zamítnuta, je možné do 15 dní podat k ministru zdravotnictví opravný prostředek – rozklad. Těch již Ministerstvo zdravotnictví obdrželo několik desítek, úspěšný nebyl ani jeden. Ve výše zmíněném případě zatím na rozhodnutí o rozkladu čekáme.

V případě, že je zamítnut i rozklad, přichází možnost podat podnět k ombudsmanovi, který se tématem zabývá, a podat do dvou měsíců správní žalobu. Tady je však potřeba zdůraznit, že možnost žaloby je pro žadatelky často nákladná a především znamená další čekání. Zákon tak bohužel nefunguje jako efektivní odškodňovací mechanismus, jak ti, kdo se na něm podíleli, doufali.

Anonymizovaný výňatek ze zdravotnické dokumentace (odůvodnění žádosti o sterilizaci – "ROMO“). Foto: Žádost o sterilizaci, llp.cz

Anna Štefanidesová

právnička v neziskové organizaci Liga lidských práv

www: https://llp.cz/

Úvodní foto from Unsplash by Kristina Flour

[1] Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv ve věci sterilizací prováděných v rozporu s právem a návrhy opatření k nápravě. Sp. zn.: 3099/2004/VOP/PM a násl. Dostupné z: https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/2596

[2] Zákon č. 297/2021 Sb., zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem a o změně některých souvisejících zákonů.

[3] Důvodová zpráva k zákonu č. 297/2021 Sb. Na základě informací poskytnutých Ministerstvem zdravotnictví víme, že počet žádostí tento odhad překročil již k 30. 9. 2022.

[4] V jednom případě bylo jako důkaz o protiprávnosti přijato potvrzení o vyplacené sociální dávce v souvislosti se sterilizací. To byl ale ojedinělý případ, při snaze získat další taková potvrzení jsme narazili na to, že jsou skartovaná.

[5] Tamtéž.

[6] „Eugenickými praktikami bývá ve světě – dnes již méně často – sledováno biologické a sociální zušlechtění lidstva, jakož i zlepšení genofondu lidstva či potomstva (budoucích generací). Společenským cílem tak má být rození a přežití jen zdravých jedinců (potomků) v zájmu celku.“ Telec, Ivo. Zákaz eugenických praktik v lékařství a biologii. Zdravotnické právo [online]. Dostupné z: https://zdravotnickepravo.info/zakaz-eugenickych-praktik-v-lekarstvi-a-biologii/

[7] Švédsko se s vlastní minulostí vyrovnalo přijetím odškodňovacího zákona již v roce 1999. Na Slovensku boj obětí za odškodňovací zákon stále probíhá.

[8] „Je historickou skutečností, že předlistopadové Československo uplatňovalo vůči romské komunitě soubor opatření, která měla vést k postupné asimilaci romské komunity v tehdejší společnosti. Součástí souboru těchto opatření byly rovněž snahy sektoru sociální péče o regulaci porodnosti romské komunity tak, aby nepředstavovala ‚sociální riziko‘.“ Viz závěrečné stanovisko veřejného ochránce ve věci sterilizací prováděných v rozporu s právem a návrhy opatření k nápravě.

[9] Bod 4, Maděrová proti České republice, 1. 7. 2021, stížnost č. 32812/13.

[10] Viz např. „V některých obvodech se sterilizace romských žen provádí jako plánovaná administrativní praxe a úspěšnost pracovníků je na interních schůzích hodnocena podle počtu romských žen, jež se jim podařilo k souhlasu se sterilizací přemluvit.“ Dokument Charty 77 č. 23/1978 z roku 1978, který na tuto problematiku upozornil jako první. Dostupný z: http://www.romea.cz/cz/zpravy/historicke-okenko-dokument-charty-77-o-postaveni-cikanuromu-v-ceskoslovensku-z-prosince-1978

[11] Zde je na místě podotknout, že v příbězích protiprávně sterilizovaných žen se často opakuje také rozpad rodiny a rozvod. Možnost mít děti je totiž v romské kultuře vnímána jako velmi důležitá součást ženské identity.

[12] Zoe L. Tongue and Lewis Graham. Y.P. v Russia: Sterilisation Without Consent, Article 3, and Weak Reproductive Rights at the ECTHR. Dostupné z: https://strasbourgobservers.com/2022/09/30/y-p-v-russia-sterilisation-without-consent-article-3-and-weak-reproductive-rights-at-the-ecthr/

[13] „Je-li o žádosti rozhodnuto kladně, pošle předseda žadatelku (žadatele) s doporučením na ženské (urologické nebo chirurgické) oddělení, jehož vedoucí je členem komise. Zároveň tam zašle opis protokolu, který se stane součástí chorobopisu. Před zákrokem podepíše osoba, u níž má být sterilizace provedena, popřípadě její zákonný zástupce (opatrovník), prohlášení, že s provedením sterilizace souhlasí a že bere na vědomí písemné poučení o tom, do jaké míry je sterilizační zákrok reparabilní.“

[14] Otevřený dopis – Vyhodnocení efektivity zákona o odškodnění za protiprávní sterilizace. Dostupné z: https://llp.cz/blog/otevreny-dopis-vyhodnoceni-efektivity-zakona-o-odskodneni-za-protipravni-sterilizace/

[15] Odpověď ministra zdravotnictví ze dne 15. 9. 2022, str. 2. Dostupné z: https://llp.cz/wp-content/uploads/Odpoved-ministra-zdravotnictvi.pdf

[16] Od roku 2006 jsou skartační lhůty upraveny vyhláškou o zdravotnické dokumentaci. U sterilizací provedených při porodu platí, že šlo o zákrok spojený s hospitalizací (české právo nezná porod bez hospitalizace) a taková dokumentace má být uchovávána 40 let od ukončení hospitalizace nebo 10 let od úmrtí pacienta. Přesto existují nemocnice, které skartují porodopisy již po 10 letech.

[17] Více o tomto případu včetně anonymizovaných dokumentů naleznete zde: https://llp.cz/blog/ministerstvo-zdravotnictvi-zamitlo-zadost-o-odskodneni-v-pripadu-sterilizace-kde-byl-jako-duvod-pro-sterilizaci-uveden-romsky-puvod-zadatelky/

Tvorbu Práva21 sponzorují

Vybrali jsme pro vás


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info