Nutnost změn v ochraně lidí s postižením – péče a ochrana lidí s postižením není dostatečná

Lidé s postižením jsou častěji obětmi násilí a předsudečného násilí. Právní úprava na tuto skutečnost však nereaguje. Většina útočníků tak odejde jen s podmíněným trestem. Pomoc by ale měla začít už v prostředí, kde žijí. Neexistuje totiž personální ani materiálně-technický standard v ústavech, kde se mnoho z nich nachází. S tím následně souvisí problémy v dalších oblastech jejich života, kde musí dojít k systematickým změnám.

10. 3. 2023 Filip Vondráček

Bez popisku

Organizace In IUSTITIA dlouhodobě upozorňuje na problém ochrany lidí s postižením proti násilí. V rámci své činnosti vydala ohledně této problematiky memorandum. Jeho prostřednictvím se snaží apelovat na větší ochranu lidských práv těchto osob. Tato skupina se totiž i dnes potýká se zvýšenými projevy násilí. Z výzkumu vyplývá, že 17 % lidí s postižením zažilo v posledních pěti letech fyzické násilí, v případě lidí bez postižení to bylo pouze 9 %. Toto násilí je také často doprovázeno násilím předsudečným, tedy násilím páchaným kvůli předsudkům o lidech s postižením. Podle šetření z roku 2021 bylo v Česku v posledních pěti letech předsudečně napadeno 51 % dotazovaných lidí s postižením.[1] Takovéto útoky mají dalekosáhlé následky. Kromě fyzické újmy dochází i k újmě psychické, která pak může ovlivnit celkové zapojení těchto lidí do společnosti.

Jako společnost můžeme osoby s postižením často přehlížet a nemusíme si ani uvědomit, že by se právě tato skupina mohla stát terčem násilí. „Jako společnost máme sklon vnímat lidi se zdravotním postižením jako někoho, kdo si zaslouží náš soucit a lítost. Proto je také pro velkou část z nás obtížně představitelné, že by se tito lidé stávali oběťmi násilí,” uvádí Václav Walach, analytik a výzkumník In IUSTITIA.[2]

Zlepšení právní ochrany

Právní ochrana v tomto ohledu není dostatečná. Při určování trestu není brána v potaz motivace v podobě předsudečného násilí. „Je proto na místě, aby bylo neprodleně zahájeno legislativní úsilí směřující k posílení trestněprávní ochrany lidí se zdravotním postižením a dalších skupin osob, na které trestní zákoník nepamatuje,“ říká Klára Kalibová, ředitelka organizace In IUSTITIA.[3]

Zdroj: jaktrestame.cz

Nedostatečnou právní ochranu a tresty můžeme vidět například na činu týrání svěřené osoby podle § 198 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Do této kategorie spadají také lidé s postižením v ústavní péči. Za období 2018 až 2020 bylo celkem 79 lidí odsouzených za tento čin spáchaný podle odst. 2, kam spadá například týrání činěné zvlášť trýznivým způsobem nebo působící těžkou újmu na zdraví. Jak vidíme na grafu ze statistiky serveru jaktrestame.cz, pouze 20 % odsouzených dostalo nepodmíněný trest odnětí svobody.

Důležitost zlepšení ochrany můžeme vidět na případech Doroty Šandorové, Věry Musilové nebo Terezy Kottenové.. Tyto kauzy jsou jen špičkou ledovce této problematiky a na rozdíl od ostatních případů násilí na lidech s postižením jsou alespoň trochu medializované. Vidíme na nich systémové nedostatky především ve vzdělávání pečovatelů, chování vůči osobám s postižením a následném rozhodování o trestu pro agresory.[4]

Práce s lidmi s postižením

Západní svět, a především anglosaské země, udělal v péči o lidi s postižením velký posun. Jedná se především o základní tezi přístupu, kterému se nejčastěji říká podpora pozitivního chování a který je dnes například ve Velké Británii, Irsku nebo Austrálii oficiálním rámcem poskytované péče. Zní: chování je vždycky forma komunikace.[5] Česká psychiatrie naproti tomu nemá ani specializaci pro pacienty s mentálním postižením a jejich léčba odporuje doporučením západní vědy. Tato problematika se objevuje i na specializovaných pracovištích a zvýšené riziko týrání pak hrozí hlavně ve velkých ústavech. Zlepšení situace by proto mělo začít už v prostředí, ve kterém se tito lidé nachází. Prostředí, které je vhodnější než ústavy, je přirozené prostředí, jež poskytuje služby komunitního typu terénní, ambulantní i pobytové formy. Zákon o sociálních službách a rovněž Úmluva o právech osob se zdravotním postižením garantují právo na nezávislý způsob života. Za plnění této skutečnosti odpovídá stát a pokud se ji rozhodne svěřit samosprávám, musí si i nadále ponechat nástroje, jimiž její plnění zajistí a ovlivní.[6]

Důležitým bodem je také zlepšení stížnostního mechanismu. Možnost obrany ze strany klientů je nedostatečná. Ohroženost této skupiny by se měla odrážet i na lepší možnosti klientů stěžovat si u nezávislého orgánu.[7] S tím souvisí i lepší dostupnost právní pomoci a zajištění přístupu ke spravedlnosti, a to zejména důsledným prosazováním jejich procesních práv, práv na náhradu škody v trestním řízení a práv plynoucích ze zákona o obětech trestných činů. Po ohlášení takových činů je také nutné posílení kompetencí policie v jednání s lidmi s postižením tak, aby její činnost nevedla k sekundární viktimizaci a napomáhala zvyšovat důvěru. Na toto navazuje také zvýšení sběru dat týkajících se násilí na lidech s postižením. Je nutné mapovat projevy násilí a předsudečného násilí, včetně vytváření a zveřejňování oficiálních policejních a justičních statistik.[8] S oběťmi takového násilí je nutné následně dále pracovat. Proto je třeba rozšířit programy pro lidi dotčené násilím o přístupy zohledňující potřeby lidí s postižením, včetně zohlednění skutečnosti, že v případě pachatele jde častěji o osobu, jež je napadenému známa a udržuje s ním dlouhodobý kontakt.[9]

Lepší prostředí pro život

Při práci s lidmi s postižením je důležité dbát etických kodexů. Kromě zlepšení přístupu k možnosti podání stížnosti je tak třeba také zlepšit mechanismus kontroly zařízení, kde jsou tito lidé ubytovaní. Mnoho zařízení totiž trpí nedostatky a neexistence jednotného personálního a materiálně-technického standardu vede k nemožnosti postihovat tyto nedostatky na straně domovů. Je tak třeba konkretizovat standardy v sociálních službách.[10] Příklady takových nedostatků nalezneme třeba v jedné ze starších zpráv Veřejného ochránce práv z návštěv zařízení, kde uvádí: „Ve všech zařízeních (vyjma posledního) je znatelný nedostatečný počet personálu v přímé péči, mající za následek zejména v případech závislých klientů nutnost dodržování režimových opatření, absenci práva na svobodnou volbu a praktickou nemožnost individuálního přístupu ke klientům. Potřeby klientů je tak třeba přizpůsobovat organizaci práce a provozním podmínkám.“ Nebo: „Do lidské důstojnosti zasahuje rovněž praxe v několika ústavech spočívající v používání toaletních křesel přímo na pokoji za přítomnosti ostatních klientů, a to bez jakýchkoli zástěn.“ [11] Tyto problémy stále přetrvávají a Veřejný ochránce práv se s nimi setkává při své kontrolní činnosti nadále.

Téma osob s postižením je třeba dlouhodobě a systematicky zviditelňovat, aby došlo k prevenci vůči stigmatizaci a stereotypizaci těchto lidí. Je třeba společně usilovat o dlouhodobé systematické informování veřejnosti o jejich situaci. Bez toho může být pohled veřejnosti zkreslený. Při zlepšování postavení lidí s postižením je nutné jejich zapojení, protože na to mají právo a protože to pomůže zvýšit účinnost výše uvedených opatření a snížit jejich sociální znevýhodnění a vyloučení. [12]

Filip Vondráček

student Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Úvodní foto: Not Every Disability is Visible, Allan Leonard, Flickr, CC BY-NC 2.0

[1] In IUSTITIA. Memorandum o ochraně lidí s postižením před násilím. 2022 [online] [cit. 20. 1. 2023]. Dostupné z: https://in-ius.cz/wp-content/uploads/2023/01/Memorandum_FINALE.pdf

[2] HAMPLOVÁ, L. Většina lidí se zdravotním postižením zažila nějakou formou násilí. Často i od i pracovníků sociálních služeb. Česká justice. 2022 [online] [cit. 20. 1. 2023]. Dostupné z: https://www.ceska-justice.cz/2022/06/vetsina-lidi-se-zdravotnim-postizenim-zazila-nejakou-formou-nasili-casto-i-od-i-pracovniku-socialnich-sluzeb/

[3] HAMPLOVÁ, L. Většina lidí se zdravotním postižením zažila nějakou formou násilí. Často i od i pracovníků sociálních služeb. Česká justice. 2022 [online] [cit. 20. 1. 2023]. Dostupné z: https://www.ceska-justice.cz/2022/06/vetsina-lidi-se-zdravotnim-postizenim-zazila-nejakou-formou-nasili-casto-i-od-i-pracovniku-socialnich-sluzeb/

[4] TŘEŠŇÁK, P. Kdo zabil Dorotu Š. Respekt. 2022 [online] [cit. 20. 1. 2023]. Dostupné z: https://www.respekt.cz/tydenik/2022/47/kdo-zabil-dorotu-s

[5] TŘEŠŇÁK, P. Kdo zabil Dorotu Š. Respekt. 2022 [online] [cit. 20. 1. 2023]. Dostupné z: https://www.respekt.cz/tydenik/2022/47/kdo-zabil-dorotu-s

[6] Veřejný ochránce práv. Domovy pro osoby se zdravotním postižením [online]. Brno: 2020 [cit. 20. 1. 2023]. Dostupné z: https://www.ochrance.cz/uploads-import/ESO/11-2017-NZ-OV_souhrnna_zprava_DOZP.pdf

[7] Veřejný ochránce práv. Domovy pro osoby se zdravotním postižením [online]. Brno: 2020 [cit. 20. 1. 2023]. Dostupné z: https://www.ochrance.cz/uploads-import/ESO/11-2017-NZ-OV_souhrnna_zprava_DOZP.pdf

[8] In IUSTITIA. Memorandum o ochraně lidí s postižením před násilím. 2022 [online] [cit. 20. 1. 2023]. Dostupné z: https://in-ius.cz/wp-content/uploads/2023/01/Memorandum_FINALE.pdf

[9] In IUSTITIA. Memorandum o ochraně lidí s postižením před násilím. 2022 [online] [cit. 20. 1. 2023]. Dostupné z: https://in-ius.cz/wp-content/uploads/2023/01/Memorandum_FINALE.pdf

[10] Veřejný ochránce práv. Domovy pro osoby se zdravotním postižením. Brno: 2020 [cit. 20. 1. 2023]. Dostupné z: https://www.ochrance.cz/uploads-import/ESO/11-2017-NZ-OV_souhrnna_zprava_DOZP.pdf

[11] Veřejný ochránce práv. Zpráva z návštěv zařízení: Ústavy sociální péče pro tělesně postižené dospělé. Brno: 2006, Sp. zn. 25/2006/NZ, [online] [cit. 20.1.2023]. Dostupné z: https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/5268

[12] In IUSTITIA. Memorandum o ochraně lidí s postižením před násilím. 2022 [online] [cit. 20. 1. 2023]. Dostupné z: https://in-ius.cz/wp-content/uploads/2023/01/Memorandum_FINALE.pdf


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info