Advokáti do dětských domovů: nový projekt zvyšuje právní povědomí u nejzranitelnějších

Právní vzdělávání mladých lidí ze znevýhodněného prostředí a také těch, kteří jsou jim nejblíže. Taková je vize nově vzniklé iniciativy České advokátní komory a Nadace Terezy Maxové dětem s názvem Advokáti do dětských domovů, která má za sebou pilotní setkání. Zapojit se do dalších můžete i vy.

22. 6. 2023 Michaela Denková

Bez popisku

Vstup na trh práce a s ním spojené uzavírání pracovních smluv, hledání bydlení a podepisování prvních smluv nájemních. To jsou jen střípky situací, které musí mladí lidé řešit na počátku svého dospělého života. Ne všichni mají ale v tomto okamžiku stejnou startovní čáru.

Mezi nejzranitelnější skupinu patří dospívající osoby, které opouštějí dětské domovy. Právě z toho důvodu vznikla spolupráce České advokátní komory (ČAK) a Nadace Terezy Maxové dětem s názvem Advokáti do dětských domovů. Ta si klade za cíl zvýšit právní povědomí znevýhodněných mladých lidí, a to především ohledně nejzásadnějších otázek, s nimiž se setkávají na konci svého pobytu v ústavních zařízeních či krátce po jejich opuštění.

Iniciativa je pokračováním nadačního projektu To dáš!, který se již šestým rokem snaží lidem z dětských domovů formou workshopů, mentoringu nebo pomoci při prvotní komunikaci se zaměstnavatelem zjednodušit začátek jejich pracovního života.[1]

První setkání iniciativy Advokáti do dětských domovů proběhlo v pondělí 15. května na půdě Právnické fakulty Univerzity Palackého (PF UPOL). Pilotní besedy organizované Českou advokátní komorou, Nadací Terezy Maxové dětem a univerzitou se zúčastnili ředitelé a vychovatelé šesti dětských domovů z Olomouckého kraje.

Erudovaný personál je základ

Podstatou projektu jsou přednášky a diskuze advokátů s dospívajícími a především s odborným personálem z dětských domovů. Právě zaměstnanci ústavních zařízení jsou těmi, kdo s mladými lidmi veškeré situace a problémy každý den řeší, a proto je jejich proškolení zásadní. To na květnové akci vyzdvihl i ředitel Dětského domova Plumlov Radim Kratochvil, který osvícený personál považuje za klíčový.

Neobvyklá forma spolupráce

A jak vznikla tato ne zcela běžná spolupráce mezi profesní organizací, akademickou sférou a neziskovým sektorem? S prvotní myšlenkou přišla advokátka a mediátorka Michaela Sigmundová ve spolupráci s proděkankou z PF UPOL Renátou Šínovou, následně se do projektu skrze místopředsedkyni ČAK Michalu Plachkou a Pavla Kroupu z představenstva zapojila také ČAK. „Posléze se přidal člen představenstva ČAK Ondřej Trubač a jeho prostřednictvím Nadace Terezy Maxové dětem, která byla zásadní pro zprostředkování kontaktu s dětskými domovy,“ objasnil Pavel Kroupa.

Nadace Terezy Maxové dětem poté zjišťovala, zda by byl o vznikající iniciativu mezi dětskými domovy zájem, a oslovila proto všechna ústavní zařízení v České republice. Z výzkumu nadace vyplynulo, že 89 % domovů vítá bezplatnou právní pomoc a 80 % z nich pak vyjádřilo přání pravidelného setkávání. Pro pilotní besedu organizátoři oslovili dětské domovy a jiná ústavní zařízení v Olomouckém kraji. V nabídnutém termínu projevilo zájem o účast šest organizací.

Pracovní, rodinné i trestní právo

Na úvodní setkání v Olomouci dorazili za organizátory z ČAK Michala Plachká, Ondřej Trubač a Pavel Kroupa. Nadaci Terezy Maxové dětem na akci zastoupily Jindra Machačová a Petra Visscher. Po úvodním přivítání, představení programu a poděkování všem, kteří se rozhodli na nové iniciativě podílet, následovaly již jednotlivé tematicky zaměřené části. Konkrétní právní oblasti byly vybrány na základě předchozího dotazování ústavních zařízení. Dětské domovy preferovaly témata z práva pracovního, rodinného a trestního, a proto byl na prvním setkání věnován prostor právě těmto odvětvím.

Foto: Organizátoři projektu Advokáti do dětských domovů, archiv PF UPOL (Eva Hrudníková)

Klíčovými otázkami pracovního práva se v praktické rovině zabývala advokátka Sandra Sikorová. Zmínila možnosti, které mohou mladí lidé využít (např. v podobě proplácení rekvalifikačních kurzů), ale i rizika hrozící při vstupu na pracovní trh. V části týkající se rodinného práva hovořila nejen o rodičovské odpovědnosti profesorka PF UPOL Milana Hrušáková, při zodpovídání různorodých dotazů účastníků se k ní připojila rovněž odborná asistentka PF UPOL Lenka Westphalová. Závěrečný trestněprávní úsek vedl Filip Ščerba (taktéž PF UPOL), který zdůraznil zásadní aspekty trestní odpovědnosti či možnosti sankcionování mladistvých.

Organizátoři již v úvodu vyzvali účastníky, aby se během besedy ptali na vše, co je zajímá, protože právě oni s konkrétními problémy z praxe přicházejí. Setkání by proto neměla být koncipována jako přednášky právníků, ale naopak jako diskuze založená na dotazech. To se dařilo v průběhu celé akce, odborníci zodpovídali otázky pokládané osobně některými z účastníků i ty zaslané předem. Z toho v každé části programu nakonec vzešla debata, ať již o obecných právních nejasnostech, skutečných případech, které dětské domovy zrovna řeší, nebo o nedostatcích v aktuální právní úpravě.

Pracovníci z dětských domovů získali také brožury Právní minimum pro uchazeče o zaměstnání a zaměstnance,[2] které vytvořila již dříve v rámci projektu To dáš! advokátní kancelář Bříza & Trubač. „V tomto právním minimu najdete vy a především děti odpovědi na otázky: co dělat, když nemám práci? Co dělat, když jsem si půjčil peníze a mám dluhy?“ představil brožuru Ondřej Trubač. Ta kromě uvedeného obsahuje také vzory, které by mohli mladí lidé v případě potřeby využít (odpor proti platebnímu rozkazu, odvolání proti rozsudku nebo usnesení apod.).

Budoucnost projektu

Jelikož se jednalo o pilotní setkání, bylo jeho cílem mimo jiné zjistit, jakým směrem se má následující spolupráce ubírat. V závěru měli proto účastníci možnost akci bezprostředně zhodnotit, uvést její klady či upozornit na nedostatky. Snahou organizátorů i zástupců dětských domovů je najít ideální model, který by nejlépe naplnil cíle stanovené oběma stranami. Z toho důvodu pořadatelé zmíněné podněty velice ocenili. „Myslím, že pilotní beseda se více než vydařila,“ sdělila Michala Plachká a pokračovala: „Zpětná vazba účastníků byla velice příznivá, se spoustou zajímavých myšlenek pro budoucí využití v rámci projektu.“

Podobné reakce zaznívaly také od samotných účastníků i přítomných zástupkyní Nadace Terezy Maxové dětem. Petra Visscher vyzdvihla aktivní zapojení zástupců dětských domovů: „Přesvědčily jsme se o tom, že takové besedy jsou pro pracovníky dětských domovů přínosné a vítané. Domovy projevily zájem o opakovaná setkání, což je pro nás další ubezpečení a indikátor, že tyto iniciativy mají smysl a dopad.“

A jaké kroky nyní pořadatelé chystají? „Plánujeme určitě další setkání, ať již opět s pracovníky dětských domovů v celé České republice, nebo přímo s dětmi,“ uzavřela Michala Plachká.

Jak se mohou advokáti a dětské domovy zapojit?

Dětské domovy, které by projevily zájem o setkání svých zaměstnanců s advokáty, se mohou obrátit na nadaci (jindra.machacova@terezamaxovadetem.cz). „Velmi rádi jim nejen projekt blíže představíme, ale také nabídneme možnost jejich účasti v dalších plánovaných termínech akce. Momentálně připravujeme spolu s ČAK podobná setkání v dalších krajích, pravděpodobně v Brně a v Praze během podzimu. To však neznamená, že bychom nebyli otevření možnosti přizvat na setkání i zástupce domovů z jiných regionů, právě naopak. Věříme, že sdílení zkušeností z rozličných částí republiky může být pro všechny účastníky o to přínosnější,“ vysvětlila Petra Visscher.

Zájemci z řad advokátů (či advokátních koncipientů) mohou najít bližší informace včetně pomocných materiálů na webových stránkách ČAK[3] a Advokátního deníku.[4] Jelikož iniciativa Advokáti do dětských domovů navazuje na tzv. Advokáty do škol, bude seznam zapojených advokátů shodný pro oba projekty. Již zapojení advokáti proto žádné další kroky učinit nemusí. Ti, kteří by se rádi přidali, avšak v seznamu zatím nejsou, se mohou neformálně obrátit na matouskova@cak.cz. Seznam zapojených advokátů je čtyřikrát ročně schvalován představenstvem ČAK, po přidání do seznamu budou zapojení advokáti oslovováni s konkrétními plánovanými přednáškami a besedami. Návrhům se pak advokáti mohou přizpůsobit dle svých časových možností.

Kromě toho je možné se na projektu podílet prostřednictvím přímé pomoci. Ta spočívá v poskytování konkrétních právních rad (zejména z oblasti pracovního, závazkového, rodinného či trestního práva) dětem či pracovníkům dětských domovů. Pokud se chtějí advokáti přidat tímto způsobem, je vhodné do e-mailu (zaslaného na matouskova@cak.cz) doplnit kraj a specializaci, se kterou mohou pomoci. ČAK následně uveřejní seznam advokátů na svých internetových stránkách, aby byl pro děti a personál z dětských domovů v případě potřeby dostupný.

Michaela Denková

studentka Právnické fakulty Masarykovy univerzity


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info