Táborové právo: pravidla pro pořádání tábora, bezpečnost při práci s dětmi a ochrana osobních údajů

Ve třetím díle ze série článků „Táborové právo“ se podíváme na další důležité předpisy týkající se tábora. Prvním z nich bude vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, dále předpisy zahrnující bezpečnost a ochranu zdraví při práci s dětmi a hlavní předpis chránící osobní údaje. Na závěr uvedu, kdy je možné získat uvolnění z práce pro účast na letním táboře.

10. 6. 2021 Martina Schwettrová

Bez popisku

Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, je pro vedoucí tábora velice důležitá. Upravuje mimo jiné, kde a v jakých podmínkách může být tábor umístěn, a dále běžné táborové činnosti, jako je denní režim, příprava pokrmů či koupání dětí. Každý vedoucí by si měl tuto vyhlášku podrobně přečíst, všechny informace v ní jsou nadmíru důležité. Nemusíte se však vůbec bát, není dlouhá, obsahuje pouhých deset paragrafů.

Zda jsou tyto povinnosti na táboře dodržovány, kontroluje krajská hygienická stanice, v jejíž působnosti se tábor koná. A také to bedlivě činí. Každý rok média v období letních prázdnin informují veřejnost o uzavření nějakého tábora z důvodu špatných hygienických podmínek. Náš tábor už zaměstnanci krajské hygienické stanice navštívili mnohokrát. Není to nejpříjemnější zážitek, jako každá kontrola, protože vždy se objeví nějaká výtka, kterou jste nečekali. Například, že se nesmí nalévat dětem čaj do hrnku přímo nad hrncem, neboť při přelití by mohla část tekutiny po hrnku přetéct zpět do hrnce a kontaminovat tak celý jeho obsah. Nicméně kvůli takové drobnosti opravdu tábor nezavřou, a pokud máte všechny důležité věci v pořádku, není se čeho bát. Cílem státu přeci není dětské letní tábory zavírat, ale především preventivně působit a poskytovat rady, jak co nejzodpovědněji přistupovat k táborové hygieně. 

Jako každá právní úprava, i tato se postupem let měnila a hygienické požadavky na pořádání tábora jsou čím dál tím přísnější. Pryč jsou doby táborů mého dětství, kdy jsme si chodili mýt ruce do řeky, rozcvičku jsme měli v plavkách v mokré trávě a v noci jsme sami hlídali tábor. Časy se mění a právní úprava také. Dříve stačilo umýt stoly, u nichž děti jedí, pitnou vodou, případně prostředkem na mytí stolů, dnes se musí plně dezinfikovat. To ještě umocnila epidemie, která vypukla minulý rok. Loňské tábory byly pod přísným drobnohledem a musely splňovat přísné podmínky.[1] Například se dětem před každým jídlem musely dezinfikovat ruce, byl omezen pohyb pouze na areál tábora, výlety mohly být uskutečněny pouze tak, že se vyloučila doprava účastníků hromadnými dopravními prostředky. Dále se nesměla navštěvovat místa jako kulturní památky, města či bazény. Jako příklad uvedu přísné podmínky pro přípravu stravy: Přípravu stravy je nutné zajistit v souladu se správnou hygienickou praxí v návaznosti na způsob zajištění stravování (kuchyň v pevném objektu, tábornická příprava stravy), dle požadavků platné legislativní úpravy pro daný typ stravování, za zvýšených hygienických požadavků u personálu (rukavice, roušky, pracovní plášť, důkladná hygiena rukou) a v prostoru kuchyně a jídelny, dle možností s využitím vlastního jídelního nádobí a příborů pro každého účastníka akce a s využitím skupinového výdeje stravy dle rozpisu. Tak si zkuste představit, jak vypadal kuchař v polní táborové kuchyni v parném létu s rukavicemi, rouškou a pracovním pláštěm. Letos budou podmínky pro pořádání letních táborů obdobné.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s dětmi

Jedná se o velmi obsáhlou oblast zahrnující veškeré činnosti s dětmi na táboře. Každá specifická podoblast má svá pravidla a svou právní úpravu. Většinou jsou základní pravidla upravena zákonem a konkrétněji vyhláškami ministerstev či nařízeními vlády (tedy podzákonnými právními předpisy). Nelze je však považovat za okrajové, neboť právě v důsledku opomenutí předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s dětmi může dojít ke zranění. Těch, které se vztahují k této oblasti, je nespočet. Nebudu se pokoušet o jejich úplný výčet či podrobný popis jejich obsahu, ale nastíním obsáhlost této oblasti. 

Jedná se o oblasti typické táborové činnosti, jako jsou plavání,[2] potápění,[3] střelba (ze vzduchovky, z luku),[4] horská turistika,[5] bruslení,[6] pěší chůze na komunikacích,[7] jízda na kole či zvířatech,[8] práce s nářadím (sekerky, nože, pila, nůžky), vaření či způsob chování se u táborového ohně.[9]

Tudíž, pokud se budete chystat s dětmi na pěší výlet a víte, že půjdete nějakou dobu po cestě, minimálně je vhodné zjistit si, že organizovaný útvar chodců má jít při pravém okraji vozovky, za snížené viditelnosti musí být označen vpředu po obou stranách neoslňujícím bílým světlem a vzadu po obou stranách neoslňujícím červeným světlem (označení světly může být nahrazeno oděvními doplňky s označením z retroreflexního materiálu).[10] Konkrétněji je potom také upraveno přecházení přes cestu, chování v křižovatce atd.

Další velmi rizikovou oblastí bývá koupání se s dětmi, a to ať už v řece, na přehradě, či na koupališti. I tato činnost je upravena mnoha pravidly, na která musíme dbát. Například koupání dětí musí být přizpůsobeno počasí, jejich fyzické zdatnosti a plaveckým schopnostem, děti se mohou koupat nejdříve jednu hodinu po hlavním jídle nebo po intenzivním cvičení, a to pouze pod dohledem osoby, která je schopna poskytnout záchranu tonoucímu.[11] Další doporučená pravidla jsou upravena v metodickém pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, který mohou podpůrně používat poskytovatelé služeb souvisejících se vzděláním a výchovou. Například, že koupání se uskutečňuje pouze na vyhrazených místech, kde není koupání zakázáno, dozor předem ověří bezpečnost místa pro koupání a přesně vymezí prostor, kde se děti mohou pohybovat, dále že na skupinku o 10 dětech připadá jeden dozor.[12] Co je velmi zásadní a na co se zapomíná, je, že i když půjdete s dětmi na koupaliště, kde je zároveň přítomen i plavčík, který koupaliště dozoruje, tento plavčík nepřebírá odpovědnost za nezletilé osoby. Odpovědnost za děti nesete stále vy.

Ochrana osobních údajů

Jedním z neopominutelných právních předpisů, které by měl vedoucí tábora znát, je obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé především pod zkratkou GDPR.[13] Zjednodušeně lze říci, že se jedná o nařízení Evropské unie, které má zabránit neoprávněnému zacházení s osobními údaji. Prováděcím předpisem k tomuto nařízení je zákon o zpracování osobních údajů,[14] upřesňující základní pravidla nastavená na evropské úrovni. Co to jsou osobní údaje a setká se s nimi vůbec vedoucí tábora? Odpověď je jednoznačná, ano, setká. Osobními údaji jsou totiž veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. [15] Osobními údaji jsou tedy například údaje, které o dětech zjistíme z jejich přihlášky (jméno, datum narození, bydliště). Tyto osobní údaje musí být pečlivě chráněny tak, aby se nedostaly do nepovolaných rukou, typicky cizích osob. Jen organizátor tábora a vedoucí pracující s dětmi mají totiž právní důvod pro nakládání s nimi. Proto si vedoucí tábora, který má na starosti přihlášky, musí dát velký pozor, aby je například nezapomněl někde v autobuse. Tím by riskoval komplikace, například od Úřadu pro ochranu osobních údajů by mohl dostat pokutu nebo se by na něm rodiče dětí mohli domáhat náhrady újmy, pokud by zneužitím údajů z přihlášek došlo k zásahu do osobnostních práv dětí.

Ještě více chráněné jsou potom citlivé osobní údaje, které vypovídají o rasovém nebo o etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání nebo filosofickém přesvědčení nebo členství v odborové organizaci nebo se jedná o genetický údaj, biometrický údaj zpracovaný za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby, údaj o zdravotním stavu, o sexuální orientaci a údaj týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů nebo souvisejících bezpečnostních opatření. Vedoucí na táboře se setká minimálně s údajem o zdravotním stavu. Proto zdravotní deník, který tyto údaje obsahuje, je třeba bedlivě střežit.

Pozor, i u fotografie dítěte se jedná o jeho osobní údaj. Navíc nemůžeme fotografovat kohokoliv, protože osobnost člověka a jeho podoba je chráněna i občanským zákoníkem v rámci ochrany osobnosti. Proto je nejlepší do přihlášky na tábor začlenit kolonku, kterou rodič dítěte zaškrtne v případě, že souhlasí, aby jeho dítě bylo fotografováno a fotografie šířeny dále. Za x let praxe vedoucího tábora se mi nestalo, že by některý z rodičů byl proti fotografování dítěte. Rodiče si totiž většinou doma nadšeně prohlížejí táborové fotky, aby viděli své vysmáté ratolesti a věděli, že je všechno v pořádku. Pokud by však některý rodič trval na tom, že jeho dítě nemůže být fotografováno, případně jeho fotky dávány na internet, nezbude nic jiného než fotky takového dítěte nepořizovat.

Výhoda znalosti práva – dovolená navíc

A proč je také dobré znát právo? Znalostí práva můžeme získávat i výhody, o které bychom s jeho neznalostí přišli. Například v tomto roce nabyla účinnosti novela zákoníku práce, která dovoluje zaměstnanci vzít si týdenní pracovní volno (tj. 5 pracovních dní) na dětský tábor s nárokem na náhradu mzdy, a to za následujících podmínek. Vedoucí se po dobu minimálně jednoho roku před táborem bezplatně věnoval práci s dětmi a organizace, která tábor pořádá a jejíž hlavní činností je práce s dětmi, je zapsána ve veřejném rejstříku právnických nebo fyzických osob alespoň pět let.[16] Samozřejmě to není a nemůže být jediný důvod, proč být vedoucím na dětském táboře, ale je to velice vítaný benefit.

Ve čtvrtém a zároveň posledním díle seriálu o táborovém právu vám uvedu některé soudní případy, v nichž byla předmětem řízení občanskoprávní či trestní odpovědnost vedoucího na letním táboře.

 

Martina Schwettrová

asistentka soudce

[1] Ministerstvo zdravotnictví definovalo podmínky pro letní tábory v době epidemie koronaviru. Ministerstvo zdravotnictví České republiky [online]. 15. 5. 2020 [cit. 8. 4. 2021]. Dostupné z: https://koronavirus.mzcr.cz/ministerstvo-zdravotnictvi-definovalo-podminky-pro-letni-tabory-v-dobe-epidemie-koronaviru/

[2] Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy – č.j. 37 014/2005-25 (dále jen „Metodický pokyn MŠMT“).

[3] Tamtéž.

[4] Zákon č. 199/2002 Sb., zákon o střelných zbraních a střelivu.

[5] Metodický pokyn MŠMT.

[6] Tamtéž.

[7] Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

[8] Tamtéž.

[9] Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

[10] § 56 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

[11] § 8 vyhlášky č. 106/2001 Sb., vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.

[12] Metodický pokyn MŠMT.

[13] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

[14] Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

[15] Článek 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

[16] § 203a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Podrobnější popis viz Dovolená pro vedoucí. Poradna České rady dětí a mládeže [online]. 28. 1. 2021 [cit. 2021-02-17]. Dostupné z: http://poradna.crdm.cz/dovolena-pro-vedouci/dovolena-pro-vedouci-2558

Vybrali jsme pro vás


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info