Seriál o IP právu: Ochranné známky

Ochranu názvu, loga, vzhledu budovy, chutě či vůně potraviny nebo třeba vzhledu obalu výrobku poskytuje ochranná známka. V tomto díle seriálu o IP právu se dozvíte, k čemu přesně taková ochrana slouží, jak dlouho trvá, kolik za ni zaplatíte a co všechno je potřeba zařídit před tím, než podáte přihlášku ochranné známky.

24. 5. 2021 Lenka Nešlehová

Bez popisku

Ochranu názvu, loga, vzhledu budovy, chutě či vůně potraviny nebo třeba vzhledu obalu výrobku poskytuje ochranná známka. V tomto díle seriálu o IP právu se dozvíte, k čemu přesně taková ochrana slouží, jak dlouho trvá, kolik za ni zaplatíte a co všechno je potřeba zařídit před tím, než podáte přihlášku ochranné známky.

Práva vlastníka ochranné známky

Ochranná známka je hojně používaným právním nástrojem sloužícím k ochraně označení výrobků a služeb. Může sloužit fyzickým i právnickým osobám k ochraně vzhledu jejich loga, znění a vzhledu sloganu, vzhledu budovy, chutě či vůně potraviny nebo třeba vzhledu obalu výrobku. Aby bylo možné výrobek nebo službu chránit před tím, že jejich označení bude užívat třetí osoba, musí být ochranná známka zapsána v příslušném rejstříku ochranných známek.

Taková registrovaná ochrana působí erga omnes, každému tedy stanovuje povinnost zdržet se jejího užívání ve spojení s výrobky a službami, pro které je zaregistrována. Vlastník ochranné známky má výlučné právo takto chráněné označení užívat a je oprávněn zakázat třetím osobám, aby v obchodním styku používaly stejné nebo zaměnitelné označení pro stejné nebo zaměnitelné výrobky a služby.

Vlastník ochranné známky může s právy k ochranné známce libovolně nakládat.[1] Kromě již zmíněného práva vlastníka ochranné známky označovat své výrobky či služby a oprávnění zakázat třetím osobám zdržet se užívání jeho ochranné známky se s ochrannou známkou pojí i další práva vlastníka. Může třeba převést vlastnického právo k ochranné známce na jinou osobu a nebo může k ochranné známce zřídit zástavní nebo jiné věcné právo. Ochranná známka je i předmětem dědictví, může tedy po smrti zůstavitele přejít na nového vlastníka. Pokud vlastník nechce přijít o vlastnické právo k ochranné známce, ale má zájem na tom, aby ochrannou známku mohly užívat i další osoby, má možnost udělit jim licenci.[2]

Prostřednictvím licenční smlouvy vlastník ochranné známky může třetí osobě poskytnout užívací práva k ochranné známce, aniž by přešlo samotné vlastnické právo k ní. Licence jsou obecně upraveny v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a speciálně také v § 18 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Licence se dělí na výhradní, které jsou pro poskytovatele (v našem případě vlastníka ochranné známky) přísnější, a nevýhradní. Pokud vlastník ochranné známky udělí výhradní licenci, nesmí už licenci udělit třetí osobě a práva k ochranné známce nemůže vykonávat ani on sám.[3] Pokud se rozhodne pro nevýhradní licenci, jeho pravomoci ve výkonu práv k ochranné známce nejsou dotčeny a může udělovat i další nevýhradní licence třetím osobám.

„Kosmetickým” právem vlastníka ochranné známky je užívání symbolu ®️. Jedná se však pouze o právo, nikoli o povinnost, a pokud u označení tento symbol není, neznamená to, že není chráněno ochrannou známkou. Pro ověření toho, zda je konkrétní označení ochrannou známkou, je nutné provést rešerši a zkontrolovat rejstříky ochranných známek.[4]

Jak může ochranná známka vypadat?

Označení, které může být chráněno ochrannou známkou, definuje § 2 zákona o ochranných známkách jako jakékoliv označení výrobků a služeb, které lze odlišit od výrobků a služeb jiné osoby. Zároveň je nutné, aby označení bylo způsobilé být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek tak, aby příslušné orgány a veřejnost mohly jasně a přesně určit předmět ochrany dané ochranné známky.

Demonstrativním výčtem označení, která mohou požívat ochrany pomocí ochranné známky, jsou slova, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal nebo třeba zvuky. Otevírá se zde široká škála možností, jak může ochranná známka vypadat a co vše lze jejím prostřednictvím chránit. Příloha č. 1 k zákonu o ochranných známkách definuje druhy ochranných známek včetně přijatelných formátů pro jejich vyjádření. Například slovní ochranná známka se v rejstříku vyjadřuje textem, zvuková ochranná známka notovým zápisem nebo souborem ve formátu mp3.[5]

Mezi netradiční ochranné známky nevizuální povahy patří např. chuťové nebo čichové. U těch je však komplikované vyjádření v rejstříku tak, aby byla splněna podmínka jasného a přesného určení předmětu ochrany. Známou čichovou ochrannou známku zapsal v roce 2001 Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (dále jako „EUIPO“) – jednalo se o vůni čerstvě posečené trávy pro tenisové míčky. Výhodou přihlašovatele bylo, že vůně čerstvě posečené trávy je obecně známá a vyjádření v rejstříku tedy jednoduše vyřešil nápisem “The smell of fresh cut grass”. Byť se jedná o popis vůně a nikoli grafické znázornění, jak EUIPO pro zápis do rejstříku vyžadoval, lze to přirovnat k notovému zápisu, který také pouze popisuje, jak má hudba znít.

Na problém s objektivním vyjádřením ochranné známky v rejstříku narazila francouzská společnost vyrábějící sýry. Na rozdíl od notoricky známé vůně čerstvě posečené trávy chuť sýra není tak jednoznačná, nelze ji objektivně popsat a navíc je u sýrů proměnlivá v čase podle toho, jak sýr zraje.[6]

Protože je přihlášená ochranná známka nezměnitelná, je nutné při změně loga vždy přihlásit novou ochrannou známku. V minulosti jsme tedy mohli sledovat např. přihlašování více ochranných známek pro vyvíjející se loga automobilů.

Třídy výrobků a služeb

Ochranné známky se zapisují do rejstříku podle zařazení výrobků a služeb do tříd. Těch je aktuálně 45 a seznam, ve kterém jsou uvedeny, se nazývá Niceské třídění. Niceské třídění obsahuje 34 tříd výrobků (např. třída 2 – Barvy, nátěry, laky; konzervační přípravky proti korozi a proti deterioraci dřeva; barviva; inkousty pro tisk, značkování a rytecké práce; přírodní pryskyřice v surovém stavu; lístkové a práškové kovy pro použití při malování, dekorování, tisku a v umění) a 11 tříd služeb (např. třída 41 - Vzdělávání; školení; zábava; sportovní a kulturní činnosti).

Ochrana před užíváním stejného nebo zaměnitelného označení jiným subjektem se vždy vztahuje pouze na přihlášené třídy. Pokud tedy přihlásíte své logo ve třech třídách, např. 23 – Příze a nitě pro textilní účely, 24 – Textilie a náhrady textilií; bytový textil; textilní a plastové záclony a závěsy a 25 – Oděvy, obuv, pokrývky hlavy, a jiný subjekt přihlásí podobné logo ve třídě 15 – Hudební nástroje, stojany na noty a stojany na hudební nástroje; dirigentské taktovky, nedopouští se ničeho, co by vaše vlastnické právo k ochranné známce omezovalo a jeho jednání je v pořádku.

Pokud by přesto někdo zamýšlel zabránit tomu, aby nikdo v žádné oblasti podnikání neměl možnost používat zaměnitelné označení, mohl by přihlásit ochrannou známku ve všech třídách. To je však, s ohledem na výši správního poplatku za podání přihlášky za každou další třídu, nerozumné. Vlastník ochranné známky je navíc povinen chráněné označení využívat ve všech třídách, v jakých ho přihlásil. Pokud vlastník ochranné známky označení v určité třídě nevyužívá nepřetržitě po dobu 5 let, aniž by k tomu měl řádný důvod, český Úřad průmyslového vlastnictví (dále jako ÚPV) ochrannou známku na návrh třetí osoby zruší. Pokud tedy vlastník tuto známku přihlašoval jen proto, aby tím zabránil jejího užívání někým jiným, je zřejmé, že se mu tato cesta nevyplatí.[7] 

Rešerše

Prvním krokem, který je nutné učinit ještě předtím, než podáte přihlášku ochranné známky, je rešerše. Provedením rešerše zjistíte, zda už označení, které máte v úmyslu chránit ochrannou známkou, nepoužívá jiný subjekt. Správně provedená rešerše by měla být schopna nejen informovat o tom, zda v rejstřících ochranných známek není přihlášena ochranná známka, která je shodná či zaměnitelná s vaším označením, ale současně zda někdo takové označení nepoužívá, aniž by si jej přihlásil jako ochrannou známku, např. jako obchodní firmu nebo název výrobku či služby. I takové označení totiž může být pro vaši ochrannou známku problematické. Lze tedy jedině doporučit tento krok nijak nepodcenit a pokud je to možné, svěřit jej subjektu, který se ochrannými známkami a jejich přihlašováním zabývá, třeba advokátní kanceláři. Ta totiž pravděpodobně bude mít k dispozici specializované programy a také zkušenosti, které zajistí, že rešerše bude provedena opravdu kvalitně.

ÚPV sice při přihlášce nezkoumá, zda přihlašované označení již není obsazené, což by mohla být pro nového přihlašovatele výhoda, ale ve výsledku to bude spíše komplikace.

Vlastník staršího označení, ať už ochranné známky nebo nezapsaného označení, totiž k němu může mít práva a může se proti zápisu vaší ochranné známky bránit, ať už v průběhu řízení nebo po něm. I když jste tedy o jeho právu nevěděli a zasáhli jste do něj nechtěně, může pro vás celý proces znamenat spoustu času a finančních prostředků. A pokud bude vlastník staršího označení ve sporu úspěšný, může to pro vás znamenat nákladný rebranding. Správně provedená rešerše a na základě ní správně zvolené označení jsou tedy základními kameny úspěšně podané přihlášky ochranné známky.

Podání přihlášky

Pokud máte označení, které není zaměnitelné s žádným již zaregistrovaným označením, můžete u ÚPV podat přihlášku ochranné známky. V ní musí být uvedeno znění, plošné vyobrazení nebo jiné vyjádření přihlašovaného označení, identifikace přihlašovatele a přiřazení tříd výrobků a služeb, pro které se přihlašuje. Přihlášku lze prostřednictvím formuláře podat písemně, datovou schránkou nebo prostřednictvím systému ePodání přes webové stránky ÚPV.

ÚPV provede formální přezkum, při kterém se zaměří na to, zda přihláška obsahuje zákonem stanovené náležitosti a zda je přihlašované označení způsobilé pro zápis do rejstříku. Jak je uvedeno výše, ÚPV nezkoumá, zda již označení není zapsáno, ale zaměří se např. na to, zda se přihlašovatel nepokouší o udělení ochrany klamavému, nemravnému nebo druhovému označení, která jsou zásadně nepřípustná.[8] Ostatně i pokud již zaregistrované označení v průběhu času zdruhoví, o ochranu přijde.[9]

Od podání přihlášky platí právo přednosti ve vztahu k přihlašovatelům stejné nebo zaměnitelné ochranné známky, kteří přihlášku podají později. Je proto vhodné při plánování podnikání s přihláškou příliš neotálet, aby nakonec nebyl někdo jiný rychlejší.[10]

Právo přednosti zakotvil Soudní dvůr EU, když odpovídal na předběžnou otázku finského soudu, který rozhodoval o sporu finského pivovaru Anheuser-Buch Inc. proti českému pivovaru Budějovický Budvar. Finský pivovar žaloval Budvar o náhradu škody a zdržení se porušování finské národní ochranné známky tím, že české pivo dováží na finský trh pod etiketami, které vypadají podobně jako ty, které používá finský pivovar. Soudní dvůr dovodil, že pokud žalovaný Budvar používá dané označení déle, nemůže se finský žalobce domáhat zákazu používání tohoto označení.[11]

Velmi podstatným krokem pro úspěšné přihlášení ochranné známky je zaplacení správního poplatku. Splatnost poplatku je do 1 měsíce od přijetí přihlášky ÚPV, jinak se přihláška považuje za nepodanou.

Námitky

Osoby uvedené v § 7 zákona o ochranných známkách mohou proti přihlášce ochranné známky podat námitky, a to ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky. Jedná se převážně o vlastníky starší ochranné známky, ti mohou podávat námitky z důvodu svých starších práv. Stejně tak mohou činit například vlastníci starších nezapsaných označení, kterým může být třeba obchodní firma zapsaná v obchodním rejstříku (tj. název společnosti). Neměli byste si tedy přihlašovat ochrannou známku shodnou nebo zaměnitelnou s obchodní firmou, kterou používá jiný subjekt. Třetí osoby pak mohou podávat připomínky.

Jste-li v roli vlastníka ochranné známky, je vhodné pravidelně kontrolovat v rejstříku zveřejněné přihlášky ochranných známek[12], a to právě kvůli možnosti podat námitky proti přihlášce ochranné známky, která by porušovala vaše práva. Právě v tomto tříměsíčním období máte jedinečnou příležitost obrany proti zapsání stejné nebo zaměnitelné ochranné známky, jako je ta vaše. Později lze sice u ÚPV rovněž žádat o zneplatnění nebo zrušení takové ochranné známky, ale toto řízení již bude nepoměrně složitější a s menší šancí na úspěch.

Namítající může po podání námitek vyslovit souhlas se zapsáním ochranné známky, což je obdobou zpětvzetí námitek.

Doba ochrany a poplatky

Ochranná známka standardně platí 10 let ode dne podání přihlášky. Při stanovování výše správního poplatku je podstatné rozdělení výrobků a služeb do tříd. Pro tři třídy výrobků a služeb u individuální ochranné známky je poplatek za podání přihlášky 5 000 Kč, u kolektivní známky, tedy u té, kterou přihlašuje více subjektů, 10 000 Kč. Při každé další třídě se připlácí 500 Kč.

Po uplynutí 10 let je nutné ochranné známky obnovovat. Poplatek za prodloužení platnosti zápisu je poloviční proti přihlášce ochranné známky – za individuální 2 500 Kč, za kolektivní 5 000 Kč. Žádost o obnovu ochranné známky lze podat nejdříve 12 měsíců před uplynutím doby platnosti, nejpozději v den jejího skončení. Může se však stát, že i přes upomínku, kterou ÚPV zasílá 6 měsíců před skončením doby platnost, žádost o obnovu nepošlete.[13] V takovém případě lze podat žádost o obnovu i zpětně, a to až do 6 měsíců od skončení doby platnosti, výše poplatku ale zůstává ve stejné výši jako při prvním podání přihlášky ochranné známky, tedy 5 000 Kč, resp. 10 000 Kč. Po tuto dobu zůstane vaše označení stále chráněno, později však již ne.

Pokud již máte zapsanou ochrannou známku a zjistíte, že se někdo pokouší zapsat stejnou nebo zaměnitelnou ve stejných třídách, podáváte proti zveřejněné přihlášce námitky. Za podání námitek se platí 1 000 Kč a poplatek musíte zaplatit ve lhůtě pro podání námitek, jinak se považují za nepodané.

Zjistíte-li, že někdo např. nevyužívá svou ochrannou známku nepřetržitě po dobu 5 let, můžete podat návrh na její zrušení. Zaplatíte za něj 2 000 Kč.

Při převádění vlastnického práva k ochranné známce nebo při poskytnutí licence, vydání prioritního dokladu nebo zápisu zástavního práva se za žádost o zápis těchto skutečností platí poplatek ve výši 600 Kč.

Mezinárodní zápis ochranné známky

Pro přihlašování ochranných známek platí princip teritoriality. To znamená, že jednotlivé ochranné známky se vždy vážou ke konkrétnímu území. Pokud tedy přihlásíte ochrannou známku u českého ÚPV, bude dané označení chráněno jen na území ČR. Pro ochranu v jiných státech je nutné přihlásit ochrannou známku vždy u příslušného úřadu, který má kompetence k jejímu poskytnutí v daném státě.

Pro mezinárodní ochranu označení lze využít institut mezinárodního zápisu ochranné známky pomocí mezinárodní přihlášky dle Madridského protokolu. Ochrana se bude vztahovat na vybrané nebo na všechny smluvní státy Madridské dohody nebo Protokolu k Madridské dohodě. Zjednodušení proti přihlašování jednotlivých ochranných známek u příslušných úřadů průmyslového vlastnictví konkrétních států spočívá v tom, že zde stačí jedna přihláška, kterou český přihlašovatel podá u Světové organizace duševního vlastnictví (dále jako WIPO) prostřednictvím českého ÚPV.[14]

Zapsat lze již existující ochrannou známku, která byla zapsána nebo přihlášena na národní úrovni. Doba ochrany je stejná jako u národní ochranné známky – 10 let. Opět je zde možnost obnovy o dalších 10 let. Na národní ochranné známce je zápis závislý po dobu 5 let, pokud tedy během těchto 5 let národní ochranná známka nebo ochrana části výrobků a služeb zanikne, zanikne i příslušný mezinárodní zápis.

Co se týče poplatků za mezinárodní zápis ochranné známky, standardní částka je 2 500 Kč, při obnově zápisu se platí 3 000 Kč. Pokud byste potřebovali rozšířit mezinárodní zápis o další území nad rámec smluvních států Madridské dohody, zaplatíte 500 Kč.

Ochranná známka EU

Jednodušší postup nabízí i ochranná známka EU (European Union trade mark), která svým názvem nahradila dřívější ochrannou známku Společenství. Ochranná známka EU má stejné účinky ve všech smluvních státech EU. Opět zde stačí jediná přihláška pro vznik ochrany ve všech členských státech. Právě v důsledku změn na unijní úrovni, tedy přijetí nařízení 2015/2424, není od 1. 10. 2017 požadavek na grafické znázornění ochranné známky a grafické ztvárnění vyžadováno ani v přihlášce. Ve stejný den vznikly na unijní úrovni i certifikační ochranné známky, které chrání označení kontrolované kvality.[15]

Doba platnosti je i zde stejná jako u národní ochranné známky a mezinárodního zápisu, 10letá s neomezenou možností obnovy vždy o 10 let. Cena přihlášky ochranné známky EU je 850 EUR za 1 třídu výrobků a služeb, u druhé třídy se poplatek navyšuje o 50 EUR, u třetí a každé další třídy o 150 EUR[16], správná volba třídy je zde tedy mnohem podstatnější než u národní ochranné známky, kde základní poplatek pokrývá rovnou 3 třídy zároveň.[17]  Na webu EUIPO je uveden kontrolní check-list, který při tomto může být velmi nápomocen a doporučujeme jej před podáním přihlášky ochranné známky EU důkladně projít.[18]

V příštím díle seriálu se blíže podíváme na průmyslové vzory.

Lenka Nešlehová

právní asistentka v Cisek, advokátní kancelář s.r.o. a studentka Právnické fakulty MUNI

www: https://www.akcisek.cz

[1] Nikoli však neomezeně, v § 10–11 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, jsou uvedena omezení účinků ochranné známky, např. pro označení zemědělského původu výrobku nelze třetí osoby z užívání v obchodním styku vyloučit.

[2] K udělení licence může dojít, např. když si vlastník restaurace zaregistruje ochrannou známku k ochraně názvu restaurace a následně síť restaurací rozšíří (tzv. franchising). Všechny restaurace budou moci používat zaregistrované označení, k tomu je ale potřeba, aby vlastník restaurace a ochranné známky udělil k takovému užívání licenci.

[3] Lze však v licenční smlouvě upravit, že o výkon svých práv k ochranné známce po dobu trvání výhradní licence nepřichází.

[4] Ochranné známky registrované v ČR lze dohledat na https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.oza.frm, ochranné známky registrované jako ochranné známky EU na https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs

[5] Povoleny jsou pouze latinské alfanumerické znaky bez diakritiky (a-Z), arabské číslice (0-9), římské číslice a tyto znaky ë ö ä ü ° ! @ # % & * ( ) ? . , ; : + -/ _ = § ě š č ř ž ý á í é ů ú ť ď ň ó $ " '

[6] Rozsudek Soudního dvora EU ve věci Levola Hengelo, C 310/17.

[7] O tom, že má vlastník ochranné známky povinnost ji využívat, se přesvědčil i umělec vystupující pod přezdívkou Banksy. V jeho případě soud uzavřel, že tím, že nevyužíval svou ochrannou známku, bránil dalším soutěžitelům v jejím užívání, a proto mu ji zrušil. Viz Šemberová Veronika. Proč je důležité používat svou ochrannou známku anebo případ Banksy. [online]. Akcisek.cz. [cit. 23. 5. 2021].  https://akcisek.cz/cs/blog/proc-je-dulezite-pouzivat-svou-ochrannou-znamku-aneb-pripad-banksy

[8] V USA v roce 2019 toto omezení Nejvyšší soud zrušil a lze tam zapsat i vulgární ochranné známky.

[9] Soudní dvůr EU rozhdoval například o tom, zda o svou ochrannu kvůli zdruhovění přijde označení SPINNING. Nakonec však rozhodl tak, že ochranná známka zrušena nebyla. Viz rozsudek Tribunálu ze dne 8. listopadu 2018 ve věci T-718/16.

[10] Na toto možná doplatilo Ministerstvo vnitra, když nepřihlásilo ochrannou známku k označení CzechPoint a následně to udělal někdo jiný. V současné době se čeká na nové rozhodnutí ÚPV, kterému se věc vrátila od Nejvyššího soudu. Viz Brucker Šimon. Nad CzechPointem visí otazník. Změní se kvůli sporu jeho označení? [online]. Akcisek.cz. [cit. 23. 5. 2021]. https://akcisek.cz/cs/blog/nad-czech-pointem-visi-otaznik-zmeni-se-kvuli-sporu-jeho-oznaceni

[11] Rozsudek Soudní dvora EU ze dne 16. listopadu 2004 ve věci C-245/02.

[12] Na pravidelnou kontrolu rejstříků existují specializované programy, případně můžete svěřit hlídání své známky specializovanému subjektu, který vám pravidelně poskytne reporty o tom, zda se neobjevují přihlášky ochranných známek, které by mohly potenciálně zasahovat do vašich práv.

[13] Upomínku ÚPV zasílá vždy na adresu, pod kterou jste známku do rejstříku přihlásili, nezapomeňte tedy vždy aktualizovat své údaje v případě, že změníte sídlo či bydliště.

[14] Přihlašovatel podá žádost ÚPV, ten ji zpracuje a následně za něj podá přihlášku WIPO.

[15] Navíc k již existujícím druhům – individuální a kolektivní ochranné známce, jde např. o certifikační ochrannou známku Fairtrade.

[16] Tedy poplatek za dvě třídy budu činit 900 EUR, za tři třídy 1000 EUR, za 4 třídy 1150 EUR apod.

[17] EUIPO poskytuje malým a středním podnikům na přihlášky a rešerše spojené ochrannou známkou EU dotace. Pokud splňujete podmínky, můžete ušetřit až 1500 EUR.

[18] https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/checklist

Vybrali jsme pro vás


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info