Přehled vybraných legislativních novinek za leden až duben 2018

Časopis Právo21 vám i v roce 2018 přináší přehled vybraných změn v právním řádu. S chutí se pusťte do čtení, aby vám neunikly zajímavé novinky, které si pro nás zákonodárci přichystali.

10. 5. 2018 Vendula Vymazalová

Bez popisku

Novela občanského zákoníku: Předkupní právo

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, původně obsahoval úpravu předkupního práva pouze v omezeném rozsahu. Novelou č. 460/2016 Sb., která nabyla účinnosti 1. 1. 2018, došlo k rozšíření předkupního práva na všechny případy převodu podílu na společné nemovité věci. Předkupní právo se vztahuje na převody úplatné i bezúplatné. U bezúplatných převodů mají spoluvlastníci právo koupit podíl za obvyklou cenu.

Zákonodárce v důvodové zprávě uvedl, že opuštění úpravy zákonného předkupního práva pro převod spoluvlastnického podílu nebylo vhodnou volbou. Zdůraznil, že zákonné předkupní právo fungovalo v našem právním řádu desítky let. Jde o institut osvědčený, na který občané spoléhají. Jeho zrušení nepřineslo zlepšení, ale naopak mnoho komplikací při převodu spoluvlastnického podílu a při vypořádání spoluvlastnictví. [1]

Změna nařízení vlády o minimální mzdě: Zvyšování

Od 1. 1. 2018 došlo ke zvýšení minimální mzdy z 11 000 Kč na 12 200 Kč. Hodinová sazba stoupla z 66 Kč na 73,20 Kč. Změnu zakotvilo nařízení vlády č. 286/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády o minimální mzdě. [2] Ke zvýšení minimální mzdy došlo v souladu s Programovým prohlášením vlády České republiky. To stanoví, že minimální mzda má být zvýšena po projednání se sociálními partnery tak, aby zaměstnancům zajišťovala důstojný život, nezávislý na sociálních dávkách. Její úroveň má být dostatečně motivační a měla by se postupně, s ohledem na ekonomické a sociální souvislosti, přiblížit 40 % průměrné mzdy. Českomoravská konfederace odborových svazů navrhuje stanovit minimální mzdu pro rok 2019 na úroveň 13 700 Kč. [3]

Novela zákona o obalech: STOP igelitkám

Zákon č. 149/2017 Sb. novelizoval zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, a zavedl s účinností od 1. 1. 2018 zákaz bezplatného poskytování jakýchkoliv odnosných plastových tašek. Zákaz se nevztahuje na takzvané mikrosáčky užívané typicky pro ovoce, zeleninu nebo pečivo. Při bezplatném poskytování plastových tašek se obchodníci dopouštějí přestupku, za který jim hrozí pokuta ve výši až 500 000 Kč.

Dle zákonodárce bylo nutné zohlednit aktuální stav životního prostředí a minimalizovat množství plastového odpadu. Dalším důvodem novelizace byla implementace směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2015/720 ze dne 29. dubna 2015. [4]

Novela zákona o nemocenském pojištění: Otcovská dovolená

Mezi další novinky řadíme nárok na placené týdenní volno. Tatínkům ho zakotvila novela č. 148/2017 Sb. zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Nárok na placené volno mají od 1. 2. 2018 otcové, kteří v minulosti nepřetržitě hradili nemocenské pojištění alespoň tří měsíce. Týdenní volno mohou čerpat v průběhu prvních šesti týdnů po porodu nebo po prvním dni od osvojení dítěte. Volno musí otcové čerpat celý týden, rozdělení či přerušení možné není.

Zákonodárce v důvodové zprávě jako důvod změny uvádí zejména pozitivní sociální dopad na rodinu s novorozencem. Rozšíří se možnosti vyvážené péče o dítě mezi rodiči. To může vést k  rovnějším šancím matky na trhu práce. Zdůrazňuje se pozitivní dopad na psychiku matky, který spočívá ve větší podpoře ze strany otce dítěte. Zákonodárce se ho snaží přimět k větší angažovanosti na poli aktivního otcovství. Změna má vést k omezování stereotypu, že se o dítě stará (popřípadě má starat) jeho matka. [5]

Novela stavebního zákona: Koordinované řízení

Takzvané koordinované povolovací řízení zakotvila novela č. 225/2017 Sb. zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona. Novela nabyla účinnosti 1. 1. 2018. V případě splnění zákonem stanovených podmínek je možné sloučit územní a stavební řízení (popřípadě i řízení o posuzování vlivu na životní prostředí). Zákon však ponechává volbu na stavebníkovi. Záleží na něm, zda využije možnost koordinovaného řízení, nebo bude absolvovat řízení jednotlivě. Mezi další změny provedené za účelem urychlení řízení můžeme zahrnout zkrácení lhůty pro přezkum nebo podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy, kterým se vydávají územní plány, nebo použití koordinovaného řízení pro povolení záměru v území. [6]

Novela vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel: Bezpečnější silnice

Vyhláška č. 37/2018 Sb. novelizovala vyhlášku č. 277/2004 Sb., která upravuje podmínky zdravotní způsobilosti řidičů motorových vozidel, s účinností od 22. 3. 2018. Změny se týkají přílohy č. 3. Ta zahrnuje onemocnění, vady či stavy vylučující nebo podmiňující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel. Nové podmínky způsobilosti jsou dány například u osob s neúčinně léčenou závažnou srdeční arytmií nebo kardiovaskulárním onemocněním, které je spojeno s rizikem náhlé ztráty vědomí. Došlo rovněž k rozšíření počtu případů nezpůsobilosti u pacientů trpících diabetem.

Důvodem pro změnu dosavadní právní úpravy byla zejména nutnost implementace směrnice Komise (EU) č. 2016/1106 ze dne 7. července 2016, kterou se mění směrnice o řidičských průkazech. [7]

Autorka: Vendula Vymazalová


[1] Zákon č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony.

[2] Nařízení vlády č. 286/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

[3] E-sondy. Odborová strategie: vyšší minimální mzda, kratší pracovní týden. Dostupné z: http://www.e-sondy.cz/aktualne/7281-3/odborova-strategie-vyssi-minimalni-mzda-kratsi-pracovni-tyden

[3] Zákon č. 149/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů.

[4] Zákon č. 148/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

[5] Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

[6] Vyhláška č. 37/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info