Legislativní novinky za květen a červen: E-neschopenka a církevní restituce

Květen a červen přinesly dlouho projednávané a kontroverzní předpisy. Nemocenské pojištění se dočkalo elektronické neschopenky a církev zase zdanění restitučních náhrad.

9. 7. 2019 Petr Jedlička

Bez popisku

E-neschopenka

S účinností od 1. 1. 2020 byl novelou č. 164/2019 Sb. [1] novelizován zákon o nemocenském pojištění (dále jen „ZNemPoj“) [2]. Česká správa sociálního zabezpečení bude nově zaměstnavatelům na jejich žádost sdělovat, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným, číslo takového rozhodnutí a datum vzniku neschopenky. Žádost lze vymezit na delší časové období dopředu. ČSSZ bude tuto základní informaci poskytovat automaticky v okamžiku vzniku rozhodné skutečnosti a v elektronické podobě. Posléze si může zaměstnavatel vyžádat i podrobnější informace od orgánů nemocenského pojištění, a to dle § 116 odst. 7 ZNemPoj. Rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, potvrzení o době jejího trvání či rozhodnutí o jejím ukončení se budou však nadále vydávat v listinné podobě na příslušném tiskopisu (§ 60 ZNemPoj).

Změna se dotkla také komunikace mezi ošetřujícím lékařem a orgánem nemocenského pojištění – většina předepsaných podání lékařů a souhlasů tohoto orgánu se bude dít elektronicky. Orgán nemocenského pojištění přidělí lékaři elektronickou adresu, k níž bude lékař mít přístup pod specifickým identifikátorem, který je povinen chránit a v případě jeho zneužití, ztráty nebo odcizení takovou událost ohlásit [§ 61 odst. 1 písm. t) ZNemPoj], jinak se dopustí přestupku [§ 138a odst. 1 písm. u) ZNemPoj]. Lékař rovněž nesmí umožnit jiné osobě pod svou identitou přístup na přidělenou elektronickou adresu.

Zaměstnavatelé nově musejí předávat podklady pro výpočet výše nemocenského či údaje o způsobu výplaty mzdy okresní správě sociálního zabezpečení elektronicky, a to na elektronickou adresu určenou tímto orgánem. Musí tak učinit neprodleně po uplynutí prvních 14 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti v elektronické podobě. Pokud zaměstnavatel nemůže své povinnosti plnit elektronickým podáním z prokazatelných technických důvodů, může je splnit v listinné podobě, ale musí svůj postup zdůvodnit.

V souvislosti s ochranou osobních údajů bylo také stanoveno, že statistickou značku diagnózy nebo jiný údaj, z něhož lze diagnózu dovodit, může obsahovat jen část tiskopisů určených pro příslušný orgán nemocenského pojištění. Rozdíl od předchozí úpravy spočívá v tom, že dříve nesměla statistickou značku obsahovat jen ta část uvedených tiskopisů, která byla určena pro zaměstnavatele (§ 60 ZNemPoj).

Finanční kontrola dobrovolných svazků obcí

Mimo dosah orgánů finanční kontroly dosud zůstávaly příspěvkové organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí či osoby, které od těchto svazků obdržely veřejnou finanční podporu. Česká republika se i z tohoto důvodu ocitla v prodlení s implementací směrnice Rady (EU) 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států. S účinností od 1. 1. 2020 dozná zákon o finanční kontrole (dále jen „ZFK“) [3] změn, které umožní dobrovolným svazkům obcí provádět finanční kontrolu jednak u jimi zřízených příspěvkových organizací, jednak u osob, kterým tyto svazky poskytly veřejnou finanční podporu nebo které u nich o podporu žádají (§ 9 ZFK). Změny přinesla novela č. 129/2019 Sb. [4].

V České republice je 717 dobrovolných svazků obcí. Některé nemají žádné zaměstnance a jejich správu vykonávají zaměstnanci sdružených obcí. Kontrolu proto dle novely mohou vykonávat i externí subjekty. Ministerstvo financí připravuje vzorovou směrnici o finanční kontrole, kterou dobrovolné svazky obcí budou moct využít [5].

Zdanění církevních restitucí

Výbušným tématem uplynulých dvou měsíců bylo zdanění finančních náhrad poskytovaných církvím podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi (dále jen „ZMVC“) [6]. Novela č. 125/2019 Sb. [7] s účinností od 1. 1. 2020 vyškrtla z ustanovení § 15 ZMVC jeho šestý odstavec, který zněl: „Finanční náhrada není předmětem daně, poplatku ani jiného obdobného peněžitého plnění.

Do ustanovení § 18a odst. 1 písm. f) zákona o daních z příjmů [8], které upravuje výjimky z předmětu daně u veřejně prospěšného poplatníka, byla v souvislosti s tím vložena slova „s výjimkou finanční náhrady“ a ustanovení tak nově stanoví, že u veřejně prospěšného poplatníka nejsou předmětem daně „příjmy z bezúplatného nabytí věci s výjimkou finanční náhrady podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

Co se řeší?

Na podpis prezidenta čeká návrh novely [9] zákona o podpoře sportu [10]. Novela mimo jiné zřizuje Národní sportovní agenturu, jejímž úkolem má být například poskytování finanční podpory sportu ze státního rozpočtu, organizace a kontrola uskutečňování antidopingového programu či zajišťování propagace sportu.

Senát projedná návrh [11] zákona, kterým se mění zákon o evidenci tržeb [12]. Navrhuje se mimo jiné zavedení tzv. papírové evidence tržeb (tzv. zvláštní režim) pro drobné živnostníky. Tito podnikatelé by museli nadále vystavovat účtenky, avšak hlásili by tržby správci daně jen jednou za čtvrtletí ve formě oznámení o tržbách. Neměli by tedy povinnost tržby ihned elektronicky zaevidovat u správce daně. Evidenci ve zvláštním režimu má povolovat správce daně.

Sněmovna projednává návrh novely [13] občanského zákoníku [14]. Navrhuje se stanovit, že vznikne-li peněžitý dluh nezletilému, který ke dni rozhodné právní skutečnosti nedovršil patnáct let, přechází tento dluh okamžikem vzniku na jeho zákonného zástupce. Pokud je nezletilý svěřen do péče jiné osoby, přejde dluh na tuto osobu. Dluhy spočívající v povinnosti nahradit úmyslně způsobenou škodu nebo dluhy, které vznikly z právního jednání, k němuž by dal souhlas soud (např. dluh z úvěrové smlouvy, srov. § 898 občanského zákoníku), by přechodu nepodléhaly. Nezletilý by mohl přešlý dluh sám uspokojit jako vlastní, čímž je zřejmě myšleno bez nároku na náhradu za uspokojení cizího dluhu. Rodiče by mohli použít jmění nezletilého k úhradě dluhů, jež na ně přešly.

[1] Zákon č. 164/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Vyšlo 1. 7. 2019 ve sbírce zákonů.

[2] Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

[3] Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

[4] Zákon č. 129/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

[5] Důvodová zpráva k zákonu č. 129/2019 Sb., dostupná z: www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=261&CT1=0

[6] Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění pozdějších předpisů.

[7] Zákon č. 125/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

[8] Zákon č. 586/1992 Sb․, o daních z příjmů, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a pozdějších předpisů.

[9] Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Schválený text sněmovního tisku 241 dostupný z: www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=241&ct1=0&v=PZ&pn=5&pt=1

[10] Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.

[11] Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Sněmovní tisk č. 205/0, část č. 1/8, dostupný z: www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=205&CT1=0

[12] Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů.

[13] Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů. Sněmovní tisk 456/0, část č. 1/4 dostupný z: www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=456&CT1=0

[14] Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info