Krok k době poplastové: Směrnice o zákazu jednorázových plastů schválena

V úterý schválila Rada Evropské unie směrnici o zákazu jednorázových plastů (Single-Use Plastics Directive) s cílem snížit množství plastového odpadu a tím ochránit životní prostředí. Jde o poslední krok celého postupu. Komise si navíc slibuje snížení nákladů spojených se znečišťováním životního prostředí o 22 miliard eur. [1]

22. 5. 2019 Barbora Mitášová

Bez popisku

Návrh směrnice předložila Evropská komise (dále jen „Komise“) již v květnu 2018 jako další krok v boji s plastovým odpadem spolu s přehledem o jeho produkci a složení. Podle něj tvoří plasty více než 80 % mořského odpadu, a proto Komise navrhla nová celoevropská pravidla zaměřená na omezení nejčastěji se vyskytujících plastových výrobků. Tyto plastové výrobky tvoří největší část mořského odpadu. Kvůli pomalému rozkladu se hromadí, a tím přímo ohrožují řadu živočichů, jako jsou mořské želvy, tuleni, velryby, ptáci, ale také ryby či korýši. [2] [3]

Komise upozornila, že ačkoliv je plast vhodným, užitečným a ekonomicky hodnotným materiálem, musí být hospodárněji využíván a více recyklován. Pokud se plasty stanou odpadem, ztrácí ekonomickou hodnotu materiálu. Zároveň vznikají náklady na úklid a ztráty v cestovním ruchu, rybolovu a lodní dopravě. Směrnice tak představuje cílenou iniciativu v boji s hlavními zdroji mořského odpadu. [4]

Přijetí směrnice o jednorázových plastech navazuje na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/720 ze dne 29. dubna 2015, kterou se mění směrnice 94/62/ES, pokud jde o omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek. Je součástí takzvané „EU Plastics Strategy“ (Strategie Evropské unie pro plasty) [5], která má mimo jiné za cíl chránit životní prostředí před znečištěním plastovým odpadem. [6]

Návrh směrnice o jednorázových plastech však nebyl všeobecně přijímán. Přinesl odpor zejména ze strany výrobců, a to hlavně kvůli povinnosti pevného upevnění plastových víček k PET lahvím. Dle Komise jsou víčka jedním z nejčastějších odpadů znečišťujících evropské pláže. Výrobci lahví však upozorňovali, že zavedením této povinnosti bude muset dojít k úpravě výrobních linek, což je přijde na miliardy korun. Navíc propojení víčka s lahví si vyžádá zpracování většího množství plastu. [7]

Směrnice si klade za cíl předcházet dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí, zejména na vodní prostředí a na lidské zdraví, omezovat tyto negativní dopady a zároveň podporovat přechod k oběhovému hospodářství. [8] Členské státy mají za cíl do roku 2029 zvýšit sběr plastových lahví na 90 %. Do roku 2025 by měl být podíl recyklovaného obsahu z plastových lahví 25% a do roku 2030 by se měl zvýšit na 30 %. [9]

Nová směrnice se vztahuje jak na jednorázové plastové výrobky, tak na výrobky vyrobené z oxodisolubilního plastu či na plastové rybářské vybavení. [10] Členské státy mají do roku 2021 zakázat uvádění jednorázových plastových výrobků na trh. Úplný zákaz se týká vatových tyčinek, plastových příborů, talířů, brček, nápojových míchátek a tyček k uchycení a podpoře balónků. [11] Dále jsou členské státy povinny zavést opatření k dosažení významného snížení spotřeby plastových nádob na potraviny, nápojových kelímků, tabákových výrobků s filtry, vlhčených ubrousků či lehkých plastových nákupních tašek. [12] A jak bylo uvedeno výše, musí zajistit, aby plastové výrobky s uzávěry a víčky z plastu mohly být uváděny na trh pouze v případě, že zůstanou během používání výrobku připevněny k nádobě. [13]

Nově bude nutné spotřebitele informovat o negativních dopadech odhazování odpadu na životní prostředí. Informační povinnost se týká výrobků jako jsou hygienické vložky a tampony, vlhčené ubrousky a balónky. Výrobky budou muset být viditelně, jasně, čitelně a nesmazatelně označeny alespoň jednou z následujících informací – informací o vhodných možnostech odstraňování odpadů z výrobku nebo způsobech odstraňování odpadů, jichž je třeba se u daného výrobku vyvarovat, anebo informací o nepříznivých dopadech vyhazování výrobků mimo místa určená k ukládání odpadu a jiných nevhodných formách odstraňování odpadů z výrobků na životní prostředí, či informací o obsahu plastů ve výrobku. [14] Schválené znění směrnice také upravuje základní zásadu práva životního prostředí „znečišťovatel platí“ zavedením systému rozšířené odpovědnosti výrobce.

Foto: Plastic ocean, Kevin Krejci, flickr.com, CC BY 2.0

Výběr výrobků

Výrobky, na něž se směrnice vztahuje, nejsou vybrány nijak nahodile. Komise se zaměřila na plastové předměty tvořící největší část odpadu na evropských plážích. Vybrala deset výrobků představujících 86 % tohoto odpadu a asi polovinu mořského odpadu. Společné výzkumné středisko shromažďovalo a zpracovávalo údaje spojené s prováděním rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí a vycházelo z práce technické skupiny pro mořský odpad. Na základě těchto údajů Společné výzkumné centrum získalo v roce 2016 reprezentativní vzorek z 276 pláží sedmnácti členských států Evropské unie a čtyř regionálních moří. Dále se hodnotilo 355 671 pozorovaných položek podle jejich množství. Desítka vybraných výrobků tvořila v průběhu let a napříč regionálními moři stabilní část odpadu. [15]

Mikroplasty

Komise si od omezení plastových výrobků slibuje také pokles množství mikroplastů vznikajících fragmentací větších kusů plastu. Mikroplasty se staly samostatnou otázkou a novou výzvou pro Komisi, která již začala pracovat na jejich omezování. Komise například požádala Evropskou agenturu pro chemické látky o zhodnocení vědeckých závěrů týkajících se jejich omezení podle právních předpisů Evropské unie o chemických látkách. Tentýž proces probíhá s takzvanými oxo-degradovatelnými plasty (jde například o různé EKO sáčky a bioplasty). [16]

Omezování plastů v České republice

I Česká republika vyvíjí aktivitu ke snížení množství jednorázových plastů. Ministerstvo životního prostředí vede kampaň #dostbyloplastu proti nadužívání jednorázového nádobí. Snaží se v rámci akce uzavírat s restauracemi, fastfoody a kavárnami dobrovolné dohody, aby si zákazníci mohli vybrat bezplatně alternativu k plastovému nádobí. [17]

Transpoziční lhůta k uvedení vnitrostátních předpisů do souladu se směrnicí o jednorázových plastech potrvá dva roky od zveřejnění textu směrnice v Úředním věstníku Evropské unie. Můžeme se tedy nejspíše těšit na novelu zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, či další novelu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a možná i zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, jelikož členské státy mají povinnost stanovit sankce za porušení vnitrostátních předpisů přijatých dle směrnice a přijmout veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. [18] Nemusí však nutně jít o trestní represi, pokud bude správní trestání dostatečně odrazující.

[1] Tisková zpráva. Parlament schválil zákaz jednorázových plastů od roku 2021 [online]. europarl.europa.eu. 27. 3. 2019 [cit. 20. 4. 2019]. www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190321IPR32111/parliament-seals-ban-on-throwaway-plastics-by-2021

[2] Evropská komise – Fact Sheet. Plasty pro jednorázové použití: nová pravidla EU pro snižování množství mořského odpadu [online]. europa.eu. 11. 6. 2018 [cit. 20. 4. 2019]. www.europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3909_en.htm

[3] O problematice plastového odpadu v oceánech a mořích jsme Vás informovali již v článku Kateřiny Gabrhelíkové Doba plastová: Plasty konzumujeme v pitné vodě, soli i medu z 8. 6. 2018. www.pravo21.online/domov-a-svet/doba-plastova-plasty-konzumujeme-v-pitne-vode-soli-i-medu

[4] Evropská komise – Fact Sheet. Plasty pro jednorázové použití: nová pravidla EU pro snižování množství mořského odpadu [online]. europa.eu. 11. 6. 2018 [cit. 20. 4. 2019]. www.europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3909_en.htm

[5] Viz www.ec.europa.eu/commission/news/eu-plastics-strategy-2018-nov-20_en

[6] Málek, Jakub; Roučková, Kateřina. Směrnice o jednorázových plastech – nová pravidla týkající se plastů na jedno použití za účelem redukce mořského odpadu [online]. peytonlegal.cz. 5. 4. 2019 [cit. 20. 4. 2019]. www.peytonlegal.cz/smernice-o-jednorazovych-plastech-nova-pravidla-tykajici-se-plastu-na-jedno-pouziti-za-ucelem-redukce-morskeho-odpadu/

[7] ECT, s.r.o. Zákaz jednorázových plastů [online]. ectjicin.com. 7. 2. 2019 [cit. 20. 4. 2019]. www.ectjicin.com/zakaz-jednorazovych-plastu/

[8] Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí ze dne 28. 5. 2018 [online]. eur-lex.europa.cz. 28. 5. 2018 [cit. 20. 4. 2019]. www.eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fc5c74e0-6255-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0024.02/DOC_1&format=PDF

[9] Tisková zpráva. Parlament schválil zákaz jednorázových plastů od roku 2021 [online]. europarl.europa.eu. 27. 3. 2019 [cit. 20. 4. 2019]. www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190321IPR32111/parliament-seals-ban-on-throwaway-plastics-by-2021

[10] Málek, Jakub; Roučková, Kateřina. Směrnice o jednorázových plastech – nová pravidla týkající se plastů na jedno použití za účelem redukce mořského odpadu [online]. peytonlegal.cz. 5. 4. 2019 [cit. 20. 4. 2019]. www.peytonlegal.cz/smernice-o-jednorazovych-plastech-nova-pravidla-tykajici-se-plastu-na-jedno-pouziti-za-ucelem-redukce-morskeho-odpadu/

[11] Tisková zpráva. Parlament schválil zákaz jednorázových plastů od roku 2021 [online]. europarl.europa.eu. 27. 3. 2019 [cit. 20. 4. 2019]. www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190321IPR32111/parliament-seals-ban-on-throwaway-plastics-by-2021

[12] Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí ze dne 28. 5. 2018 [online]. eur-lex.europa.cz. 28. 5. 2018 [cit. 20. 4. 2019]. www.eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fc5c74e0-6255-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0024.02/DOC_1&format=PDF

[13] Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí ze dne 28. 5. 2018 [online]. eur-lex.europa.cz. 28. 5. 2018 [cit. 20. 4. 2019]. www.eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fc5c74e0-6255-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0024.02/DOC_1&format=PDF

[14] Tisková zpráva. Parlament schválil zákaz jednorázových plastů od roku 2021 [online]. europarl.europa.eu. 27. 3. 2019 [cit. 20. 4. 2019]. www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190321IPR32111/parliament-seals-ban-on-throwaway-plastics-by-2021

[15] Evropská komise – Fact Sheet. Plasty pro jednorázové použití: nová pravidla EU pro snižování množství mořského odpadu [online]. europa.eu. 11.6.2018 [cit. 20. 4. 2019]. www.europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3909_en.htm

[16] Evropská komise – Fact Sheet. Plasty pro jednorázové použití: nová pravidla EU pro snižování množství mořského odpadu [online]. europa.eu. 11.6.2018 [cit. 20. 4. 2019]. www.europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3909_en.htm

[17] Viz www.dostbyloplastu.cz

[18] Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí ze dne 28. 5. 2018 [online]. eur-lex.europa.cz. 28. 5. 2018 [cit. 20. 4. 2019]. www.eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fc5c74e0-6255-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0024.02/DOC_1&format=PDF


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info