Vznikne nová Katedra civilního práva procesního? Rozhodne Akademický senát

Vedení Právnické fakulty MUNI v první polovině června navrhlo vydělení civilního práva procesního do samostatné katedry. Již od příštího roku se může Katedra občanského práva o velkou část zmenšit. Hlavními důvody jsou náročná koordinace výuky a nesprávné pojetí občanského práva.

30. 7. 2018 Sabina Baronová

Bez popisku

Katedra občanského práva je v současné době na Právnické fakultě MUNI tou největší. Kromě mnoha předmětů z oblasti občanského práva hmotného, rodinného práva a práva duševního vlastnictví se zde studenti mohou setkat s více než dvěma desítkami procesních předmětů. Na výuce se podílí šestnáct interních pedagogů a další externisté. Katedra pokrývá největší rozsah vyučovacích hodin.

Civilní právo procesní není součástí soukromého práva

Návrh na zřízení Katedry civilního práva procesního upozorňuje na současné chybné pojetí oboru občanské právo. Zatímco odborná veřejnost považuje civilní právo procesní za samostatné právní odvětví, na právnické fakultě je vyučováno v rámci občanského práva, které se dále dělí na hmotné a procesní. Civilní právo procesní se od občanského práva hmotného odlišuje především tím, že jde o veřejnoprávní disciplínu.

Tento zásadní bod zdůrazňuje i děkanka Selucká: „Oddělení těchto dvou relativně nekompatibilních oborů považuji za vhodné, a to zejména vzhledem k rozvoji oboru civilní právo procesní.“

Občas bývá občanské právo hmotné a občanské právo procesní chápáno ve vztahu obsahu a formy, toto označení je však nepřesné a zjednodušující. Obor si zaslouží pozornost i vzhledem k tomu, že sám obsahuje řadu zajímavých teoretických institutů, jako například důkazní břemeno či právní moc.

Docent Petr Lavický, jenž se může stát jedním z prvních členů nově vznikající katedry, uvedl, že současný stav je reziduem socialistických deformací právnických studií. Původně oddělené katedry občanského práva hmotného a občanského práva procesního byly v době normalizace na většině fakult slučovány kvůli nedostatku politicky vyhovujících odborníků.

Tento stav přetrval na právnických fakultách u nás až do dnešních dnů. Jediné znatelné odlišení oborů nalezneme na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde příslušná katedra nese název Katedra soukromého práva a civilního procesu. K osamostatnění ale nedošlo ani tam. PrF MUNI by tak byla první právnickou fakultou v ČR, která civilnímu právu procesnímu vrátí vlastní katedru.

Jednodušší organizace výuky

Dalším důvodem pro rozdělení katedry je, že současné uspořádání nevyhovuje požadavkům na přehledné rozvržení činnosti. Pro účely zabezpečení efektivní organizace výuky je vhodnější, aby katedra měla nižší počet členů i předmětů a tematicky sjednocený obsah výuky.

Civilní právo procesní řeší úplně jiné otázky než občanské právo hmotné, a proto bylo již v minulosti v rámci této katedry zřízeno Oddělení civilního procesu. Toto řešení se však ukázalo jako nedostatečné.

Dle nového uspořádání by v budoucnu byla i státní závěrečná zkouška všech oborů rozdělena do dvou předmětů a zvažuje se též možnost zavedení samostatného doktorského studijního programu.

Návrh bude projednán fakultním Akademickým senátem na začátku září, o měsíc později bude v případě úspěchu rozhodovat o změně i senát univerzitní.

Autorka: Sabina Baronová


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info