Volby do Studentské komory Akademického senátu PrF MUNI se blíží. Kandidaturu lze podat do neděle

Krátce po děkanské volbě na Právnické fakulty Masarykovy univerzity stojíme před dalším důležitým hlasováním. A to před volbami do obou komor Akademického senátu PrF MUNI pro funkční období 2019–2020. Jak řešit kandidaturu do studentské komory, kdy a kde proběhne vlastní hlasování a co že to ten akademický senát vlastně dělá, se dozvíte v následujícím článku.

16. 11. 2018 předseda SKAS PrF MUNI

Bez popisku

Akademický senát fakulty – co to je?

Fakultní akademický senát je v § 25 odst. 1 zákona o vysokých školách ve výčtu samosprávných akademických orgánů fakulty uveden na prvním místě. Je to logické, protože zatímco o jeho složení rozhoduje akademická obec v přímých a tajných volbách, o obsazení dalších samosprávných orgánů (děkan, vědecká rada, disciplinární komise) do značné míry rozhoduje sám akademický senát.

Kromě ovlivňování složení dalších samosprávných orgánů má akademický senát ze zákona a ze Statutu Právnické fakulty Masarykovy univerzity celou řadu dalších pravomocí. Rozhoduje například o zřízení nebo zrušení fakultních pracovišť (jako tomu nedávno bylo v případě zřízení nové Katedry civilního práva procesního), schvaluje vnitřní předpisy, podmínky pro přijetí ke studiu a strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty. Jeho nejdůležitějším každoročním úkolem je schválit fakultní rozpočet a po zbytek roku kontrolovat jeho využívání.

Dále se senát vyjadřuje k návrhům fakultou uskutečňovaných programů a k záměru děkana jmenovat či odvolat proděkany. V současnosti je obojí velmi aktuální, neboť fakulta je ve stavu reakreditace stávajících studijních programů a nově zvolený kandidát na děkana doc. Škop si právě nyní promýšlí, koho by rád viděl ve svém budoucím kolegiu.

Volby do SKAS PrF MUNI – jak a kdy?

Studentská komora má celkem deset členů, přičemž pro účely voleb je rozdělena do tří samostatných volebních obvodů. Studenti magisterského studia si zvolí celkem osm zástupců, a to tak, že za první až pátý ročník bude zvolen kandidát s nejvyšším počtem hlasů; zbylá tři místa obsadí ostatní kandidáti podle počtu získaných hlasů bez ohledu na jejich aktuální ročník studia. Doktorandi a společný obvod bakalářů a studentů navazujícího magisterského studia si volí po jednom zástupci. Kromě senátorů se volí i jejich náhradníci. Těmi se v pořadí podle počtu obdržených hlasů stanou všichni kandidáti (bez ohledu na ročník studia), kteří dostanou více hlasů, než kolik činila polovina počtu hlasů (posledního) zvoleného kandidáta v daném obvodu.

Vlastní hlasování pak proběhne v Informačním systému MUNI v aplikaci e-volby (https://is.muni.cz/auth/volby/) během 72 hodin, a to od čtvrtku 22. listopadu do neděle 25. listopadu, a to od poledne do poledne. Výsledky pak budou v témže systému zveřejněny na úřední desce fakulty.

Podání kandidatury – můžu ještě?

Kandidaturu do SKAS PrF MUNI může poslat každý student Právnické fakulty MUNI až do neděle 18. listopadu (včetně). Stačí, když na e-mailovou adresu volební komise příslušného volebního obvodu (volby-mgr@law.muni.cz, volby-phd@law.muni.cz, volby-bc@law.muni.cz) napíše své jméno, příjmení a volební obvod, ve kterém chce kandidovat (u obvodu magistrů by ještě bylo vhodné doplnit ročník a semestr studia).

Ve stejné lhůtě, která platí pro podání kandidatur, je možné připojit volební projev a plakát, které budou viditelné přímo v aplikaci e-volby a zároveň je bude volební komise moci vyvěsit na nástěnce studentské komory v 1. patře budovy fakulty.

Na úřední desce fakulty můžete najít více informací o volbách a také odkaz na doporučení, jak minimalizovat technické problémy s vkládáním do volební aplikace a jak naformátovat volební projev a plakát: https://is.muni.cz/auth/do/law/ud/as/SKAS/2018/Vyhlaseni_voleb_do_SKAS_PrF_MU_2018.pdf.

Nejdůležitější otázka na závěr

Možná si říkáte, proč byste nyní vůbec měli kandidovat. Akademický senát nedávno vykonal svoji zdaleka nejdůležitější pravomoc, totiž zvolil děkana. Na to lze poznamenat, že každý senátor má podle Statutu právo „interpelovat“ všechny fakultní funkcionáře, přičemž ti mu musí na vyžádání do 15 dnů písemně odpovědět. Nutno poznamenat, že v mnoha situacích se stačí jen takto dotázat a daná záležitost se najednou docela jednoduše dokáže posunout někam dál, i když to dříve „vůbec nebylo možné“. A na úplný závěr je nutno zmínit, že akademický senát dává rektorovi nejen návrh na jmenování zvoleného kandidáta děkanem, ale může mu navrhnout i již zvoleného děkana odvolat.

Autor: předseda SKAS PrF MUNI


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info