VOLBY ŽIVĚ: Novým rektorem Masarykovy univerzity bude Martin Bareš. Sledovali jsme pro vás dění v online reportáži

Akademický senát dnes rozhodl o tom, kdo následující čtyři roky povede Masarykovu univerzitu. O post rektora pro funkční období od září 2019 do srpna 2023 se ucházeli dva kandidáti. Martin Bareš, současný děkan Lékařské fakulty, a Jaromír Leichmann, nynější proděkan Přírodovědecké fakulty. Oba kandidáti již v minulosti diskutovali ve veřejné debatě. Její záznam můžete zhlédnout zde. Celou volbu jsme pro vás sledovali živě.

1. 4. 2019 Alena Ivanová a Jana Marková

Bez popisku

15:55 Online reportáž končí. Děkujeme vám za pozornost.

15:54 Předseda senátu uzavírá 235. zasedání Akademického senátu Masarykovy univerzity.

15:53 O slovo se přihlásil Mikuláš Bek. Děkuje Akademickému senátu za rychlou a jasnou volbu. Je připraven vítěznému kandidátovi předat úřad a případně mu pomoci. Dále Barešovi blahopřeje k vítězství.

15:51 Bareš děkuje za vyjádřenou důvěru. Říká, že ji nezklame a bude dělat vše pro to, aby svému slibu dostál. „Jsem otevřen novým věcem i diskusím.“ Děkuje i těm, co ho nevolili. „Abych o svých směrech dokázal přesvědčovat, pokud jsou správné.“ Taktéž vzpomíná na celé období, které předcházelo volbám. Kampaň byla podle něj čistá a férová. Děkuje i své rodině.

15:50 Následuje aplaus a focení vítězného kandidáta. Leichmann gratuluje Barešovi, který se přesouvá za řečnický pult.

15:48 Senátoři opět zasedají na svá místa. Předseda senátu všechny vyzývá, aby se posadili. Seznamuje nás s výsledky voleb. Přítomno bylo 50 senátorů. 47 lístků bylo platných, 3 lístky neplatné. Odevzdáno bylo 36 pro Bareše, 11 hlasů dostal Leichmann. Zvolen byl tedy profesor Martin Bareš.

15:42 Stále čekáme na výsledky volby.

15:32 Byly odevzdány všechny hlasy. První kolo volby je ukončeno. Volební urna se odnáší z auly Právnické fakulty a následuje sčítání hlasů.

Senátorka Kamila Novotná odevzdává svůj hlas. Foto: Markéta Humplíková

15:25 Odhlasovala zhruba polovina senátorů.

15:18 Započala samotná volba rektora. Senátoři si přebírají volební lístky, přesouvají se za plentu a odevzdávají svůj hlas.

15:16 Slova se ujímá předseda volební komise, který popisuje podrobně průběh voleb.

15:13 Ukončena debata s kandidáty na rektora. Předseda senátu popisuje proces volby. Bude se ověřovat usnášeníschopnost Akademického senátu pro volbu rektora. Aby byl jeden z kandidátů zvolen, musí získat v prvním kole alespoň 26 hlasů. Pokud se tak nestane, proběhne druhé kolo.

15:11 Bareš si myslí, že role rektora je jednoznačná. Existuje rada pro vnitřní hodnocení. Na Lékařské fakultě funguje zapojení absolventů na obecnější úrovni. Kdyby se to nechalo na ústavech, nezměnilo by se podle něj vůbec nic. Děkan by měl projevit zájem a ptát se alespoň na tuto problematiku. Vyzdvihuje zpětnou vazbu studentů a tristní procento zpětné vazby u předmětových anket. Je to, dle jeho názoru, komplexní problém na úrovni vedení fakult, zejména děkanů. Rektor může přispět.

15:09 Další otázka se týká kritérií hodnocení výuky. Leichmann si myslí, že tato otázka by se měla řešit na ústavu nebo na jednotlivých katedrách. Mluví o dřívější praxi na Přírodovědecké fakultě, kde se hodnotí různá kritéria. Podle něj by měl systém umožňovat vedoucímu nadřízenému ročně vyučujícího hodnotit a dávat mu příplatky.

15:06 Leichmann má velké zkušenosti s aplikovaným výzkumem. Tvrdí, že se výzkumu obávají firmy, které nejsou schopny provádět dlouhodobější financování, nýbrž jsou schopny pouze krátkodobých projektů a krátkodobého financování. Leichmann si myslí, že by mohlo existovat něco jako malý start-up, kterému by se poskytlo něco jako bezúročná půjčka z fondů fakulty. Musela by se vyhodnotit návratnost a další faktory a v případě nedostatku financí by bylo možné půjčit si od fakulty.

15:04 Dotaz z publika, jak motivovat výzkumníky. Je to role centra (CTT), nebo je třeba zapojit fakulty? Bareš si myslí, že je to role CTT a měla by se vést širší diskuze. Nutná je také analýza současného stavu a diskuze s jinými univerzitami. Celkově by více CTT zapojil.

15:02 Dotaz od zástupce Ekonomicko-správní fakulty. Oba kandidáti slíbili, že provedou audit rektorátní činnosti. Dotaz zní, kdo všechno do něj bude zapojen, kdo bude moci zaslat podněty. Leichmann mluví o výsledcích auditu z roku 2013. Výsledky jednotlivých fakult by měly být skrze děkany fakult předány rektorátu a následně zhodnoceny. Bareš by chtěl diskutovat s Akademickým senátem.

14:59 Dotaz od zástupce Fakulty informatiky. Omezuje nás managerismus? Bareš považuje za projev managerismu i to, že se stanoví přesné dny, kdy je třeba něco udělat - přesné stanovení cílů, co kdy, který den. Celkově brojí proti managerismu.

Leichmann tvrdí, že managerismem je to, když se kontrolu nad univerzitou snaží převzít někdo jiný než akademici, a to manageři. Shrnuje působení vnějšího světa na univerzitu. Univerzita se podle něj brání tím, že stanovuje lidi - managery - zástupce, kteří umožňují dialog mezi univerzitou a státem. Tito manageři by neměli převzít nadvládu nad akademiky a neměli by řídit univerzitu.

14:55 Následující otázka směřuje na oblast minor a maior. Leichmann si myslí, že některé kombinace jsou složitější. Upřesňuje, že je to vhodné k rozšíření nabídky pro studenty, ale zaměstnavatelé podle něj upřednostňují jednooborové studenty. Bareš by umožnil všechny skloubitelné kombinace. Důležitá je dohoda fakult.

14:50 Další otázka se týká nových podnětů, u kterých univerzit kandidáti čerpají inspiraci a zdali mohou zmínit tři nejvýznamnější instituce.

Bareš zmiňuje univerzitu ve Vídni, dále University of Minnesota, se kterou má osobní zkušenost, a nakonec uvádí univerzitu v Paříži, se kterou mají dlouhodobou spolupráci v oblasti neurologie. Inspirován byl kvalitou, neformálními diskuzemi supervědců a financováním univerzit. Nejvíce mu záleží na třech následujících kritériích: diskuse, kvalita, kolegiálnost.

Leichmann chce zůstat v evropském prostředí, kde se můžeme více inspirovat. Zmiňuje Vídeň, Mnichov a Ženevu.

14:48 Následuje dotaz od diváka z Pedagogické fakulty. Otázka směřuje pouze na docenta Leichmana a týká se kontinuity a diskontinuity.

Senátor Oldřich T. Florian pokládá svůj dotaz kandidátům na rektora.

14:45 Další dotaz od Oldřicha T. Floriana z Právnické fakulty. Ptá se na rozvoj pedagogických kompetencí. Nejprve odpovídá Leichmann. Univerzita by měla nabízet především rozvoj komunikačních dovedností. Následuje odpověď Bareše. Zdůrazňuje podporu v oblasti pedagogických kompetencí.

14:42 Další dotaz padl od zástupce Pedagogické fakulty, Ivana Folettiho. Ten se týká postoje kandidátů k méně probíraným rolím univerzity – ekologie, životní prostředí, podpora menšin. První odpovídá Bareš. Univerzita může jít v oblasti ekologie příkladem. Rektor by měl zastávat roli v podpoře menšin.

Leichmann říká, že velká část těchto otázek se řeší na fakultních úrovních, kde se řeší otázky jednotlivě. Role univerzit je podle něj zcela zásadní a měla by své závěry publikovat navenek pro širokou veřejnost.

14:40 Dále se vyjadřuje Bareš, který zmiňuje akci Campus day, kterou se jim na Lékařské fakultě podařilo zorganizovat. Jeho podpora celouniverzitního sportu bude záviset na debatě se senátem a na prostředcích. Taktéž dává příklady ze zahraničí. Vytváří to podle něj tvář univerzity směrem ke společnosti.

14:38 První dotaz od akademického senátora spadá do oblasti celouniverzitního sportu. První odpovídá Leichmann. Studenti by měli mít možnost volit si sport dle svého zájmu. Univerzita má Fakultu sportovních studií, tedy širší profesionální zázemí v této oblasti. Zmiňuje, že by bylo dobré dostat na univerzitu nějakého vrcholového sportovce.

14:37 Přednost budou mít dotazy od senátorů, ale zapojit se může celá akademická obec. Předseda také oznámil skutečnost, že se dostavil poslední ze senátorů a zasedání se tak poprvé od září 2016 účastní všech 50 senátorů.

14:36 Bareš dokončil svoji řeč. Slova se ujímá předseda senátu. Otevírá se diskuse.

14:31 Bareš projevuje nespokojenost se skutečností, že se naše univerzita nedostala do 500 nejlepších univerzit světa. Současně ale vyzdvihuje také její úspěchy. Neopomíná, že univerzita by měla přispívat ke kritickému myšlení a kultivaci ducha. Rektor by se měl účastnit veřejných debat a vstupovat do veřejného prostoru. Neměl by být politickým aktérem, ale měla by být zdůrazněna jeho odpovědnost za jméno univerzity. Je přesvědčen, že program bez víry nemůže vyhrát. Věří v naši univerzitu jako živé společenství, kde každá jeho součást má svoji roli.

Profesor Bareš představuje hlavní body svého programu. Foto: Markéta Humplíková

14:25 Bareš vyzdvihuje postavení studentů jakožto budoucích kolegů. Připomíná také zlomové historické události, kdy se studenti zapojili do formování dějin. Rektor by měl ctít tradici univerzity a prosazovat hodnoty, na kterých byla vybudována.

Odkazuje na své programové prohlášení - iniciovat diskuzi nad indikátory kvality univerzity, flexibilní studijní nabídky, posílení motivace dokončování doktorského studia, lepší péče o vnější vztahy, spolupráce se zahraničními regiony a internacionalizace pedagogů. Zdůrazňuje komunikaci se zaměstnanci, kulturní a sportovní aktivity, snahu o odbourávání administrativní zátěže. Neopomíjí ani podporu mladých rodin s dětmi.

„Mluví za mě činy,“ říká Bareš. „Již při své působnosti jakožto děkan Lékařské fakulty jsem byl velmi aktivní a důsledný,“ a doplňuje: „Univerzitu nelze řídit jako firmu, je to autonomní instituce s autonomní správou. Nečekejte ode mě hospodářské závazky.“

14:22  Dle Bareše byl měl být rektor „nejen schopným administrátorem a správcem, ale i tím, kdo je schopen předkládat své ideje a vize.“

14:20 Bareš začíná svůj proslov. Připomíná historické okamžiky a vyzdvihuje příklad T. G. Masaryka. Jako rektor chce jednat otevřeně a transparentně. Má zájem komunikovat se členy akademické obce. Rektor by měl dle jeho názoru naslouchat a být vstřícný, měl by usilovat o dialog a měl by být iniciátorem a moderátorem celouniverzitních debat.

„Na univerzitu nahlížím jako na organismus, jako na malou republiku,“ zdůrazňuje celouniverzitní sounáležitost a soudržnost. Za klíčovou považuje spolupráci se studenty a navázání přátelských vztahů s nimi.

14:19 Předseda senátu profesor Balík zve k řečnickému pultu profesora Bareše. Bareš vítá všechny přítomné.

14:18 „Nebojím se říkat věci tak, jak jsou, i když to občas není příjemné,“ dokončil Leichmann svou řeč a poděkoval přítomným za pozornost.

14:16 Zmiňuje svou zkušenost s hájením zájmů fakulty, je rozhodnut hájit také zájmy univerzity. Základní potenciál tvoří dle jeho názoru studenti. Do popředí staví především symbiózu školy a praxe. Do práce na pozici rektora chce vložit především své zkušenosti, zdůrazňuje význam dialogu.

14:13 Leichmann zmiňuje program Metodika 17+ a využití prostředků z tohoto fondu. Chtěl by je využít k získávání odborníků ze zahraničí. Dále mluví o funkci rektora, který by měl zastupovat univerzitu navenek a před institucemi.

Docent Leichmann při svém úvodním projevu. Foto: Markéta Humplíková

14:10 Leichmann se vyjadřuje k problematice nadměrné administrativy. Uvědomuje si, jak je důležité univerzitu dále posouvat a prohlubovat loajalitu. Chtěl by se zabývat internacionalizací – vyzdvihuje problémy zahraničních stáží a zájem studentů o ně. Hovoří o stipendiích, která jsou studentům přiznávána během pobytů. Leichmann si uvědomuje nedostatečnost stipendií k pokrytí nákladů života v zahraničí. Podle Leichmanna jsou studenti, kteří pobývali v zahraničí, mnohem silnější a lépe se podílejí na ochraně demokratických hodnot naší univerzity. Vyjadřuje se o studentech Pedagogické fakulty a dále ostatních fakult, zmiňuje například Fakultu sportovních studií a úspěšné sportovce, kteří u nás studují a mohou zlepšit a vyzdvihnout jméno fakulty.

14:08 Jako první vystupuje docent Leichmann se svým projevem. Je přesvědčen o tom, že různorodost je potřeba dále rozvíjet. Zaobírá se problematikou administrativy.

14:06 Kontrola volebních mandátů. Dnes proběhla kontrola senátorů i stav studia u studentských senátorů. Platnost žádného mandátu nebyla ohrožena a komise nemá žádný problém ohledně platnosti mandátů. Předseda shrnuje dosavadní průběh. Proběhly debaty s kandidáty.

14:02 Hlasuje se o pořadu schůze a souhlasu s programem. Hlasuje se postaru, čili bez elektronických zařízení – zvedáním rukou. Pořad schůze byl schválen 49 hlasy pro, nikdo se nezdržel ani nebyl proti.

Senátoři jednomyslně schválili program 235. zasedání AS MUNI. Foto: Markéta Humplíková

14:00 Přítomno je 49 z 50 senátorů, zasedání je tedy usnášeníschopné. Předseda senátu profesor Stanislav Balík vítá všechny členy akademické obce a přátele Masarykovy univerzity. Předseda senátu shrnuje body programu.

13:52 Vítáme vás u online reportáže z volby rektora Masarykovy univerzity. Aula Právnické fakulty se pomalu zaplňuje. Přítomná je již většina senátorů, kteří se postupně zapisují do prezenční listiny. Zbylá místa zaplňuje veřejnost.

Na přípravě článku se podíleli: Josef Bártů, Jana Marková, Kristýna Bónová, Alena Ivanová, Ilona Jakubčíková, Martina Ivanová, Markéta Humplíková, Kamila Abbasi a Svatava Veverková

Titulní fotografie: Grafika: Kamila Abbasi. Foto: Martin Bareš. Zdravotnictví hrozí kolaps. Lékaře nemá kdo učit. Muni: měsíčník Masarykovy univerzity. 2017, Masarykova univerzita, Ludmila Korešová. Foto: Jan Leichmann. CC-BY 3.0. Zdroj: em.muni.cz, dostupné z: www.em.muni.cz/udalosti/11476-kdo-bude-pristim-rektorem-muni-prijdte-na-verejnou-debatu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info