Online streamování přednášek nebude, vyplynulo ze setkání akademické obce s vedením Právnické fakulty MUNI

Vedení Právnické fakulty Masarykovy univerzity uspořádalo v pondělí 16. 9. setkání s akademickou obcí. Bylo možné si vyslechnout projev novopečeného děkana Martina Škopa, který zmínil své dosavadní činy a pohlédl i do budoucna. Své řekli i paní tajemnice Blanka Přikrylová, proděkan pro vědu a výzkum Marek Fryšták či garant magisterského programu Petr Mrkývka. 

1. 10. 2019 Jan Tříska

Bez popisku

Úvodní proslov započal děkan avizovanou transformací doktorských studijních programů. Jejich těžištěm bude především disertační práce a v návaznosti na to větší spolupráce doktoranda se svým školitelem. Zároveň by se však větší pozornost měla věnovat dokončení studia v rozumném časovém rozmezí.

Následně Martin Škop přešel k povinně volitelným předmětům. „Jistě znáte ty situace ve stylu: měli jsme úžasný volitelný předmět, chodili jsme tam dva,“ komentoval současnou situaci. Právě některé málo využívané předměty by zřejmě do budoucna mohly zaniknout, a to i v návaznosti na přeměnu podoby magisterského studia.

Velkým tématem je dle děkana také bakalářské studium, jež by mohlo vzniknout jako alternativa k onomu hlavnímu, magisterskému. Hlavní výhodu lze spatřovat v počátečním náskoku vůči ostatním fakultám, stejně tak v umožnění realizace studia těm, kteří by rádi působili v právním odvětví, ale nesměřují do profesí, jež by byly přesně právně regulované. 

Tímto by byla samozřejmě umožněna kompatibilita s v současné době populárním modelem „maior minor“, tedy studiem, kdy si student zvolí jeden obor hlavní – maior, a druhý vedlejší – minor. Od tohoto akademického roku je to typické třeba pro filozofickou fakultu či fakultu sociálních studií.

Řeč došla i na plagiátorskou aféru, z níž některé případy dopadly i na naši fakultu. Ohledně tohoto neduhu zmínil docent Škop především potřebu lepších a důslednějších kontrolních mechanismů do budoucna.

Na závěr přišly dvě zprávy. První se týkala spolupráce s Českou advokátní komorou, soudy a dalšími institucemi sídlícími nejen v Brně. Ze sdělení vyplývá, že obě strany jsou vždy ochotné spolupracovat a jednání již probíhají.

Druhou novinkou byly změny na postech vedoucích kateder. Jan Horecký byl prozatím pověřen vedením Katedry pracovního práva a sociálního zabezpečení, Kateřina Ronovská dostala na starost Katedru občanského práva. Zároveň Katedru obchodního práva čeká změna ve vedení v podobě Josefa Kotáska a Katedru dějin státu a práva nově povede Jaromír Tauchen. Senát se těmito změnami bude zabývat na zasedání dne 30. září.

Tajemnice Blanka Přikrylová informovala o budoucích proměnách infrastruktury fakulty. Začneme-li nejdříve těmi menšími, stropy čtvrtého patra a učeben č. 302 a 316 čeká úprava, jelikož byly napadeny a poměrně zdevastovány tesaříkem krovovým. Opravy by se měly uskutečnit ještě v tomto semestru.

Co studenty čeká a snad již opravdu nemine, je rekonstrukce velkých přednáškových učeben, o jejichž padajících stropech bylo pojednáno v nedávném článku. Půjde-li všechno dle plánu, na přelomu listopadu a prosince by měly započít stavební práce, přičemž 360 dní od jejich zahájení bychom se mohli dočkat vysněného cíle „přednáškáren v provozní kondici“. Jarní semestr v roce 2021 tak možná přinese zánik docházení mimo fakultu, což by mohlo vést k větší účasti na přednáškách (nikdo by během přesunu neměl sejít z cesty, jak tomu mnohokrát bývá při vidině kopce a blízkého restauračního zařízení).

Následovalo vyjádření proděkana pro vědu a výzkum Marka Fryštáka. Zdůraznil, že je potřeba v publikační činnosti dbát na kvalitu před kvantitou, stejně jako je důležitý výběr publikačního prostředku. Celkově z jeho projevu vyzněla snaha o více racionality do budoucna.

Na závěr měl proslov garant magisterského studijního programu Petr Mrkývka. „Celé léto a před-léto jsem ležel v materiálech a když to řeknu s nadsázkou, mám pocit, že každý, kdo prošel okolo otevřených dveří, když se tenhle program vytvářel, usmál se a pozdravil, dostal povinný předmět. Došel jsem k závěru, že takhle to opravdu být nemůže…,“ započal svou řeč.

Následně zmínil podle něj zbytečně velký objem písemných testů. Také vyslovil názor, že by se mělo více soustředit na diplomovou práci, respektive i na průběh jejího vytváření. Dále pokračoval úvahami o zkoušce, která by prokazovala orientaci studenta v soukromém či procesním právu, přičemž u prvně jmenovaného již vznikl pracovní tým. Ve svém projevu se dotkl i revize povinných předmětů a proměny některých z nich v povinně volitelné.

V návaznosti na všechny tyto body bude ustanovena programová rada, do níž budou učitelé i studenti delegovat po třech zástupcích. Svou řeč zakončil povzbuzující větou: „Nebude to žádná reprezentativní funkce, naopak, čeká nás tvrdá práce a někdy to může být i bolestné.“

Před ukončením setkání zodpověděl děkan pár dotazů od akademické obce. Bývalý místopředseda Studentské komory Akademického senátu Právnické fakulty (dále jen SKAS) Oldřich T. Florian se jej zeptal mimo jiné na citační směrnici, jejíž tvorbou byl už v minulém funkčním období pověřen právě Škop. Na to mu bylo odpovězeno, že v dohledné době bude.

Dotaz si přichystal i současný místopředseda SKAS Jan Tříska. Zajímala ho možnost online přednášek, v návaznosti na nepříliš přívětivou situaci na „Vinařkách“, kterou ve svém úvodním proslovu sám děkan zmiňoval. Odpověď byla poměrně krátká a sice, že učitelé byli osloveni, zdali tak nechtějí učinit, avšak nikdo z nich neodpověděl.

 

Akce jako taková byla přijata pozitivně a řada návštěvníků se již těší na další, která proběhne za půl roku. Na své si přišel i student druhého ročníku Michal Kovalčík: „Jsem rád, že jsem se dozvěděl mnoho informací ohledně dění na fakultě, nicméně slova paní tajemnice o délce rekonstrukce či slova pana děkana o nerealizaci online přednášek mne zas tak nepotěšila, ale to je život.“

Autor: Jan Tříska


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info