Na brněnské právnické fakultě vznikne nová Katedra civilního práva procesního. Jak se změna dotkne studentů?

Akademický senát Masarykovy univerzity schválil změnu statutu brněnské právnické fakulty s účinností od 1. ledna 2019. Rozhodnutí navázalo na usnesení fakultního senátu ze září letošního roku. Novela umožnila vznik Katedry civilního práva procesního. K vydělení vedla náročná koordinace výuky a dosavadní nesprávné pojetí občanského práva.

12. 12. 2018 Josef Bártů a Sabina Baronová

Bez popisku

Katedra občanského práva je v současné době na Právnické fakultě MUNI tou největší. Kromě mnoha předmětů z oblasti občanského práva hmotného, rodinného práva a práva duševního vlastnictví se zde studenti mohou setkat s více než dvěma desítkami procesních předmětů. Na výuce se podílí šestnáct interních pedagogů a další externisté. Katedra pokrývá největší rozsah vyučovacích hodin.

Civilní právo procesní není součástí soukromého práva

Zřízení Katedry civilního práva procesního je důsledkem snahy napravit chybné pojetí oboru občanské právo. Zatímco odborná veřejnost považuje civilní právo procesní za samostatné právní odvětví, na právnické fakultě je vyučováno v rámci občanského práva, které se dále dělí na hmotné a procesní. Civilní právo procesní se od občanského práva hmotného odlišuje především tím, že jde o veřejnoprávní disciplínu.

„Oddělení těchto dvou relativně nekompatibilních oborů považuji za vhodné, a to zejména vzhledem k rozvoji oboru civilní právo procesní,“ komentuje Markéta Selucká, děkanka právnické fakulty.

Vztah občanského práva hmotného a občanského práva procesního bývá občas chápán jako vztah obsahu a formy. Toto pojetí je však nepřesné a zjednodušující. Jedná se o opuštěný a překonaný přístup. Civilní právo procesní si zaslouží pozornost i vzhledem k tomu, že obsahuje řadu zajímavých teoretických institutů jako například důkazní břemeno či právní moc.

Docent Petr Lavický, jenž se může stát jedním z prvních členů nově vznikající katedry, uvedl, že současný stav je reziduem socialistických deformací právnických studií. Původně oddělené katedry občanského práva hmotného a občanského práva procesního byly v době normalizace na většině fakult slučovány kvůli nedostatku politicky vyhovujících odborníků.

Tento stav přetrval na právnických fakultách u nás až do dnešních dnů. Jediné znatelné odlišení oborů nalezneme na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde příslušná katedra nese název Katedra soukromého práva a civilního procesu. K osamostatnění ale nedošlo ani tam. PrF MUNI se tak stává první právnickou fakultou v České republice, která civilnímu právu procesnímu vrátila vlastní katedru.

Jednodušší organizace výuky

Další důvod pro rozdělení katedry vychází ze skutečnosti, že současné uspořádání nevyhovuje požadavkům na přehledné rozvržení činnosti. Pro účely zabezpečení efektivní organizace výuky je vhodnější, aby katedra měla nižší počet členů i předmětů a tematicky sjednocený obsah výuky.

Civilní právo procesní řeší úplně jiné otázky než občanské právo hmotné, a proto bylo již v minulosti v rámci této katedry zřízeno Oddělení civilního procesu. Toto řešení se však ukázalo jako nedostatečné.

Členy Katedry civilního práva procesního by se dle důvodové zprávy měli stát JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M., JUDr. Radim Chalupa, Ph.D., JUDr. Michal Janoušek, Ph.D., doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. a Mgr. Tereza Pondikasová. Počítá se i se zapojením externistů.

Jaké čekají studenty změny?

Studentů by se vznik nové katedry neměl z praktického hlediska nijak dotknout. Jedinou zřetelnou změnou by v budoucnu mohlo být skládání státní závěrečné zkoušky z občanského práva hmotného a civilního práva procesního zvlášť. Zvažuje se též možnost zavedení samostatného doktorského studijního programu i rigorózní zkoušky.

Autoři: Josef Bártů a Sabina Baronová


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info