SLAPPs: zneužívání žalob k umlčení kritiky ve veřejném prostoru

Novináři, aktivisté a občanská společnost čelí v poslední době tlaku žalob a navazujících soudních řízení, jejichž účelem není dosažení spravedlnosti, ale co největší psychická a finanční zátěž žalovaných. Žaloby přesouvají pozornost od korupčních kauz, finančních podvodů a ničení životního prostředí k osobám novinářů. V EU dosud neexistuje právní úprava, která by tyto situace řešila. To by se mělo v blízké budoucnosti změnit.

9. 12. 2021 Boudová Aneta

Bez popisku

Právo veřejnosti na informace je považováno za jeden ze základních pilířů demokratické společnosti. Absence kritiky a veřejné debaty v jednotlivých státech často značí nesvobodu a nedostatek právního státu. Co když se ale omezení práva veřejnosti na informace a svobody projevu schová za zdánlivě legitimní soudní řízení?

Strategické žaloby proti účasti veřejnosti

Řeč je o tzv. SLAPPs - Strategic lawsuits against public participation (SLAPPs, strategické žaloby), označovaných za cenzuru na základě soudního sporu.[1] Obecně přijímaná definice dosud neexistuje, nicméně odborná debata identifikuje strategické žaloby na základě jejich typických znaků.

Nejčastěji se jedná o civilní žaloby, za strategické žaloby se však označují i jiné právní nástroje, jako jsou předběžná opatření, soudní příkazy i trestní oznámení. Tyto nástroje míří proti jednotlivcům či nevládním organizacím, jejichž činnost spočívá v informování veřejnosti. Nejčastěji se tak jedná o novináře nebo aktivisty, kteří se zaměřují na korupční a daňové kauzy, ničení životního prostředí nebo jiné praktiky vlivných osob a společností. Právě ty stojí na druhé straně. Žalobcem je ve většině případů soukromá osoba, nicméně není výjimkou, že jde o osobu státem financovanou či jinak podporovanou.[2] Zásadním znakem je zjevná nerovnost mezi stranami, ať už z hlediska společenského postavení, finančních prostředků či personálního zázemí.

Obvykle se nejedná o jednu žalobu. Žalobce se snaží využít všech prostředků, které mu právní řád umožňuje, nejčastěji volí žaloby pro pomluvu, urážku na cti či ochranu dobrého jména. Výjimkou nejsou ani trestní obvinění z daňových úniků nebo obvinění ze zneužívání pravidel na ochranu osobních údajů.[3] Aby se předešlo zastavení řízení z důvodu litispendence, žalobci občas využívají třetích osob, kterým zaplatí, aby proti novináři zahájily řízení. [4]

„Účelem strategických žalob totiž není nutně celý spor vyhrát a dosáhnout spravedlnosti, ale psychicky a finančně vyčerpat žalovaného.“

Takto se díky znásobení právních nástrojů zvýší chtěný tlak na žalovanou osobu. Účelem strategických žalob totiž není nutně celý spor vyhrát a dosáhnout spravedlnosti, ale psychicky a finančně vyčerpat žalovaného. Ten má být probíhajícími spory natolik zaměstnán, že přestane vykonávat svou činnost. Pozornost veřejnosti se tak přesměruje od kauz žalobce k osobě žalovaného. To má navíc odradit i další novináře a aktivisty od stejné činnosti a vytvořit tzv. chilling effect. K tomu navíc žalobce často zahájí řízení ve více zemích. Takové případy se již dostávají na hranici mezi využitím práva na soudní ochranu a jeho zjevným zneužitím.

Koalice nevládních organizací bojujících proti využívání strategických žalob (Coalition Against SLAPPs in Europe, vystupuje pod zkratkou „CASE“) řadí mezi další znaky i zjevnou nepřiměřenost nároků nebo využívání žalob v rámci širší kampaně proti žalovanému, například na sociálních sítích.[5] Zásadní je však vždy přístup žalobce, ze kterého je třeba rozpoznat, zda se pouze snaží odradit od kritiky své osoby, či má opravdu za to, že bylo zasaženo do jeho práv.

„Udělal jsem to, abych mu ztrpčil život, za což jsem rád.“

Ukázkový přístup SLAPPs žalobce demonstroval Donald Trump po prohraném dlouholetém soudním sporu s Timothy L. O'Brienem, autorem knihy TrumpNation, kterého zažaloval pro pomluvu a požadoval 6 miliard dolarů. Na svůj Twitter po konci sporu napsal: „Utratil jsem pár babek za právní poplatky, oni utratili mnohem víc. Udělal jsem to, abych mu ztrpčil život, za což jsem rád.“[6] Právě případ Trump v. O'Brian je typickým SLAPP případem, kde proti sobě vystupují strany v nerovném postavení, požadované odškodné je nepřiměřeně velké a žalobce zjevně nezajímá úspěšný výsledek sporu.

I díky zkušenostem s takovými velkými případy má většina států USA pravidla pro identifikaci a boj se strategickými žalobami přímo zakotvena v právním řádu.[7] Neexistuje sice jednotný federální zákon, ale pořád jsou USA o krok napřed před evropskými zeměmi. To by se mělo v nejbližší době změnit.

Odkaz Daphne Caruany Galizii

Evropská komise chystá balíček legislativních a nelegislativních opatření, která by měla praktikám strategických žalob zabránit. Tuto agendu má na starost místopředsedkyně Komise Věra Jourová, která se problematice strategických žalob věnuje. Iniciativu Komise na začátku listopadu podpořil v nelegislativním usnesení i Evropský parlament.[8]

Debatu nad nezbytností přijetí unijních anti-SLAPPs opatření rozhýbal případ Daphne Caruany Galizii. V roce 2017 byla tato maltská novinářka zavražděna bombou nastraženou v jejím autě. Jednalo se o čin přímo související s její novinářskou prací, která se zaměřovala na odhalování korupčních kauz až v nejvyšších patrech maltské vlády. V době své smrti čelila Galizia 47 soudním řízením, přičemž více než polovinu z nich zdědila její rodina. Jednalo se o žaloby ze strany maltských ministrů, premiéra, vysoce postavených úředníků, maltské banky i šéfa investiční společnosti, který podal proti Galizii neuvěřitelných 19 žalob pro pomluvu.[9] V rámci jednoho z civilních řízení jí byl dokonce zmrazen majetek. Zmapované případy jasně vykazují znaky strategických žalob. To ilustrují i slova tehdejšího šéfa úřadu maltské vlády Keitha Schrembiho, který jen půl roku před smrtí novinářky na svůj Twitter napsal: „Mám zprávu pro prolhanou DCG: Příští týden budete čelit další žalobě pro pomluvu a není žádné cesty ven!“[10]

 

„Nová směrnice by se neměla stát nástrojem, který znemožňuje dovolat se osobnostních práv a reagovat na případy pomluvy či urážky na cti.“

Občanská společnost, nevládní organizace i Evropská unie si začaly po smrti Galizii všímat stejného vzorce strategických žalob po celé Evropě. V Polsku byl identifikován případ profesora práv Wojciecha Sadurskiho, který čelí trestnímu stíhání i civilním žalobám pro pomluvu za svou kritiku polské vládní strany Právo a spravedlnost.[11] Za kritiku stejné strany čelí přes 40 žalobám i liberální noviny Gazeta Wyborcza.[12] Neuvěřitelných 126 žalob pro pomluvu bylo podáno na italskou novinářku Federiku Angeli, zaměřující se na praktiky italské mafie.[13] Případů strategických žalob, podaných v reakci na veřejnou kritiku či na pouhé informování veřejnosti o praktikách vlivných osob, je však mnohem více, ať už identifikovaných či nikoliv. Podle nevládní organizace Index on Censorship se lze s případy strategických žalob setkat ve všech členských státech Evropské unie.[14]

V plánu je přijetí směrnice proti strategickým žalobám

Komise již představila svůj obecný plán opatření a na začátku listopadu otevřela veřejnou konzultaci k tématu. V plánu je přijetí směrnice proti strategickým žalobám, která by obsahovala pravidla umožňující návrh na včasné zamítnutí žaloby, pokrytí nákladů ze strany žalobce SLAPP nebo umožnění zásahu třetí strany do řízení na podporu žalovaného strategickou žalobou.[15] Evropský parlament v nelegislativním usnesení, které bylo přijato drtivou většinou europoslanců, požaduje vedle pravidel pro prevenci a postih strategických žalob také pravidla na ochranu obětí nebo sankce pro žalobce, kteří nebudou schopni prokázat, že cílem jejich žaloby není pouhá šikana žalovaného.[16]

Důvodem pro přijetí opatření na unijní úrovni namísto ponechání věci na jednotlivých státech je především problematika tzv. forum shoppingu. Odlišná míra ochrany umožňuje žalobci výběr pro něj nejpříznivější jurisdikce a právní úpravy. Tento problém je vnímán i v USA, kde absence jednotného federálního zákona proti strategickým žalobám forum shopping v některých případech způsobuje.[17] V EU sice existují pravidla pro určení příslušného soudu i rozhodného práva, která by takovým praktikám měla zabránit, legislativa je však v případech žalob pro pomluvu, které jsou nejčastějším nástrojem SLAPP žalobců, slabá. Podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel Ibis) má žalobce na výběr mezi místem bydliště či sídlem žalovaného, anebo místem, kde došlo nebo může dojít ke škodné události.[18] Žalobci si často vybírají druhou možnost a díky poměrně širokému výkladu tohoto pravidla dochází v případech žalob pro pomluvu nebo urážku na cti ke spekulativnímu výběru jurisdikce. Evropský parlament ve svém usnesení navrhuje, aby byla pro tyto případy dána možnost žaloby pouze v bydlišti či sídle žalovaného. Stejně tak by mělo projít změnou i pravidlo pro rozhodné právo, které se řídí národní úpravou jednotlivých států a je vyjmuto z unijního nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) Č. 864/2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II). Evropský parlament proto vyzval, aby byla jednotná úprava rozhodného práva pro mimosmluvní závazkové vztahy, které vznikají z narušení soukromí a osobnostních práv, zakotvena právě v nařízení Řím II.[19]

Inspirace v zahraničí

Oficiální návrh dosud není na stole, můžeme proto pouze spekulovat, na čem se Komise, europoslanci a zástupci členských států shodnou. Inspiraci mohou hledat v legislativě již zmíněných amerických států, Kanady nebo Austrálie. Například quebecký občanský soudní řád zakotvuje, že soud i bez návrhu rozhodne, že je žaloba zneužitím práva, pokud je jejím cílem omezení svobody projevu jiné osoby ve veřejné diskusi.[20] Legislativci by mohli vycházet i z modelové směrnice, která byla vytvořena spoluprací právníků, akademiků, nevládních organizací i obětí strategických žalob.[21]

V každém případě bude muset znění nové unijní směrnice dokonale vybalancovat boj proti strategickým žalobám s právem přístupu k soudní ochraně žalobce. Nová směrnice by se neměla stát nástrojem, který znemožňuje dovolat se osobnostních práv a reagovat na případy pomluvy či urážky na cti. Měla by proto obsahovat objektivní pravidla, která budou filtrovat případy, kdy je žaloba podána účelově s cílem ztížit žalovanému profesní činnost. Na to naráží i (doposud menšinoví) odpůrci nových pravidel. Bojí se, že bude svoboda projevu absolutně neomezená a každá žaloba pro pomluvu bude napadena jako strategická.[22] Řešením bude nejenom správně formulovaná legislativa, ale i odborná znalost soudců, jelikož to vždy budou oni, kteří budou vážit mezi dvěma právy a o případu rozhodovat. Komise i Evropský parlament proto kladou důraz i na opatření nelegislativní. Kromě speciálního fondu na pomoc obětem strategických žalob mají být přijata i opatření spočívající právě v odborné přípravě a vzdělávání soudců a právníků v této oblasti.[23] Konkrétní návrh by měl být znám v polovině příštího roku.

Aneta Boudová

redaktorka Práva21 a absolventka Právnické fakulty MUNI

Omezení svobody projevu – graffitti. Foto: Freedom Of Speech, Autor: the justified sinner. Flickr.com CC BY-NC-SA 2.0

[1] Levi Lili. 'The Weaponized Lawsuit against the Media: Litigation Funding as a New Threat to Journalism' American University Law Review. 2017, vol. 66, str. 761.

[2] CASE. How to identify a SLAPP [online]. CASE – Coaliton against SLAPPs in Europe. [14.11.2021]. https://www.the-case.eu/about

[3] Bod 14 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. listopadu 2021 o posílení demokracie a svobody a plurality sdělovacích prostředků v EU (2021/2036(INI)) [online] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0451_CS.pdf

[4] Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs. The Use of SLAPPs to Silence Journalists, NGOs and Civil Society [online] European Parliament [12.11.2021] https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/694782/IPOL_STU(2021)694782_EN.pdf str. 8

[5] CASE. How to identify a SLAPP [online]. CASE – Coaliton against SLAPPs in Europe. [14.11.2021]. https://www.the-case.eu/about

[6] PPP. President Trump and the first amendment: What you need to know [online] Public partictipation project [14.112021] https://anti-slapp.org/trump-and-the-first-amendment

[7] Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs. The Use of SLAPPs to Silence Journalists, NGOs and Civil Society [online] European Parliament [12.11.2021] https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/694782/IPOL_STU(2021)694782_EN.pdf str. 14

[8] Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. listopadu 2021 o posílení demokracie a svobody a plurality sdělovacích prostředků v EU (2021/2036(INI)) [online] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0451_CS.pdf

[9] EU CITIZEN. SLAPP in the EU context [online] Academic network on European citizenship rights [14. 11. 2021] https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/ad-hoc-literature-review-analysis-key-elements-slapp_en.pdf

[10] Tweet Keitha Schrembiho ze dne 4. dubna 2017, 11:54. Twitter. [24. 11. 2021] https://twitter.com/keithaschembri/status/853184675250151424

[11] Greenpeace. Sued Into Silence [online] Greenpeace [13.11.2021] https://www.greenpeace.org/static/planet4-eu-unit-stateless/2020/07/20200722-SLAPPs-Sued-into-Silence.pdf

[12] Bod J, Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. listopadu 2021 o posílení demokracie a svobody a plurality sdělovacích prostředků v EU (2021/2036(INI))

[13] Perrone, Alessio. A slap in the face: Meet the Italian journalist who has had to fight over 126 lawsuits all aimed at silencing her [online] Index on Censorship [14.11.2021] https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0306422020917084

[14] Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs. The Use of SLAPPs to Silence Journalists, NGOs and Civil Society [online] European Parliament [12.11.2021] https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/694782/IPOL_STU(2021)694782_EN.pdf str. 7

[15] Evropská komise. Opatření EU proti zneužívání soudních sporů namířených proti novinářům a obráncům lidských práv - roadmap [online] Evropská komise [15.11.2021] https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13192-Opatreni-EU-proti-zneuzivani-soudnich-sporu-namirenych-proti-novinarum-a-obrancum-lidskych-prav_cs

[16] Evropský parlament. EU potřebuje pravidla proti zneužívání žalob na umlčení kritiky [online] Evropský parlament – tiskové středisko [13.11. 2021] https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20211108IPR16838/eu-potrebuje-pravidla-proti-zneuzivani-zalob-na-umlceni-kritiky

[17] Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs. The Use of SLAPPs to Silence Journalists, NGOs and Civil Society [online] European Parliament [12.11.2021] https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/694782/IPOL_STU(2021)694782_EN.pdf str. 16

[18] článek 7, Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech [online] eur-lex.europa.eu [15.11.2021] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1215&from=lt

[19] bod 22, Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. listopadu 2021 o posílení demokracie a svobody a plurality sdělovacích prostředků v EU (2021/2036(INI))

[20] Art. 51 Code of Civil Procedure [online] Publications Quebec [15.11.2021] http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/showdoc/cs/c-25.01

[21] Article 19. Protecting Public Watchdogs Across The EU: A Proposal For an EU Anti-Slapp Law. [online] Article 19 [12.11.2021] https://www.article19.org/wp-content/uploads/2020/12/Anti_SLAPP_Model_Directive-2-1.pdf

[22] Například vyjádření bulhraského europoslance Angela Dzhambazkiho na půdě Evropského parlamentu, dostupné zde: (min. 18:47) https://www.europarl.europa.eu/plenary/cs/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=7f31f70a-540a-8f93-ff48-dfbec6666e5e&date=20211110#

[23] bod 32, Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. listopadu 2021 o posílení demokracie a svobody a plurality sdělovacích prostředků v EU (2021/2036(INI))

Tvorbu Práva21 sponzorují

Vybrali jsme pro vás


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info