Přehled nejdůležitějších legislativních novinek za červenec až říjen 2017

Časopis FAKT vám opět přináší přehled nejdůležitějších změn právního řádu. Začtěte se, ať víte, jaké úzetko můžete vyřadit ze své sbírky, abyste si při nejbližší návštěvě knihkupectví koupili jeho aktuální verzi.

11. 12. 2017 Josef Bártů

Bez popisku

Novela občanského soudního řádu: Nepřípustná

Zákonem číslo 269/2017 Sb. byl s účinností od 30. 9. 2017 novelizován občanský soudní řád. Dochází k rozšíření věcné působnosti krajských soudů. Ty jsou nově věcně příslušné v prvním stupni ve sporech z finančního zajištění. Ve sporech týkajících se investičních nástrojů a cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů, i když se nejedná o investiční nástroje. Ve sporech z nakládání s obchodním závodem nebo jeho částí. Ve věcech zákonného ručení při porušení péče řádného hospodáře. Ve sporech vyplývajících z úpravy podnikatelských seskupení a ve sporech o zajištění pohledávek věřitelů při snížení základního kapitálu obchodních společností nebo při snížení základního členského vkladu družstev.

Zákonodárce rozšířil okruh rozhodnutí, u kterých nebude nadále přípustné dovolání. Jde o rozhodnutí v části týkající se výroku o nákladech řízení, o návrhu na osvobození od soudního poplatku a o žádosti účastníka o ustanovení zástupce. Dále o rozhodnutí, kterými odvolací soud zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně a vrátil mu věc k dalšímu řízení. Zrušena je také pořádková šestiměsíční lhůta, během níž měl dovolací soud rozhodnout o odmítnutí dovolání. Cílem je odbřemenění Nejvyššího soudu.

Novela zákona o elektronických komunikacích: Prospotřebitelská

Novela č. 252/2017 Sb. s účinností od 2. 9. 2017 značně posílila postavení spotřebitelů ve vztazích s poskytovateli služeb elektronických komunikací. První zásadní změnou je zákonné zakotvení maximální délky výpovědní doby u smluv uzavřených na dobu neurčitou i určitou. Výpovědní doba smí být maximálně 30 denní a začíná běžet den následující po dni podání výpovědi. Mění se také způsob prodlužování smluv uzavřených na dobu určitou. Spotřebitel nemusí sám aktivně sdělit operátorovi, že o prodloužení smlouvy nemá zájem. Smlouva se nově automaticky bez jeho výslovného souhlasu neobnoví, ale přemění se na smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou.

Poslední důležitou změnou je povinnost operátora oznámit spotřebiteli jakoukoliv změnu smluvních ustanovení a možnost spotřebitele v takovém případě smlouvu bez jakýchkoliv sankcí zrušit. Stará úprava toto právo poskytovala spotřebiteli pouze v případě, že došlo k podstatné změně podmínek zhoršující jeho postavení.

Nová úprava se v souladu s judikaturou Ústavního použije i na smlouvy uzavřené přede dnem účinnosti novely.

Novela zákona o advokacii: Advokát pro každého

Základní právní předpis upravující poskytování právních služeb advokáty byl novelizován zákonem č. 258/2017 Sb. S účinností od 1. 9. 2017 došlo ke změnám v kárné odpovědnosti advokátů a školení koncipientů. Nově lze advokátovi za kárné provinění uložit jako kárné opatření odnětí knihy o prohlášení o pravosti podpisu a zakázat správu cizího majetku. Školitelem se může stát pouze advokát, který vykonává advokacii nejméně jeden rok. Nejvýše smí školit pět koncipientů.

Poskytování bezplatné právní pomoci hrazené státem se rozšíří s účinností od 1. 7. 2018. Již nyní advokáti bezplatné poradenství poskytují. Tuto povinnost jim však neukládá zákon, ale pouze stavovské předpisy. Novela zavádí právo na určení advokáta k poskytnutí bezplatné právní porady. Komora určí advokáta k poskytnutí právní porady v rozsahu až 120 minut ročně žadateli, jehož průměrný měsíční příjem za posledních 6 měsíců nepřesahuje trojnásobek životního minima. Žadatel je povinen uhradit Komoře poplatek ve výši 100 Kč. Od poplatku jsou osvobozeni například cizinci umístění v zařízení pro zajištění cizinců, osoby mladší 15 let nebo držitelé průkazu ZTP.

Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání: Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá?

Novela č. 255/2017 Sb. mění s účinností od 1. 10. 2017 zákon na ochranu zvířat proti týrání. Zakazuje chov a usmrcování zvířat výhradně nebo primárně za účelem získání kožešin. Kožešiny stále mohou být jedním z důvodů pro usmrcení zvířete, nesmí však být důvodem výhradním nebo primárním. Zákaz se týká především norků a lišek. Nikoliv králíků a nutrií, jejichž kožešina se získává jako vedlejší produkt. S ohledem na ochranu legitimního očekávání podnikatelů zákonodárce stanovil přechodné období. Podnikatelé chovající zvířata výhradně nebo převážně za účelem získání kožešin musí chov ukončit do 31. 1. 2019. Podnikatelé budou mít nárok na kompenzační příspěvek, pokud prokáží, že by se ukončením chovu zvířat pro kožešiny jinak bez své viny dostali do vážných obtíží s plněním dlouhodobých finančních závazků.

Zákon o elektronické identifikaci: Blíže k Estonsku?

Dne 18. 8. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci. Zákon přímo navazuje na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu. V České republice byly způsoby vzdálené identifikace vůči jednotlivým službám veřejného sektoru upraveny pouze ad hoc (zákon o nemocenském pojištění, o dani z přidané hodnoty). Zákonodárce si klade za cíl umožnit prokázání totožnosti skrze důvěryhodný systém elektronické identifikace a umožnit občanům možnost komunikovat s úřady na dálku a plně elektronicky u věcí, které nevyžadují prezenční účast na úřadě. Typickým příkladem by mohla být žádost o výpis z informačního systému veřejné správy. Předpis nabývá účinnosti 1. 8. 2018.

Zákon o evropských politických stranách: Proevropský

Zákon č. 246/2017 Sb., o evropských politických stranách a evropských politických nadacích v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací upravuje některá pravidla součinnosti České republiky s Úřadem pro evropské politické strany a evropské politické nadace. Zmíněné nařízení zavádí evropský právní status. Ten evropským politickým stranám a nadacím přiznává evropskou právní subjektivitu. Zajišťuje právní způsobilost a uznání ve všech členských státech. Zákon upravuje registraci evropské politické strany v České republice. Dále změnu právní formy spolku na evropskou politickou nadaci a změnu evropské politické strany či evropského politického hnutí na spolek. Zákon nabyl účinnosti dnem svého vyhlášení 18. 8. 2017.

Autor: Josef Bártů

Časopis byl do roku 2017 vydáván pod názvem FAKT. Čtěte jeho II. ročník, 4. číslo.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info