Legislativní novinky: zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, pozastavení EET a procedurální úlevy v řízení o dávkách

Jak se vlivem pandemických opatření změnilo fungování úřadů práce nebo na jak dlouho vláda pozastavila povinnost evidovat tržby? Od kdy a pro koho vlastně platí zrušení daně z nabytí nemovitých věcí? A jaká velká novela občanského zákoníku právě leží ve sněmovně? Vše se dozvíte v našem článku.

13. 11. 2020 Petr Jedlička

Bez popisku

Pandemická opatření v řízení o dávkách

Zákonem č. 437/2020 Sb. byla dočasně zavedena úleva při dokládání příjmů u některých dávek na období od října do prosince tohoto roku (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, zvýšení příspěvku na péči).[1] Úřady práce vyjdou ze skutečností doložených pro předchozí období. Tak například pro příspěvek na bydlení, vyplácený ve čtvrtém čtvrtletí roku, se vezmou za rozhodné prokázaný příjem a prokázané náklady za druhé čtvrtletí (nikoliv třetí jako standardně). Cílem je maximálně omezit přítomnost žadatelů o dávky na pracovištích krajských poboček ÚP. Žadatelé o dávku, kteří své příjmy/náklady doloží, jsou z tohoto postupu vyňati. Dle důvodové zprávy se však odhaduje, že to bude zhruba jen 35 % žádostí.

Dle aktuálního usnesení vlády č. 1026 platí rovněž, že ve většině řízení zahajovaných v oblasti sociální péče a podpory z moci úřední může být prvním úkonem v řízení přímo rozhodnutí.[2] Žádosti o dávku dle zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením[3] (příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku) nebo žádosti o průkaz osoby se zdravotním postižením se mohou podávat na formuláři i bez zaručeného elektronického podpisu či případně jako naskenované kopie podepsaného formuláře. Pokud žadatel využije postupu dle § 37 odst. 4 správního řádu, tedy podá žádost prostřednictvím veřejné datové sítě bez použití podpisu, neplatí dočasně povinnost podání ve lhůtě 5 dnů doplnit, jak standardně vyžaduje správní řád.

Osvobození od EET

Zákon o úpravách v evidenci tržeb v souvislosti s nouzovým stavem,[4] který původně pozastavil evidenční povinnost do 31. prosince 2020, byl změněn tak, že je evidenční povinnost sistována až do 31. prosince 2022. Změna je účinná od 3. listopadu 2020.[5]

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí bylo zrušeno.[6] Podstatná jsou přechodná ustanovení zrušovacího zákona,[7] od kterých se odvíjí, na koho se ještě daňová povinnost vztahuje a na koho už nikoliv. Klíčová je v tomto ohledu lhůta pro podání daňového přiznání. To bylo podle zákonného opatření nutno podat do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl proveden vklad do katastru. Pokud lhůta pro podání daňového přiznání uplynula před 31. 3. 2020, pak se použije zákonné opatření, tedy daňová povinnost trvá. Pokud naopak lhůta uplynula až po tomto datu, daňová povinnost vzniklá za účinnosti opatření zaniká.

Co se řeší?

Ve třetím čtení je návrh skupiny poslanců na přijetí zákona o nakládání se zbraněmi, který obsahuje mimo jiné zákaz zakládat, organizovat nebo vyzbrojovat ozbrojenou skupinu. Takovou ozbrojenou skupinou se rozumí skupina osob, která zároveň a) má povahu paramilitární ozbrojené složky, b) je určena k ozbrojenému prosazování cílů založených na politické, náboženské nebo jiné ideologii a c) nakládá se zbraněmi, usiluje o získání přístupu ke zbraním nebo organizuje osoby, které zbraněmi nakládají.[8]

Sněmovna začne projednávat vládní návrh novely občanského zákoníku, jehož cílem je implementovat evropské směrnice.[9] Obsahuje mimo jiné například nové znění ustanovení § 1822, které by mělo stanovit, že údaje o obsahu závazku, které podnikatel sdělil spotřebiteli před uzavřením smlouvy, se stávají obsahem smlouvy, ledaže si strany výslovně ujednaly určitou náležitost jinak. 

 

Dále má být změněno například ustanovení o vadách plnění u prodeje zboží v obchodě, které nyní stanoví, že projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí (nynější § 2161 odst. 2). Vláda navrhuje tuto dobu prodloužit na rok.

[1] Zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii.

[2] Usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1026 o přijetí krizového opatření; dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/4--socialni-davky-1026.pdf

[3] Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů.

[4] Zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu.

[5] Zákon č. 499/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu.

[6] Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.

[7] Zákon č. 386/2020 Sb., kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy.

[8] Sněmovní tisk 669/0, část č. 1/4; dostupný z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=669&CT1=0

[9] Sněmovní tisk 994/0, část č. 1/6; dostupný z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=994&CT1=0

Vybrali jsme pro vás


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info