Legislativní novinky: řešení dětských dluhů a boj s kybernetickými útoky

Jaká opatření zákonodárce v březnu a dubnu přijal, aby zamezil vzniku dětských dluhů a aby ochránil strategické informační systémy před kybernetickými útoky, to se dozvíte v našem článku. Rovněž se dočtete, jak dopadly kvóty na české potraviny.

11. 5. 2021 Petr Jedlička

Bez popisku

Detekce kybernetických útoků

Vojenskému zpravodajství[1] přibyl s účinností od 1. 7. 2021[2] nový úkol – detekce a vyhodnocování kybernetických útoků. Dle důvodové zprávy[3] je kybernetická obrana státu oblastí, která dosud nespadá do působnosti žádného státního orgánu. Jde tedy o systémový nedostatek, který je třeba odstranit.

Vojenské zpravodajství bude detekci provádět na základě spolupráce s osobami, které poskytují služby elektronických komunikací. Za tím účelem s nimi uzavře dohodu. Výjimečně může Vojenské zpravodajství potřebné informace získat i samo, např. pokud to vyžaduje důležitý zájem na obraně státu a spolupráce na základě dohody se nejeví jako účinná.

Zjistí-li Vojenské zpravodajství konkrétní hrozbu kybernetického útoku, předá zjištěné informace příslušnému správnímu orgánu, případně konkrétní právnické osobě, anebo samo provede aktivní zásah. Druhá možnost je však koncipována jako výjimečná a je svázána přísnými podmínkami (§ 16g zákona). Především musí jít o ohrožení důležitých zájmů státu ve značném rozsahu a musí se jednat o trvající nebo bezprostředně hrozící útok. Zásah je možný jen se souhlasem ministra obrany.

Kontrolou činnosti Vojenského zpravodajství je pověřen inspektor pro kybernetickou obranu, který je jmenován na 5 let a podléhá výlučně ministrovi obrany. Za škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou Vojenským zpravodajstvím odpovídá stát.

Novinky v zákoně o potravinách

Řada změn[4] se odehrála v zákoně o potravinách a tabákových výrobcích.[5] Nově je například zakázáno uvádět na trh potraviny zdánlivě totožné s potravinou uváděnou na trh v jiných členských státech EU, ačkoliv předmětná potravina má podstatně odlišné složení nebo vlastnosti, ledaže je tato informace na potravině jasně vyznačena [§ 10 odst. 1 písm. g) zákona]. Povinnost předat část prošlých či jinak nevyhovujících potravin neziskovým organizacím se nově nevztahuje na potraviny obsahující více než 0,5 % objemu alkoholu (§ 11 odst. 2 zákona).

Poslanec Radim Fiala navrhoval[6] zavedení a postupné navyšování povinných kvót na české potraviny v prodejnách nad 400 m2. V souvislosti s tím chtěl do zákona zavést novou legislativní zkratku „potravina z krátkého dodavatelského řetězce“. Jeho návrh na změnu § 9b zákona neprošel, nicméně pojem „potravina z krátkého dodavatelského řetězce“ se naopak dostal do zákona o zadávání veřejných zakázek,[7] který v § 37a s účinností od 1. 1. 2022 umožňuje veřejnému zadavateli, jenž zadává zakázku na dodávku potravin, požadovat jako podmínku účasti v soutěži dodání právě potravin z krátkého dodavatelského řetězce nebo potravin z ekologického zemědělství.

Prevence dětských dluhů

V dubnu Senát schválil i změny v soukromých předpisech. Cílem novely[8] je zúžit prostor pro vznik dluhů nezletilých a jejich následné exekuční vymáhání. Tak například podle nového znění § 32 odst. 2 občanského zákoníku (dále jen „ObčZ“)[9] bude platit, že je-li zákonných zástupců více, postačí, projeví-li vůči třetí osobě vůli alespoň jeden z nich, ledaže třetí osoba věděla, že si zástupci odporují. Tím je zajištěno, aby ve věcech, které jsou mezi rodiči sporné, a tento fakt je znám druhé straně smlouvy, museli jednat oba rodiče ve shodě, jinak smlouva nebude uzavřena.

Občanský zákoník také nově limituje rozsah majetku, na němž lze vymoci dluh nezletilého. Jde konkrétně o § 899a ObčZ, který stanoví, že dluh z právního jednání nezletilého, který nenabyl plné svéprávnosti, lze vymoci pouze z majetku, který nezletilý nabyl před nabytím plné svéprávnosti, a majetku, který nabyl právním jednáním vztahujícím se výlučně k majetku nabytému před nabytím plné svéprávnosti. Výjimkou jsou dluhy z povolené výdělečné činnosti nezletilých (§ 33 ObčZ). Tomu odpovídá i novelizované znění § 262c občanského soudního řádu (dále jen „OSŘ“).[10]

Asi nejvýraznější nástroj k ochraně nezletilých dlužníků pak představuje zákonné ručení rodičů za dluhy vzniklé z jednání rodičů jako zástupců nezletilého nebo z jednání nezletilého samotného, pokud k němu dal rodič souhlas. Zákon zároveň zakazuje, aby se rodič domáhal na potomkovi náhrady za to, co na dluh jako ručitel zaplatil (§ 899a odst. 2 ObčZ).

Tam, kde je žalovaným nezletilý nesprávný, nebude možno vydat platební rozkaz [§ 172 odst. 2 písm. c) OSŘ], rozsudek pro zmeškání (§ 153b odst. 3 OSŘ) ani kvalifikovanou výzvu dle § 114b OSŘ.

Za zmínku stojí, že toutéž novelou se mění i pravidla pro započítávání plateb na jistinu a příslušenství. Možnost dlužníka změnit jednostranně zákonný způsob započítávání plateb (nejprve na příslušenství a pak na jistinu) se nově podmiňuje souhlasem věřitele (§ 1932 odst. 1 ObčZ). Je-li dlužníkem spotřebitel, platí jiný zákonný režim (nejprve na náklady již určené, na jistinu a až potom na ostatní příslušenství).

 

[1] Vojenské zpravodajství je ozbrojená zpravodajská služba zřízená zákonem č. 289/2005 Sb., o vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů. Její působnost upravuje zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

[2] Zákon č. 150/2021, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

[3] Důvodová zpráva dostupná z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=800&CT1=0

[4] Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

[5] Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

[6] Pozměňovací návrhy dostupné zde: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=502&ct1=8

[7] Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

[8] Text předpisu dostupný z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=984

[9] Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

[10] Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Tvorbu Práva21 sponzorují

Vybrali jsme pro vás


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info