Legislativní novinky: očkování, finance a přestupky

Po podzimních volbách do Poslanecké sněmovny několik týdnů trvalo, než se zákonodárné procesy znovu rozběhly a než nová vláda začala předkládat legislativní návrhy. Dočkali jsme se ale několika vyhlášek z pera Ministerstva zdravotnictví, týkajících se očkování. Dále se upravuje odměňování zaměstnanců a pohyb peněz. Zákon o přestupcích se mění v návaznosti na problémy identifikované při jeho aplikaci.

15. 2. 2022 Jakub Novák

Bez popisku

Očkovací ping pong Ministerstva zdravotnictví

Jako vyústění boje Ministerstva zdravotnictví (a celé společnosti) s koronavirem je v současnosti velmi intenzivně probíraným tématem očkování proti nemoci covid-19. K jeho (ne)povinnosti již vydalo některé právní předpisy i samotné Ministerstvo zdravotnictví. V návaznosti na reakce laické i odborné veřejnosti však došlo už i na zpětné rušení těchto změn.

První z vyhlášek[1] mění vyhlášku o očkování proti infekčním nemocem, která dosud upravovala především očkování dětí a seniorů. Ve specifických případech pak dopadala na představitele konkrétních povolání. Novela z prosince 2021 mezi infekční nemoci dle této vyhlášky zařadila i covid-19 a zavedla povinné očkování proti němu pro některé osoby. To se týkalo v obecné rovině lidí starších 60 let, ve zvláštních případech dopadla tato povinnost i na osoby vykonávající konkrétní povolání, a to především na poskytování nezbytných služeb (zejména zdravotní a sociální služby) a na členy bezpečnostních sborů. Velmi záhy nato však tuto novelu kompletně zrušila další novelizační vyhláška[2] v reakci na silnou nevoli jak ze strany osob, na něž tato povinnost dopadala, tak ze strany odborné i laické veřejnosti jako takové.

Ministerstvo zdravotnictví rovněž vydalo k provedení § 3 zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním vyhlášku[3] o následcích povinného očkování.[4] Nový právní předpis stanovuje, mezi jakými druhy očkování a jakými následky nastalými v určité době po vakcinaci bude platit vyvratitelná domněnka příčinné souvislosti. Jejím účelem je usnadnění procesní situace poškozeného při uplatňování nároku na náhradu újmy způsobené povinným očkováním.

Pár slov o penězích

S novým rokem přichází rovněž tradiční novelizace nařízení o minimální mzdě[5] a o platových poměrech zaměstnanců ve státní službě,[6] bezpečnostních sborech[7] či příslušníků Armády ČR[8]. Tato nařízení reagují na zvyšující se inflaci a aktuální ekonomickou situaci a upravují výši základních odměn. Minimální mzda byla navýšena oproti loňskému roku o rovných 1 000 Kč na 16 200 Kč měsíčně. Tarify pro výpočet platů státních zaměstnanců a zaměstnanců veřejných služeb se v letošním roce zvýší pouze někomu. V důsledku ekonomického úpadku a dopadů epidemie koronaviru vláda omezila navyšování platů a některým zaměstnancům nepřiznala ani běžnou minimální valorizaci.

Dalším finančním předpisem, tentokrát z pera České národní banky, byla vyhláška o ukončení platnosti některých bankovek.[9] ČNB tímto ukončuje platnost bankovek z let 1995 až 1999. Do poloviny roku 2024 bude možné si tyto staré bankovky vyměnit v jakékoli úvěrové instituci poskytující pokladní operace za dále platné typy. Po tomto termínu je směna možná pouze u České národní banky. Ta stažením těchto bankovek reaguje na modernizaci vybavení a strojů pro zpracování bankovek v souladu se zavedenou praxí v EU.

Posledním legislativním počinem, týkajícím se financí, je novela zákona o státní sociální podpoře.[10] Touto novelou zákonodárce reaguje na zhoršující se situaci na energetickém trhu a celkově v národní ekonomice v důsledku jak koronavirové epidemie, tak energetické krize způsobené ukončením činnosti několika dodavatelů energií. Mnoho domácností se tak ocitlo ve finančních problémech. Tato novela má podpořit sociální funkce politiky České republiky.

Zákonodárná reflexe zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Po více než čtyřech letech platnosti zákona o odpovědnosti za přestupky[11] přistoupil zákonodárce k vyhodnocení jeho efektivity, kladů a záporů. Na základě této reflexe byla následně zpracována novela,[12] která identifikované nedostatky eliminuje či se je alespoň pokouší zmírňovat. Akcentuje především procesy v rámci fungování správních orgánů, ale dotýká se i velmi konkrétních oblastí úpravy. Jedná se například o zajišťování reálného výkonu přestupkové agendy a snižování administrativní zátěže správních orgánů nebo o ochranu soukromí účastníků řízení o přestupcích i o vzájemné poskytování informací mezi orgány veřejné moci. V rámci zákona o některých přestupcích došlo k doplnění úpravy postihující používání pyrotechniky na sportovních akcích.[13]

Jakub Novák

redaktor Práva21 a student Právnické fakulty MUNI

e‑mail:

Foto: A student is being injected with a vaccine, photo by Ed Us on Unsplash https://unsplash.com/photos/K0DMl4NmOPo

[1] Vyhláška č. 466/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem.

[2] Vyhláška č. 21/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem.

[3] Vyhláška č. 483/2021 Sb., o následcích povinného očkování.

[4] Zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním.

[5] Nařízení vlády č. 405/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

[6] Nařízení vlády č. 531/2021 Sb., nařízení vlády č. 420/2021 Sb. a nařízení vlády č. 347/2021 Sb.

[7] Nařízení vlády č. 532/2021 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů.

[8] Nařízení vlády č. 533/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání.

[9] Vyhláška České národní banky č. 398/2021 Sb. o ukončení platnosti některých bankovek.

[10] Zákon č. 17/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

[11] Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

[12] Zákon č. 417/2021 Sb., kterým se mění zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a některé další zákony.

[13] Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info