Konkláve aneb Papež je mrtvý, ať žije papež!

Katolická církev je jednou z nejpočetnějších církví světa (hlásí se k ní až 1,3 miliardy lidí na celém světě). Proto k muži, který stojí v jejím čele – papeži (či Svatému otci) – vzhlíží nemalé množství celosvětové populace. Neboť jak říká již 331. canon codicis iuris canonici – „Ecclesiae Romanae Episcopus, […], Collegii Episcoporum est caput, Vicarius Christi atque universae Ecclesiae his in terris Pastor.“ Když tedy zemře (nebo, jak si v průběhu práce ukážeme, občas i sám odstoupí) jeden, je třeba vybrat nového. Jak? Zásluhou návaznosti na Řecko a Řím, kolébky demokracie, byla přirozenou volbou – volba.

18. 3. 2024 Filip Gajda

Bez popisku

Právní základ volby

Volba není upravena svodem do CIC, nýbrž samostatnými bulami. Papežské buly jsou obvykle nazývány podle incipitu, tedy prvních slov samotného textu buly (je to praktičtější, než psát „31. bula papeže toho a toho“). Volba papeže byla upravena zejména těmito bulami:

In nomine Domini /Ve jménu Páně/ (1059)

První bula, která zakotvila kolegium kardinálů, tedy poprvé z biskupů vytvořila biskupy-kardinály.[1]. (Mimo jiné byl každému kardinálu-knězi svěřen na základě jejich funkce titul podle bazilik v Římě. Pokud ovšem nejsou kardinálem-biskupem, pak jde o titulárního biskupa s diecézí okolí Říma /tzv. suburbikální[2] diecéze/ – například kardinál-biskup ostijský, sabinský či tusculský.[3] Proto je například kardinál Dominik Duka kardinálem baziliky Santi Marcellino e Pietro al Laterano.[4].)

Quia propter /Čímž se/ (1215)

Čtvrtý lateránský koncil (resp. papež, který ji vydal jako závěr koncilu) touto bulou ustanovil tři druhy volby: aklamaci (z lat. acclamatiō – provolání), skrutinium (volba a sčítání hlasů) a compromissum (smírčí komisi).[5]

Ubi periculum /Kde nebezpečí/ (1274)

Ubi periculum navazovalo na Quia propter tím, že transformovala kolegium kardinálů do konkláve,[6] kterému přiřkla hlasovací možnosti právě z buly Quia propter.[7]

Aeterni Patris Filius /Syn Otce věčného/ (1621)

Tato bula, společně s její o něco méně důležitou sestrou Decet Romanum pontificem, se stala základem volby papeže až do roku 1996, kdy byla provedena další velká proměna pravidel volby. Papež Řehoř XV. zde ustanovil pravidlo, že k výhře ve skrutiniu musí kandidát zajistit 2/3 hlasů v tajném hlasování. Tato pravidla zmenšila roztříštěnost frakcí mezi kardinály a moc úplatků světských panovníků, v jejichž zájmu bylo mít svého „koně“ na Svatém stolci.[8]

Universi Dominici gregis /Celé Pánovo stádo/ (1996)[9]

Bula Jana Pavla II. dosud platnou bulu Aeterni Patris Filius modifikovala, na některých místech změnila. Spolu s pozdějšími bulami[10] De electione Romani Pontificis (O volbě pontifika Římského)Normas nonnullas (Normy některé), které tuto bulu dále novelizovaly, se stala současným právním základem volby, a tedy i tohoto článku.[11]

Jak se stát volitelem

Jan Pavel II. v UDG vychází z již ustanoveného CIC z roku 1983 a jeho kánonu 349: „Kardinálové tvoří zvláštní sbor, kterému přísluší volba papeže podle zvláštního práva„.[12] Tedy zdůrazňuje, že volitelem může být jedině kardinál, kterých může být maximálně 120. Tito kardinálové (ať už kardinálové-kněží, kardinálové-jáhni či kardinálové-biskupové) musí v den volby být mladší 80 let věku, jinak se volby nezúčastní (toto pravidlo zavedl již papež Pavel VI. ve své bule Ingravescentem aetatem /Ztěžklý život/)[13].

Jak uvádí Přibyl: „Důvodem tohoto nařízení je nepřidávat k úctyhodnému věku ještě další břemeno, ovšem původní motivaci Pavla VI. lze jen odhadovat. Starší kardinálové dle M. Šefčíka z Trnavy (Šefčík, M. Konkláve, Trnava, 2013) náleželi k opozici uvnitř konkláve.[14]

Pro pobyt volitelů byl touto bulou vyhrazen Dům sv. Marty, který je připojen k Bazilice svatého Petra a Sixtinské kapli, tedy místu, kde samotná volba probíhá.[15] Těmto jsou pokoje v domě určeny losem, který si táhnou kardinálové na kongregacích, svolaných záhy po smrti papeže starého.[16]

Kardinálové, kteří mají šanci stát se papežem, se označují papabili.[17]

Smrt papeže (resignace)

Smrtí papeže (či odstoupením – resignací, které právě Jan Pavel II. v UDG umožnil a využil ho zatím pouze před rokem zesnulý emeritní papež Benedikt XVI.) zaniká úřad hlavám církevního aparátu (jejichž funkce jsou navázány na osobu papeže, což jsou kardinál – státní sekretář, kardinálové prefekti a vedoucí dikasterií) kromě několika, jejichž úloha je pro období přechodu – „sede vacante“[18] – nepostradatelná: kardinál komorník (známější pod latinským názvem své funkce camerlengo), kardinál vikář římské diecéze (tedy správce věcí spojených s vírou) a kardinál vikář státu Vatikánského města (tedy správce věcí světských, spojených se státním aparátem).[19]

Ověření smrti

Kardinál camerlengo ověří smrt papeže před zraky prelátů římských, vatikánským protokolářem a kardinálem-správcem (v originále cardinale vicecamerlengo) tím způsobem, že ho třikrát osloví jeho křestním jménem (nikoliv pontifikálním). Pokud papež (což se předpokládá) neodpoví, sejme z jeho ruky Rybářský prsten (latinsky Anulus piscatoris)[20] a zabaví papežovu pečeť, kterou se pečetí státní dokumenty. Poté jeho komnaty zapečetí.[21] Pokud papež odstoupí, procedura je stejná, jen se nekoná papežský pohřeb a před ním oslovování.

Pravomoci v „sede vacante“

Během sede vacante pravomoci přechází jednak na kolegium kardinálů (ale pouze v omezené míře, neboť v tomto období nesmí být vydány žádné důležité dokumenty, pouze udržovací), jednak na kardinála camerlenga – jakási (hodně přitažená za vlasy) obdoba „amerického viceprezidenta“.[22]

Kongregace před konkláve

Na kongregacích, které následují po smrti papeže, se kolegium rozhodne, jakým způsobem bude veden pohřeb (po devíti smutečních dnech, jak stanovila kniha liturigie Ordō Exsequarium Romanī Pontificis), je zničen Rybářský prsten a olověná pečeť kardinálem camerlengem stříbrným kladívkem a dlátem tak, že je přes plochu prstenu vyraženo písmeno „X“.[23]

Přípravy

Na konkláve je nutno podle UDG čekat nejméně 15 dní od vyhlášení smrti kardinálem camerlengem. Bula Benedikta XVI. Normas nonnullas tuto dobu umožnila zkrátit (zejména s ohledem na stále se zrychlující se dopravu) na okamžik, kdy se většina kardinálů dostaví do Říma. Nejpozději 20 dní[24] po vyhlášení smrti jsou kardinálové povinováni přistoupit k volbě nového pontifika.[25]

Jak již bylo výše zmíněno, všichni kardinálové jsou ubytováni v Domě svaté Marty, kde s nimi může být přítomen pouze ošetřující lékař, pokud jeho pomoc bezodkladně vyžadují.

Mše a přísahy před konkláve

V den konání konkláve, které oznámí kardinál camerlengo, se slaví v katedrále svatého Petra mše podle formuláře Pro eligendo Papa.[26] Po mši je veden slavnostní průvod (za zpěvu hymnu Veni creator Spiritus[27]) do Sixtinské kaple, kde je po kontrole skrytých audiovizuálních zařízení (resp. že tam žádné nejsou[28]) sloužena mše, na níž kardinálové složí přísahu:

Et ego [jméno] promitto et iuro me inviolate servaturum esse secretum absolutum cum omnibus quotquot participes non sunt Collegii Cardinalium electorum, hoc quidem in perpetuum, nisi mihi datur expresse peculiaris facultas a novo Pontifice electo eiusve Successoribus, in omnibus quae directe vel indirecte respiciunt suffragia et scrutinia ad novum Pontificem eligendum.

Itemque promitto et iuro me nullo modo in Conclavi usurum esse instrumentis quibuslibet ad vocem transmittendam vel recipiendam aut ad imagines exprimendas quovis modo aptis de iis quae tempore electionis fiunt intra fines Civitatis Vaticanae, atque praecipue de iis quae quolibet modo directe vel indirecte attinent ad negotia coniuncta cum ipsa electione. Declaro me editurum esse ius iurandum utpote qui plane noverim quamlibet eius violationem adducturam esse me in spiritales illas canonicasque sanctiones quas futurus Summus Pontifex opportunum duxerit ferre.

Sic me Deus adiuvet et hæc Sancta Dei Evangelia, quæ manu mea tango.[29]

Poté vyhlašuje papežský ceremoniář (kardinál, který celou předvolební přípravu vede) pokyn známý jako extrā omnēs, tedy „všichni ven“, všichni krom volitelů musí opustit prostory Sixtinské kaple a volba samotná začíná.

Volba samotná[30]

Dne prvého (tedy dne, kdy byly slouženy výše uvedené mše) se koná první a toho dne jediné hlasování. UDG zapovídá jinou možnost volby než skrutinium. Papežský ceremoniář rozdá všem kardinálům hlasovací lístky, jsou vybráni losem tři skrutátoři a tři infirmáři[31] (ti, kdo sbírají hlasy nemocných kardinálů z domu sv. Marty). Poté opustí papežský ceremoniář prostory Sixtinské kaple, jsou zavřeny a zamčeny dveře a procedurální správnost nyní leží v rukou tří skrutátorů a kardinála jáhna.[32] Hlasovací lístek musí být pravoúhlý papírek, v jehož horní části stojí nadpis:

Eligō in Summum Pontificem:[33]

Spodní polovina je volná, čekající na to, až na ni kardinál-volitel vepíše svou volbu.[34] V pořadí, jaké uvádí seniorát (tedy od nejdéle sloužícího kardinála k sloužícímu nejkratší dobu), přistupují volitelé ke skrutátorům a vhodí lístek do urny se slovy:

Testor Christum Dominum, qui me iudicaturus est, me eum eligere, quem secundum Deum iudico eligi debere.[35]

Poté, co je vhozen poslední lístek do urny (infirmáři si v domě svaté Marty vyslechnou přísahu od nemocných kardinálů-volitelů a poté lístek vhodí do urny za ně), první skrutátor protřepe urnu, třetí ji otevře a začíná sčítání hlasů. Veřejně se sčítají hlasy, ty se zapisují do zvláštního papíru a sečtené lístky se navlékají na šňůru, propíchnuté v místě slova Eligo. Papež Jan Pavel II. v UDG jasně zakazuje tzv. simonii, tedy svatokupectví (úplatkářství – „za peníze zvolím tebe“).

Neúspěšná volba

Pokud kandidát nesesbírá 2/3 hlasů kardinálů-volitelů, není papež zvolen a započne nová volba. V případě první volby jde o den následující, v případě každé další volby se přistoupí ihned, pokud se nekoná ve večerních hodinách.[36] Před každou další volbou se pak konají modlitby podle liturgie Ordō Rituum Conclavis.[37]

Pokud se ani po třech dnech kardinálové neshodnou na jménu nového pontifika, je třeba konkláve přerušit na jeden den, kdy se konají modlitby soukromé, neformální debaty mezi voliteli (ty jsou možné, není možná dohoda se světskou mocí, která vede k simonii – viz výše) a liturgie povzbuzení vedená nejstarším kardinálem ve funkci.

Pokud ani po vícerém opakování postupu uvedeném v předchozím odstavci není zvolen papež, může být podle motu proprio Benedikta XVI. De electione Romani Pontificis[38] v dalších kolech voleno jen mezi dvěma kardinály, kteří získali v předešlých hlasováních nejvíce hlasů.[39]

Fumata

Po hlasování, ať už úspěšném, nebo i neúspěšném, se lístky na šňůře spálí v kamnech, která jsou v kapli speciálně pro konkláve připravena. Vychází poté kouř (tzv. fumata) z komínku, jenž je jediným zdrojem informací ohledně dění uvnitř kaple se světovou veřejností, komínek proto sledují prostřednictvím televizních obrazovek lidé po celém světě. Pokud je volba neúspěšná, přidává se k lístkům chloristan draselný, antracen a síra – která indikuje černý kouř (fumata nera), pokud je nový pontifik zvolen, přidává se chlorečnan draselný, kalafuna a laktóza – která indikuje bílý kouř (fumata bianca).[40]

Proklamace a ujmutí se úřadu

Poté, co se shromáždění kardinálů-volitelů 2/3 většinou shodne na jménu nového muže, který by měl být novým pastýřem církve, otevře kardinál-děkan (představený kardinálů – kardinál ostijský, je primus inter pares) dveře Sixtinské kaple a pozve dovnitř sekretáře Kolegia kardinálů a kardinála-ceremoniáře, kteří dosvědčí (ceremoniář jako notář) volbu a přijetí papeže.

Zvolen ne-biskup

Pokud je zvolený muž knězem mimo Vatikán, je kardinály-biskupy stanoven nejrychlejší způsob, jak jej dopravit do Sixtinské kaple.[41] Kdyby byl zvolen muž bez biskupské hodnosti, při jeho příchodu do Vatikánu jej kardinál-děkan (neboť v té době je nejvýše postaveným duchovním na světě; pokud není přítomen či jeho úřad není obsazen, koná nejdéle sloužící přítomný kardinál) vysvětí dle obřadu Pontificale Romanum na biskupa.[42]

Přijetí úřadu

Jakmile je v Sixtinské kapli přítomen zvolený muž, táže se ho kardinál-děkan:

Acceptasne electionem de te canonice factam in Summum Pontificem?[43]

Když obdrží jeho souhlas,[44] zeptá se ho na otázku druhou:

Quo nomine vis vocari?[45]

Tehdy si nově zvolený papež vybere své pontifikální jméno, které od této chvíle začne užívat.

Poté je konkláve ukončeno, papež se odebere do malé místnosti červené barvy zvané „Pokoj pláče“,[46] kde je převlečen do papežského oděvu a vyčkává na přechod do Baziliky svatého Petra.

Oznámení

Mezitím na balkon Baziliky svatého Petra vystoupí nejstarší kardinál-jáhen a prohlásí enunciační formuli:

Annuntio vobis gaudium magnum;

habemus Papam:

Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum,

Dominum [křestní jméno]

Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalem [příjmení]

qui sibi nomen imposuit [jméno pontifikální].[47]

Poté vyjde nový pontifikus na balkon Baziliky sv. Petra, pozdraví shromážděné věřící a pronese své první požehnání Urbī et Orbī.[48]

Závěr

V této práci jsem se věnoval papežské volbě, shromáždění známému též jako konkláve. Uvedli jsme si právní základ volby nového papeže, kterými byly a jsou papežské buly, naposledy buly Benedikta XVI. Sledovali jsme společně osud křesťanského společenství od okamžiku smrti starého papeže až do okamžiku, kdy po zvolání: „Habemus papam“ vyjde nový pontifikus na balkon baziliky sv. Petra a započne svůj úřad.

Cílem bylo čtenářům ukázat, že i tak tajemná událost, jakou je volba papeže, má svá jasná pravidla, mnohdy lépe zmapovaná než dění v samotné Sixtinské kapli, a navnadit čtenáře k dalšímu objevování principů papežské volby. Tento cíl byl naplněn.

Tento článek vznikl jako kolokviální práce do předmětu Kanonické právo pod vedením a připomínkováním prof. Damiána Němce, tímto mu tedy za veškerou péči v rámci této práce děkuji.

Filip Gajda

student PrF MUNI

Úvodní foto: Náměstí sv. Petra. Foto: Piazza San Pietro, Vatican City, Neil James Spicer, Flickr, CC BY 2.0. https://www.flickr.com/photos/59367690@N00/4992495030

[1] Jan XXIII. 1962. motu proprio Suburbicariis sedibus. AAS. 1962, Sv. 54, 5.

[2] Z lat. sub–urbicalis – tedy doslova „pod-městský“.

[3] Jan XXIII. 1962. motu proprio Suburbicariis sedibus. AAS. 1962, Sv. 54, 5 et can. 350 §1-6 CIC, přesněji jsou to: Ostie: titulární diecéze kardinála-děkana, Albano, Frascati (lat. Tusculum), Palestrina (lat. Praeneste), Porto-Santa Rufina, Sabina-Poggio Mirteto a Velletri-Segni.

[4] Bronková, Johanka. Kostel sv. Marcelina a Petra – titulus kardinála Duky. [Online] RadioVaticana.cz. 18. 2 2012. [Citace: 15. 4 2023.] https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=15944

[5] Guruge, Anura. The Next Pope. Washington D. C. : WOWNH LLC, 2010. ISBN 978-0615353722.

[6] Samotné slovo konkláve pochází z latinského „con“ – clavis, tedy „s klíčem“, a odkazuje na to, že je po dobu volby Sixtinská kaple uzamčena s kardinály uvnitř .

[7] Colomer, Josep M. a McLean, Iain. Electing Popes: Approval Balloting and Qualified-Majority Rule. The Journal of Interdisciplinary History. 1998, Sv. 29, 1.

[8] Signorotto, Gianvittorio a Visceglia, Maria Antonietta. Court and Politics in Papal Rome, 1492–1700. Cambridge: Cambridge University Press, 2002

[9] Dále jen „UDG“.

[10] Respektive, jak je nazval vydávající papež Benedikt XVI. „sadami instrukcí“.

[11] Jan Pavel II. Universi Dominici Gregis. AAS. 1996, Sv. 88.

[12] KODEX KANONICKÉHO PRÁVA Praha: Zvon, 1993

[13] Přibyl, Stanislav. 2020. Apoštolská konstituce Universi Dominici gregis o uprázdnění Apoštolského stolce a o volbě papeže. Revue církevního práva. 2020, Sv. 78, 1.

[14] Ibid.

[15] The St. Martha Foundation. Domus Sanctae Marthae & The New Urns used in the election of the Pope. The See of Peter. [Online] The St. Martha Foundation 26. 9 2018. [Citace: 15. 4 2023.] https://www.ewtn.com/HolySee/Interregnum/domus.asp

[16] Přibyl, Stanislav. Apoštolská konstituce Universi Dominici gregis o uprázdnění Apoštolského stolce a o volbě papeže. Revue církevního práva. 2020, Sv. 78, 1.

[17] Od latinského papa–bilis, doslova „být schopen stát se papežem“ Treccani. papàbile. [Online] Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. . [Citace: 15. 4 2023.] https://www.treccani.it/vocabolario/papabile/.

[18] Z latinského„ sedes“ – „stolice“ a „vacus“ – „uprázdněný“, doslova tedy „prázdného stolce“.

[19] Přibyl, Stanislav. 2020. Apoštolská konstituce Universi Dominici gregis o uprázdnění Apoštolského stolce a o volbě papeže. Revue církevního práva. 2020, Sv. 78, 1.

[20] Odkazující na prvního z papežů Šimona, zvaného Petr, který byl civilním povoláním rybářem. Ten sám je pak vyobrazen na prstenu jakožto „rybář lidí“ (Marek 1:17).

[21] Kolektiv autorů. Toward the conclave #1: the office of camerlengo. [Online] Cwnews.com. 5. 4 2005. [Citace: 15. 4 2023.] http://www.cwnews.com/news/viewstory.cfm?recnum=36299

[22] Přibyl, Stanislav. 2020. Apoštolská konstituce Universi Dominici gregis o uprázdnění Apoštolského stolce a o volbě papeže. Revue církevního práva. 2020, Sv. 78, 1 et can. 335 CIC.

[23] Krásná vizualizace tohoto procesu je vidět ve filmu na motivy románu Dana Browna: „Andělé a démoni“.
Přibyl, Stanislav. 2020. Apoštolská konstituce Universi Dominici gregis o uprázdnění Apoštolského stolce a o volbě papeže. Revue církevního práva. 2020, Sv. 78, 1.

[24] Tento časový údaj nám tedy nepřímo zakládá přesnou maximální délku trvání sede vacante – může trvat 1–20 dní, ne více.

[25] Přibyl, Stanislav. 2020. Apoštolská konstituce Universi Dominici gregis o uprázdnění Apoštolského stolce a o volbě papeže. Revue církevního práva. 2020, Sv. 78, 1.

[26] Neboli „Pro volbu papeže“.

[27] Tedy „přijdi tvůrce ducha“ – vzývání Ducha svatého, aby kardinály vedl ke správné volbě.

[28] Jan Pavel II. v UDG striktně zakazuje přítomnost televize, rádia, ale i novin (myšleno jak instituce, tak produkty), ba dokonce i telefonů – jak pevných linek, tak mobilů. Od vydání UDG však technologie pokročily natolik, že je dokonce v Sixtinské kapli vypínána WiFi a jsou zapínány rušičky signálu mobilních telefonů, aby „modernější“ kardinálové nemohli tweetovat o dění v kapli. Bráno z Poggoli, Sylvia, 2013. Porušení nařízení UDG by pak mělo za následek exkomunikaci, jejíž prominutí má ve speciální kompetenci Svatý stolec samotný (Přibyl, 2020).

[29]A já, [jméno], slibuji a přísahám, že pokud nedostanu zvláštní povolení udělené výslovně nově zvoleným papežem nebo jeho nástupci, budu zachovávat naprostou a trvalou mlčenlivost vůči všem, kteří nejsou členy kardinálského kolegia volitelů, o všech záležitostech přímo či nepřímo souvisejících s odevzdanými hlasovacími lístky a jejich kontrolou při volbě nejvyššího papeže. Stejně tak slibuji a přísahám, že se zdržím používání jakéhokoli zvukového nebo obrazového zařízení schopného zaznamenat cokoli, co se odehraje v době volby ve Vatikánu, a zejména cokoli, co jakkoli přímo či nepřímo souvisí se samotným průběhem volby. Prohlašuji, že tento slib skládám s plným vědomím, že jeho porušení mě vystavuje duchovním a kanonickým trestům, které budoucí nejvyšší papež uzná za vhodné přijmout v souladu s kánonem 1399 Kodexu kanonického práva. K tomu mi dopomáhej Bůh a tato svatá evangelia, kterých se dotýkám svou rukou.

[30] Popsána v Jan Pavel II. Universi Dominici Gregis. AAS. 1996, Sv. 88.

[31] Z latinského infirmus – nemocný, zlomený.

[32] Jeden z možných titulů kardinála vedle kardinála-kněze a kardinála-biskupa.

[33] Volím za všeobecného /nejvyššího/ pontifika:

[34] Ta by podle Přibyla měla být vepsána změněným, ale čitelným písmem, a poté lístek složen napolovic. Vepisuje se jediné jméno, jinak je hlas neplatný. Přibyl, Stanislav. 2020. Apoštolská konstituce Universi Dominici gregis o uprázdnění Apoštolského stolce a o volbě papeže. Revue církevního práva. 2020, Sv. 78, 1.

[35] Pán Kristus, který mne soudit bude, je mi svědkem, že volím toho, který dle Boha by měl být zvolen.

[36] Lístky z první neúspěšné volby se poté spálí s lístky volby druhé.

[37] Jan Pavel II. Universi Dominici Gregis. AAS. 1996, Sv. 88.

[38] Celým názvem De aliquis mutationibus in normis de electione Romani Pontificis.

[39] Přibyl, Stanislav. 2020. Apoštolská konstituce Universi Dominici gregis o uprázdnění Apoštolského stolce a o volbě papeže. Revue církevního práva. 2020, Sv. 78, 1, s. 23.

[40] Dříve se přidávalo seno k dosažení bílého kouře a včelí vosk k dosažení černého kouře, což se ovšem nesetkalo vždy s úspěchem, proto Vatikán v poslední volbě přistoupil k použití chemikálií, aby byla indikace jasná (Fountain, 2013).

[41] Šefčík, Marcel. 2013. Konkláve. Trnava: Spoločnosť Ježíšova, 2013. ISBN 978-80-7141-765-1.

[42] Přibyl, Stanislav. 2020. Apoštolská konstituce Universi Dominici gregis o uprázdnění Apoštolského stolce a o volbě papeže. Revue církevního práva. 2020, Sv. 78, 1.

[43] Přijímáš svou kanonickou volbu za nejvyššího pontifika?

[44] Samozřejmě nikde není uveden souhlas jako povinnost, zvolený může odpovědět Non accepto, tedy Nepřijímám.

[45] Jakým jménem chceš být zván?

[46] Z italského Sala de Lacrima, kvůli tomu, že zde nově zvolený papež poprvé v soukromí projevoval své emoce. Kolektiv autorů. Conclave trivia: Why cardinals are locked in, popes’ houses ransacked. [Online] CNN, 13. 3 2013. [Citace: 15. 4 2023.] https://edition.cnn.com/2013/03/13/world/europe/conclave-fun-facts/index.html

[47] Oznamuji Vám velikou radost, máme papeže! Velmi vznešeného a velmi ctihodného pána, pana [Jméno v AKUSATIVU], kardinála svaté Církve římské [Příjmení NESKLOŇOVANÉ], jenž si vybral jméno [Papežské jméno v GENITIVU].

[48] Městu (Vatikánu) a světu.

Tvorbu Práva21 sponzorují

Vybrali jsme pro vás

Newsletter

Načítám...

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info