10 nejčastějších otázek o mediaci

Co je to mediace, kolik stojí či kde najít mediátora? Na nejčastější dotazy ohledně mediace odpovídá zapsaná mediátorka Veronika Vrábel Porteš.

28. 7. 2022 Mgr. Ing. Veronika Vrábel Porteš

Bez popisku

1. Co je mediace?

Jedná se mimosoudní, smírné, řešení sporů. V mediaci se řeší konflikty s druhou stranou za účasti třetí nezávislé osoby, mediátora. Ten pomáhá s vedením rozhovoru, s vyjednáváním a případně s formulací výsledné mediační dohody. Mediací lze odstranit spory mezi obchodními partnery, spoluvlastníky, manžely nebo i sousedy.

2. Je možné nařídit mediaci?

Záleží na kontextu případu. Obecně se dá říct, že mediaci nařídit nelze. Lze nařídit pouze první setkání s mediátorem, nicméně z tohoto pravidla existují výjimky. Mediaci lze např. nařídit za účelem nastavení péče o děti. Nejlepší je vždy se orientovat podle usnesení, které dostanete od soudu.

3. Co je první nařízené setkání s mediátorem?

Jedná se o informativní schůzku s mediátorem, na kterou se musíte dostavit. Mediátor vám na ní vysvětlí, co je to mediace, na jakých spočívá principech a jaké účinky má smlouva o provedení mediace a mediační dohoda. Současně vám poskytne další zákonem stanovené informace.

Fyzické osoby se musí dostavit osobně. Zastoupení tedy není možné. U právnických osob je situace komplexnější, vždy ale platí, že by měla přijít osoba, která má pravomoc uzavřít mediační dohodu (tzn. výsledek mediace, nejčastěji statutární orgán), a osoba, která má o situaci nejvíce informací. Tou může být např. zaměstnanec, který na projektu pracoval nejdéle.

4. Kolik stojí první nařízené setkání s mediátorem?

Musíme rozlišovat odměnu mediátora za první nařízené setkání a odměnu za mediaci samotnou.

První nařízené setkání s mediátorem stojí každou stranu max. 600 Kč (pokud neproběhne odděleně, tzn. s každou stranou zvlášť, v takovém případě by jeho cena byla max. 1200 Kč pro každou stranu).

Cenu prvního setkání reguluje zákon. Soud může stranám nařídit první setkání s mediátorem v délce až tří hodin, odměna mediátora za hodinu nařízeného setkání činí 400 Kč. Za první nařízené setkání musí zaplatit strany, přestože setkání nařídil soud. Pokud se mediace nezdaří a spor nakonec rozhodne soud, odměnu za první nařízené setkání lze uplatnit v rámci náhrady nákladů soudního řízení. Soud v takovém případě uloží straně, která prohrála, aby druhé straně nahradila náklady řízení.

5. Kolik stojí mediace?

Po ukončení prvního setkání se buď rozhodnete mediaci zkusit, tzn. podepíšete smlouvu o provedení mediace, čímž se mediace zahájí podle smluvní odměny mediátora, nebo se rozhodnete, že budete pokračovat soudní cestou.

Smluvní odměnu si určuje každý mediátor sám, např. podle typu sporu, náročnosti, jazyka, počtu stran apod. Typické je odměňování za započatou hodinu, cena mediace se pak odvíjí od počtu hodin, které mediací strávíte. Obvyklé také je, že se strany na smluvní odměně podílejí 50/50.

V některých případech můžete mediaci absolvovat dokonce zadarmo, pokud o ni požádáte u některého mediačního centra, jehož činnost je financována grantem nebo městem, či u některé mediační kliniky. Poslední zmiňované cesty neslouží k řešení jakéhokoliv sporu. Nejčastěji slouží k urovnání sporů rodinných (mediační centra) či sporů např. mezi studenty na akademické půdě (mediační kliniky).

6. Jak dlouho mediace trvá?

Jedno mediační jednání trvá zpravidla až tři hodiny, někdy méně, někdy více, podle možností stran i mediátora. Průměrně strany potřebují 2 až 3 mediační setkání, než situaci vyřeší.

Někteří mediátoři nabízí mediační jednání celodenní, tzn. mediátor se se stranami setká ráno a pokračuje do té doby, než se situace vyřeší, což může být až do pozdních večerních hodin.

Pokud hodně zobecníme, lze říci, že mediace průměrně trvá 6 až 9 hodin čistého času. Je však nutné počítat s tím, že nějakou dobu bude trvat, než se podaří najít společný termín pro jednání.

7. Jak najít a vybrat mediátora?

První setkání s mediátorem, které nařizuje soud, mohou vykonávat pouze tzv. zapsaní mediátoři. Jejich seznam najdete na adrese: https://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx.

Vybírat můžete podle data, kdy se daný mediátor nechal zapsat (nejnověji zapsané najdete na posledním listu seznamu), podle jazyka, v němž potřebujete mediaci poskytnout, podle zaměření na typ sporů, podle místa působení atd. Dále je možné vybírat mediátory se zkouškou z rodinné mediace. Mediaci v rodinné oblasti však momentálně mohou vykonávat všichni mediátoři zapsaní v seznamu, nejen ti se zkouškou z rodinné mediace.

8. Kdy mediaci vyzkoušet?

Vždy, když se v rámci sporu objevují komunikačně náročné situace nebo vypjaté emoce. Dále v případě, kdy chcete žalovat druhou stranu nebo už bylo zahájeno soudní řízení a zároveň vám nějakým způsobem záleží na vztahu s druhou stranou. Jinak také v případě, kdy chcete mít řešení rychleji než u soudu nebo potřebujete mít jistotu, že řešení bude vypadat alespoň rámcově tak, jak si představujete. Mediaci je vhodné vyzkoušet i tehdy, pokud jste s druhou stranou již zkoušeli jednat a nepovedlo se to. Mediátoři jsou profesionálové a používají pokročilejší komunikační dovednosti, které mohou posunout i jinak zablokovanou situaci.

9. Můžu jít na mediaci se svým advokátem?

Ano. V případě společností je dokonce možné, aby byl advokát jediný přítomný, ale není to nejvhodnější. Mediace má potenciál uspět v momentě, kdy se účastní všechny relevantní osoby. Nejvyšší šance na úspěch je v okamžiku, kdy se účastní osoby, jež mají pravomoc uzavřít mediační dohodu, ti, kteří mají o dané situaci nejvíce informací a vědí, jak se vyvíjela, případně také osoby, které mohou ovlivnit úspěch dohody (advokáti stran, neformální autority, noví partneři atd.).

10. Jak se stát mediátorem?

Je několik cest. Můžete fungovat jako zapsaný mediátor. K tomu musíte splňovat požadavky dané zákonem o mediaci a vyhláškou a složit zkoušky u Ministerstva spravedlnosti či České advokátní komory. Mediaci můžete poskytovat také jako mediátor nezapsaný, k čemuž vám stačí pouze živnostenské oprávnění. Dále je možné činnost mediátora vykonávat v mediačním centru jako zaměstnanec či v rámci Probační a mediační služby, kde probíhá mediace v trestních věcech.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info