Latinský slovníček

Nevíte, jak byste vyšperkovali svoji seminární práci, SVOČku anebo diplomku? Nerozumíte zkratce v odborném textu? Netušíte, co právě řekl přednášející, když svou přednášku ozvláštnil nějakým latinským slovíčkem? Tak přesně pro Vás jsou tu latinské zkratky s vysvětleními.

1. 5. 2016 Josef Bártů

Bez popisku

JUDr. – „Iuris utriusque doctor“, doslovně znamená „doktor obojího práva“. Zde je myšleno světského i církevního. Objevují se i názory, že zkratka může znamenat „Iuris universae doctor“ – doktor veškerého práva. Dnes lze tento titul získat po absolvování magisterského studia obhájením rigorózní práce a složením rigorózní zkoušky. Titul JUDr. je někdy označován jako malý doktorát.

N. N. – „Numerius Negidius“ – žalovaný. Sousloví je odvozeno od slovesa negare – popírat.

A. A. – „Aulus Agerius“ – žalobce. Agerius je přídavné jméno vytvořené ze slovesa agere. Sloveso agere sice na prvním místě znamená jednat, dělat, hnát (dobytek), ale v právnických textech se objevuje ve významu pohánět (před soud), tedy žalovat.

Cf. – confer [konfer] – srovnej

Contra proferentem – interpretační pravidlo, podle něhož se určitý výraz s různými významy vyloží k tíži toho, kdo jej použil jako první (contra proferentem – proti pronášejícímu). Toto pravidlo najdeme i v našem právním řádu. Objevuje se v § 557 občanského zákoníku.

Relata refero („přenáším již přenesené“) – lze použít, pokud sdělujeme informace, které máme z druhé ruky. Česky bychom mohli říct: „Jak jsem koupil, tak prodávám.“

Při odborné diskusi s kolegou na chodbách právnické fakulty se pochlubíte převratnou informací z nejnovější judikatury našeho Ústavního soudu. Tu jste však získali cestou z klubu v půl 3 ráno u okénka s kebabem a kolegovi, který vám ji sděloval, nebylo ani pořádně rozumět. Informaci jste nestihli ověřit. Sdělení tedy zakončíte slovy „relata refero“ a kolegovi bude jasné, že máte informaci z druhé ruky.

Tertium comparationis („třetí ke srovnání“) – označuje vlastnost (nebo jiný prvek) společnou pro oba srovnávané objekty, jde tedy o společný znak sloužící za základ k porovnání dvou jiných objektů.

Budeme-li srovnávat právní úpravy dvou zemí, komparátem může být česká úprava, komparandem například rakouská a jako tertium comparationis zvolíme například doručování písemností v civilním právu procesním.

Ad hoc („k tomuto“)  – volněji lze přeložit jako „pro tento jednotlivý případ“. Typicky můžeme říct, že uzavřu s někým smlouvu ad hoc, smlouva bude sjednána účelově pro jediný případ.

N. L. („non liquet“ alias „není jasné“) – zkratku použijeme, pokud chceme v textu označit pasáž, která nám není jasná. V právní prostředí sousloví „stav non liquet“ označuje stav, kdy rozhodná skutečnost zůstane neobjasněna.

Quod non est in foro, non est in mundo („co není před soudem, není na světě“) – jde o vyjádření zásady ústnosti v civilním sporném řízení, kterou je tento druh řízení ovládán, dokazování se podle § 122 odst. 1 občanského soudního řádu provádí zásadně při jednání, účastníci mají právo být při jednání přítomni, klást otázky a vyjadřovat se k důkazům.


Autor: Josef Bartů

Časopis byl do roku 2017 vydáván pod názvem FAKT. Čtěte jeho I. ročník, 1. číslo.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info