Latinský slovníček

Nevíte, jak byste vyšperkovali svoji seminární práci, SVOČku anebo diplomku? Nerozumíte zkratce v odborném textu? Netušíte, co právě řekl přednášející, když svou přednášku ozvláštnil nějakým latinským slovíčkem? Tak přesně pro Vás jsou tu latinské zkratky s vysvětleními.

1. 5. 2016 Josef Bártů

JUDr. – „Iuris utriusque doctor“, doslovně znamená „doktor obojího práva“. Zde je myšleno světského i církevního. Objevují se i názory, že zkratka může znamenat „Iuris universae doctor“ – doktor veškerého práva. Dnes lze tento titul získat po absolvování magisterského studia obhájením rigorózní práce a složením rigorózní zkoušky. Titul JUDr. je někdy označován jako malý doktorát.

N. N. – „Numerius Negidius“ – žalovaný. Sousloví je odvozeno od slovesa negare – popírat.

A. A. – „Aulus Agerius“ – žalobce. Agerius je přídavné jméno vytvořené ze slovesa agere. Sloveso agere sice na prvním místě znamená jednat, dělat, hnát (dobytek), ale v právnických textech se objevuje ve významu pohánět (před soud), tedy žalovat.

Cf. – confer [konfer] – srovnej

Contra proferentem – interpretační pravidlo, podle něhož se určitý výraz s různými významy vyloží k tíži toho, kdo jej použil jako první (contra proferentem – proti pronášejícímu). Toto pravidlo najdeme i v našem právním řádu. Objevuje se v § 557 občanského zákoníku.

Relata refero („přenáším již přenesené“) – lze použít, pokud sdělujeme informace, které máme z druhé ruky. Česky bychom mohli říct: „Jak jsem koupil, tak prodávám.“

Při odborné diskusi s kolegou na chodbách právnické fakulty se pochlubíte převratnou informací z nejnovější judikatury našeho Ústavního soudu. Tu jste však získali cestou z klubu v půl 3 ráno u okénka s kebabem a kolegovi, který vám ji sděloval, nebylo ani pořádně rozumět. Informaci jste nestihli ověřit. Sdělení tedy zakončíte slovy „relata refero“ a kolegovi bude jasné, že máte informaci z druhé ruky.

Tertium comparationis („třetí ke srovnání“) – označuje vlastnost (nebo jiný prvek) společnou pro oba srovnávané objekty, jde tedy o společný znak sloužící za základ k porovnání dvou jiných objektů.

Budeme-li srovnávat právní úpravy dvou zemí, komparátem může být česká úprava, komparandem například rakouská a jako tertium comparationis zvolíme například doručování písemností v civilním právu procesním.

Ad hoc („k tomuto“)  – volněji lze přeložit jako „pro tento jednotlivý případ“. Typicky můžeme říct, že uzavřu s někým smlouvu ad hoc, smlouva bude sjednána účelově pro jediný případ.

N. L. („non liquet“ alias „není jasné“) – zkratku použijeme, pokud chceme v textu označit pasáž, která nám není jasná. V právní prostředí sousloví „stav non liquet“ označuje stav, kdy rozhodná skutečnost zůstane neobjasněna.

Quod non est in foro, non est in mundo („co není před soudem, není na světě“) – jde o vyjádření zásady ústnosti v civilním sporném řízení, kterou je tento druh řízení ovládán, dokazování se podle § 122 odst. 1 občanského soudního řádu provádí zásadně při jednání, účastníci mají právo být při jednání přítomni, klást otázky a vyjadřovat se k důkazům.


Autor: Josef Bartů


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info