Novinky z březnového zasedání senátu brněnské právnické fakulty

Akademický senát brněnské právnické fakulty se sešel v pondělí 11. března. Řešil rozpočet, jmenování nových proděkanů a pořádání přednášek v náhradních místnostech na Vinařské.

1. 4. 2019 Damir Solak

Bez popisku

V úvodu byla projednána nová koncepce výuky některých předmětů Katedry právní teorie. Dle plánu by zkouška měla proběhnout až ve druhém semestru. Ve čtvrtém semestru studentům přibyde povinný předmět se zaměřením na právní etiku. Na základě dotazníkového šetření provedeného mezi studenty magisterského studia upozornila studentská komora mimo jiné na to, že předmět teorie práva je vnímán jako obtížný. Dále z výzkumu vyplynulo, že také učebnici právní teorie studenti pociťují spíše negativně.

Od prvního dubna povede fakultu nový děkan Martin Škop. Dojde proto k výměně i některých proděkanů. Ze současné šestice nebudou v následujících čtyřech letech pokračovat tito proděkani: Jan Svatoň (strategie a rozvoj), Věra Kalvodová (doktorské studium) a Josef Kotásek (věda a výzkum). Vzhledem ke zvolení Martina Škopa děkanem bude uvolněno i místo proděkana pro bakalářské a navazující studium.

Nový děkan navrhl, aby pokračovala současná proděkanka pro magisterské studium Jana Jurníková spolu s Michalem Radvanem, který bude mít i nadále na starost vnější a zahraniční vztahy. Novými proděkany byli navrženi Pavel Koukal (strategie a rozvoj), Josef Šilhán (doktorské studium), Marek Fryšták (věda a výzkum) a David Sehnálek (bakalářské a navazující magisterské studium).

Senátoři po krátké diskuzi přešli k tajnému hlasování, kde rozhodovali, zda nově navržené doporučí ke jmenování. Pět z nich bylo doporučeno. Nejvíce hlasů získala proděkanka Jana Jurníková. Naopak doporučující usnesení nebylo přijato u Pavla Koukala, jelikož se pro jeho jmenování nevyslovila nadpoloviční většina senátorů (ANO hlasovalo pouze 9 z 18 možných). Hlasování však není pro děkana závazné.

Důležitým bodem programu bylo i hlasování o rozpočtu. Příští akademický rok bude nejen z rozpočtového hlediska ve znamení oprav. Ty započnou již v červenci, kdy dojde k vybourání části stropů v západním křídle fakulty. Kromě uzavřené menzy se kvůli renovaci bude muset opětovně uzavřít i bufet.

Studentská komora také vznesla podnět k přednáškovým místnostem na Vinařské. Nejen magisterští, ale i bakalářští studenti si v průběhu zimních měsíců opakovaně stěžovali na nedostatečné vytápění v místnosti. V průběhu letních měsíců je pak v místnosti nadměrné horko. Tajemnice fakulty přislíbila, že bude o tomto problému jednat s novým vedením, dále představila možnost pronájmu přednáškové místnosti na Fakultě stavební VUT.

Březnové zasedání bylo posledním pro končící děkanku Markétu Seluckou, která senátorům na závěr poděkovala za spolupráci. Vzhledem k tomu, že někteří učitelští senátoři se stanou proděkany, přivítá v dubnu akademický senát tři nové členy – Ivanu Pařízkovou, Evu Tomáškovou a Jaroslava Benáka. Marka Fryštáka na postu člena disciplinární komise vystřídá Jan Provazník.

Autor: Damir Solak

Autor je senátorem Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info