Co přineslo první virtuální setkání fakultní akademické obce PrF MUNI?

Studentská komora Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity (dále jen SKAS PrF MUNI) uspořádala on-line setkání akademické obce fakulty s jejím děkanem Martinem Škopem pomocí programu MS Teams. Setkání proběhlo ve čtvrtek 12. listopadu a věnovalo se aktuálním organizačním věcem v souvislosti s pandemií, stavebním pracím, úpravě prostoru před fakultou či přijímacímu řízení.

26. 11. 2020 Damir Solak

Online setkání akademické obce s vedením fakulty. Foto: Studentská komora Akademického senátu PrF MU, FB událost

Po úvodním přivítání z úst předsedy SKASu Lukáše Buchty následovala přibližně hodinová diskuze s děkanem Martinem Škopem, kterou moderoval studentský senátor Patrik Dankovič.

Nejprve děkan zhodnotil aktuální situaci a ocenil pomoc a zapojení doktorandů ve výuce. Rád by, aby fakulta i v budoucnu využívala příkladů dobré praxe zdařilé distanční výuky na některých katedrách – příkladem může být Katedra obchodního práva. 

Na dotaz, zda budou přednášky nahrávané, Martin Škop odpověděl, že se pracuje na vylepšení ISu. Byl by rád, aby součástí výuky do budoucna mohlo být buďto streamování přednášek nebo jejich nahrávání. Fakulta by též měla prosazovat otevřený přístup k výukovým materiálům pro studenty. Všechny výukové materiály, které vznikají v rámci činnosti fakulty, by tak mohly zůstat otevřené a minimálně studenti by k nim měli přístup. 

Jak proběhne zkouškové a změní se něco u diplomových prací?

Zatímní úvahou je, že budou umožněny všechny formy zkoušení, například v podobě odpovědníků v ISu, esejí, klauzur či ústního zkoušení přes MS Teams s následným záznamem. Konkrétní podobu zkoušky zveřejní garant předmětu nejpozději tři týdny před prvním zkušebním termínem. Nemělo by dojít k prodloužení zkouškového období, ze strany univerzity je však ve hře případné prolnutí období výukového a zkouškového. 

K dotazu týkajícího se diplomových prací a termínu jejich odevzdávání děkan přislíbil, že tato věc bude projednána na kolegiu děkana. Zmínil také, že prodloužení termínů odevzdávání způsobilo v tomto roce problémy při dodržování některých navazujících lhůt a termínů, např. pro zveřejnění posudků. 

Děkan také upozornil na možnost, že některá opatření mohou trvat i přes jarní semestr 2021 až do podzimního semestru 2021.

Stavební práce, přijímací řízení a dotazy diváků

Karanténní opatření ovlivnila také stavební práce na fakultě. Došlo k vyčerpání náskoku, který jsme měli. Nadále se počítá s plánovaným termínem dokončení před začátkem výuky v semestru podzim 2021, aby mohla výuka na podzim začít již v nově opravených učebnách. V současné době proběhne také soutěž na úpravu prostoru před posluchárnami. K tomuto tématu děkan podotkl, že opravy velkých poslucháren nejsou poslední investiční akcí a že je například plánována úprava třetího patra. 

Přijímací řízení v tomto roce proběhne v souladu s organizací ze strany univerzity, jelikož využíváme Testy studijních předpokladů. Děkan se také vyjádřil ke klesající tendenci percentilu pro posledního přijatého studenta. Dle něj nižší percentil nevypovídá o tom, že by studenti byli špatní. 

Zbytek on-line události byl vyhrazen dotazům diváků. V této části setkání děkan vyjádřil, že se vedení fakulty zabývalo výtkami ze strany studentů ke zkouškám. Nedomnívá se, že by u zkoušek mělo docházet k nárůstu přísnosti. Bude též vedena diskuze o případných úpravách předmětové ankety v souvislosti s distanční výukou. Z dlouhodobějších plánů se také uvažuje o posílení aktivnější role studentů u psaní diplomové práce. Dle jeho slov by se studenti měli více zapojit již při vymýšlení tématu a jeho konceptu, a mít tak už od začátku na dané práci svůj nepominutelný vklad.

Dalším tématem byly přelepky na ISIC. Ty je v současné době možné vyzvedávat po domluvě s pracovníky studijního oddělení. V diskuzi se dostalo také na otázku studentů s individuální úpravou studia při výjezdu na Erasmus. Studenti by měli mít též možnost účastnit se distanční výuky.

Na dotaz ohledně úprav prostoru před fakultou děkan sdělil, že má představy o úpravách, které by mohly obsahovat například i amfiteátr pro využití ve výuce, nicméně tyto úpravy nejsou v kompetenci fakulty, neboť prostor patří městu Brnu. 

Závěrem děkan poděkoval za účast a zájem o fakultu a společně s akademickými senátory se s diváky rozloučili. 

Pokud jste setkání nestihli, můžete si jej přehrát zde: https://is.muni.cz/auth/go/ZaznamSetkaniAkObcePrFMUNI2020

Damir Solak

Autor je členem Studentské komory Akademického senátu PrF MUNI a Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ)

Vybrali jsme pro vás


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info