K relevanci názorových táborů legalizace manželství stejnopohlavních párů

Přijetí málokteré právní úpravy má reálný potenciál zachránit životy těch nejzranitelnějších – dětí. Legalizace manželství stejnopohlavních párů ve Spojených státech amerických ale takto způsobila pokles počtu sebevražd mezi teenagery. Přesto v našich médiích dostávají pod záminkou falešné objektivity nebývalý prostor zastánci ústavního zakotvení manželství jako svazku muže a ženy, nejčastěji reprezentovaní iniciativou Aliance pro rodinu.

25. 3. 2021 Jakub Strouhal

Bez popisku

~KOMENTÁŘ~

V polovině září roku 2020 jsem se zaposlouchal do pořadu Vertikála Českého rozhlasu, který se věnoval otázce zřízení léčebných center pro homosexuály polskou církví. Situaci komentoval Michal Pitoňák z Národního ústavu duševního zdraví tak, že konverzní terapie jsou založené na nevědeckých metodách, jsou neúčinné a škodlivé.”

Do následné debaty byla pozvána i předsedkyně iniciativy Aliance pro rodinu (dále jen Aliance”) Jana Jochová, ačkoliv se sama v čase 28:18 hájila těmito slovy: Nemám o tom bližší informace, tak se k tomu vyjadřovat nebudu,” a v čase 29:19: Já se přiznám, že se na problémy LGBT komunity nijak zvlášť nespecializuju. (...) Takže já Vám nedokážu konkrétně odpovědět.” A i když k tématu opravdu nic erudovaného nepřidala, byla opět jednou z hlavních aktérek pořadu 360° Pavlíny Wolfové na CNN Prima NEWS dne 10. února 2021 na téma podoby manželství a možnosti adopce stejnopohlavními páry. Začal jsem se proto zajímat o to, z jakého důvodu je právě ona hlasem protinázoru LGBT+ otázek, čím jsou podložena její tvrzení a zda jsou relevantní.

Svoji cestu za odpověďmi začínám mileniálovsky na internetu. Designově čistou a zelenou barvou lehce doplněnou úvodní stránku webu Aliance hyzdí fotka plačícího batolete s čárovým kódem na ruce. Jde o poutač lákající k podpisu petice za ústavní definici manželství jako svazku muže a ženy. Jinak prý podle stránky děti ztratí právo na svého otce a matku. Dál je úvod stránek rozdělen na čtyři velká témata, která následně detailně prozkoumám: podpora rodiny, za manželství muže a ženy, vzdělávací systém a den pro rodinu. Vše doplňuje zopakovaná výzva k podpisu petice a obligátní žádost o finanční dar.

Podpora rodiny

V tomto oddílu se Aliance hrdě hlásí k VLASTNÍ mediální studii ve spolupráci s Newton Media, jejímž dlouholetým ředitelem byl Petr Kraus, později pravomocně odsouzen pro podvod a praní špinavých peněz v souvislosti s privatizací společnosti Mostecká uhelná. Z této studie zkoumající 20.500 českých článků a příspěvků z roku 2017 má vyplývat, že rodina je vlastně sociální problém kvůli rozvodům a domácímu násilí, přičemž jen 10 % příspěvků mluvilo o rodině pozitivně. Podle Aliance pro rodinu tedy média kopou za to, aby se tradiční rodina hanila.

Když jsem Alianci informoval o tom, že výše zmíněnou studii” nemohu najít a zda bych nemohl obdržet její kopii, došel mi mail podepsaný Janou Jochovou s odkazem na jinou studii z roku 2018/2019 věnovanou vyváženosti ČT v informování o návrzích zákonů o stejnopohlavním manželství a o ústavní definici manželství. Až na základě další žádosti mi byla kopie zaslána s vysvětlením, že analýza byla nejspíš omylem smazána při úpravách webu.

A co se v ní píše ve skutečnosti? Do výběru jejích podkladových dat se dle popsané metodiky dostaly pouze příspěvky o TRADIČNÍ rodině obsahující slovo rodina a zároveň i některý z výrazů dítě, dcera či syn, a to ve všech pádech, v jednotném i množném čísle. Vyloučeny tak byly např. pozitivní články o rodinách, kde jsou již všechny děti dospělé, kde teprve očekávají narození prvního potomka či články zabývající se rodinou, ale neobsahující tento pojem, což mohlo značně ovlivnit konečné výsledky.

Již z prvních několika stran studie je možné vyčíst, že závěr Aliance na jejích webových stránkách, tedy že pozitivně mluvilo o rodině jen 10 % příspěvků (a 90 % negativně?), je podaný LŽIVĚ a zavádějícím způsobem. V analýze je totiž hodnotové zabarvení témat rozděleno následovně: Jako pozitivní bylo označeno celkem 11,8 % příspěvků, jež se věnovaly harmonické rodině. Jako negativní bylo označeno 23,2 % příspěvků, které však nemusely rodinu jako institut nijak hanobit, stačilo pouze, aby informovaly o problematice rozvodů, domácího násilí či rodinných tragédií. Zbylých 65 % příspěvků bylo neutrálních (výchova, vzdělávání, legislativa na podporu rodiny, adopce a další).

Z dokumentu, který je výstupem mediální analýzy zadané Aliancí, tak lze nakrásně vyčíst nejvýznamnější jevy ohrožující rodinu a děti. Je to vysoká rozvodovost, domácí a sexuální násilí či další rodinné tragédie. Co naopak rodinu neohrožuje ani v nejmenším, je legalizace sňatků stejnopohlavních párů. Je veliká škoda, že Aliance zadala vypracování tak rozsáhlé analýzy, aby ve finále úplně ignorovala její závěry a vyfabulovala si PROBLÉM zcela nový: tradiční rodina je ohrožena mediálními útoky. A to Aliance rozhodně nemíní dál tolerovat. Imaginární boj za očistu tradiční rodiny se tak stal jedním z hlavních pilířů její činnosti. To, že ani na celém webu Aliance nelze dohledat žádný příspěvek k pozitivům rodiny, je zarážející. I proto lze ale jen stěží věřit tomu, že má Aliance opravdový zájem podílet se na řešení reálných problémů rodiny.

Za manželství muže a ženy

Aliance hlásá, že bojuje za práva dětí (tím samozřejmě nejsou myšleny děti z duhových rodin). A co podle ní vybraným dětem pomůže nejvíc? Ústavní definice manželství jako svazku muže a ženy. Jakákoliv změna definice manželství totiž podle Aliance otevírá cestu k náhradnímu mateřství, obchodu se ženami a dětmi. Informace o tom, jak ústavní zakotvení manželství jako svazku muže a ženy takovou cestu uzavírá, web neposkytuje.

Naopak LŽIVĚ jako argument pro ústavní definici manželství jako svazku ženy a muže zmiňuje, že díky rozvolněné definici mohou manželství v Kolumbii již uzavřít i tři muži. Jako manželství” však tento svazek dle informací deníku The Guardian nazvaly pouze tamní noviny, z pohledu práva šlo ovšem o special patrimonial union”. Aliance však tento další imaginární problém sugestivně využívá: Jestliže je manželství jen o lásce, proč limitovat definici na 2 osoby?” No, já bych jen připomněl, že zatím je bigamie v České republice ještě stále trestným činem.

Další lež o kategoriích rodič 1 a rodič 2 vyvrátily před několika dny Studentské listy zde.

Petice za ústavní definici manželství jako svazku muže a ženy posbírala více než 100.000 podpisů. Myslím si ale, že ji nikdo nemůže vnímat jako jakkoliv relevantní, jestliže tolika podpisů bylo dosaženo vyvoláváním strachu pomocí mnohokrát vyvrácených lží a manipulací.

Vzdělávací systém

Otázkám vzdělávání se věnuje třístránková brožura z dílny Aliance a obsahuje neuvěřitelných (myšleno sarkasticky, pozn. aut.) 5 příkladů toho, co sama nazývá jako pomalé rozšiřování GENDEROVÉ IDEOLOGIE ve školství. V materiálech a projektech MŠMT se naopak mluví o genderové rovnosti žen a mužů či genderové citlivosti. Toto, slovy Aliance, promořování vzdělávání výchovou otevírá cestu do vzdělávacích procesů nejrůznějším neziskovkám.

A jak reálně dochází k ohrožování” dětí? Praktická příručka Ministerstva práce a sociálních věcí pro výchovu v MIKROJESLÍCH (pro děti od 6 měsíců do 4 let) např. doporučuje při aktivitách typu povolání” pracovat s oběma rody: učitel x učitelka, doktor x doktorka, řidič x řidička. Ach, jak opovážlivé!!! Samotná metodika navíc zdůrazňuje, že uvedený materiál je třeba chápat jako nabídku, možnou inspiraci.”

Další hrozbou genderové citlivosti je podle Aliance to, že úřady práce MOHOU v prezentacích pro žáky škol uvést odkaz na příručku spolku Gender studies o volbě povolání. Podle Aliance příručka úplně popírá přirozené biologické rozdíly mezi ženami a muži, které mají vliv na rozdílnou volbu povolání.” Jedná se ale o další výmysl, sama příručka totiž zdůrazňuje: V základu této publikace stojí myšlenka, že KAŽDÝ by měl mít možnost uplatnit svůj talent a rozvíjet své sny bez ohledu na to, zda to zapadá do stereotypů o společenských rolích žen a mužů.” Takže zatímco genderová citlivost nabízí s důrazem na co nejširší portfolio každému dítěti rozvoj jeho talentu a respekt k jeho snům a představám o budoucím povolání a přípravách na něj, Aliance je posedlá biologickými rozdíly mezi muži a ženami a na základě nich by dětem nabídku budoucích povolání nejraději direktivně omezila.

Den pro rodinu

Tady bych Alianci málem ocenil. Sám zastávám názor, že sociálně-právní systém by měl být nastaven tak, aby si KAŽDÁ rodina byla vědoma toho, že je krásná a že na ní záleží. Den pro rodinu plný koncertů, soutěží a občerstvení by se mi proto jevil jako skvělý nápad, jen kdyby se nesnažil nadřazovat jednu podobu rodiny nad druhou a kdyby účast na něm nebyla spojena s manifestem boje proti rodinám odlišným.

Na facebookové stránce Den pro rodinu se už zase jede podle známé strategie, již jsem pracovně nazval Jedna lež a manipulace za druhou”. Stránka tvrdí: Atmosféra ve společnosti, ale i daňový systém bohužel nezvýhodňují ty, kteří zodpovědně plní náročnou úlohu výchovy budoucí generace.” (Zde bych doplnil, že náš daňový systém zná např. daňovou slevu na manžela/manželku či daňovou slevu na dítě a patří v tomto ohledu k evropské špičce.) Osobně mě mrazí, jak snadné je pro Alianci schovat brutální nenávist za laskavá vyjádření: Naši volbu radostného předávání bohatství lidské lásky NIKOMU NEVNUCUJEME. (...) Chceme docílit ukončení státní podpory ideologiím znevažujícím roli rodiny a popírajícím přirozené rozdíly, jimiž se muž a žena doplňují.” Jinými slovy, nikomu Vaši volbu nevnucujete, jen byste rádi ostatním sebrali podporu od státu. Ale konec lamentování nad prázdným džbánem. Den pro rodinu naplánovaný na 12. září 2020 byl totiž stejně zrušen a neproběhl a další se má konat 11. září 2021, což je s ohledem na dlouhé dny v neutuchající pandemii ještě pořádně daleko.

Abych ale nebyl jen nespravedlivý. Aliance nedávno oslavila i dílčí úspěch, když jí nakloněný poslanec Aleš Juchelka dne 17. února 2021 podal pozměňovací návrh k regulaci přídavků na dítě ve Výboru pro sociální politiku, kde byl jednohlasně přijat. Nově by se tak do rozhodného příjmu rodiny neměl započítávat příjem dětí z brigád či učňovských praxí, novelu zákona o státní podpoře musí nyní ještě projednat Parlament ČR a podepsat prezident republiky. Zajímavé je, že Aliancí skoro blahořečený poslanec Ing. Juchelka dle zvukového záznamu ze schůze v čase 1:40:31 z pozměňovacího návrhu “brigáda” mínil ustoupit, a teprve na popud poslankyně Olgy Richterové a Aleny Gajdůškové, které vyslovily obavy, že by byl takový krok nesmírná škoda, se k němu znovu přihlásil.

Pod hashtagem #ProRodiny21 tak došlo k něčemu, co musí ty, jež mají na srdci blaho VŠECH rodin a VŠECH dětí, potěšit. Jedná se dle mého i o prostor možné spolupráce, na kterém by se dalo dokázat mnohé, kdyby se energie vydané na vzájemné rozpory investovaly do práce za poklidný život VŠECH rodin a VŠECH dětí.

Proč podporujete lži a manipulace

Kvalitní novinářská práce by jistě měla být vyvážená a komplexní. Jako dnes máme nevyvratitelné důkazy, že Země není placatá, že růst globálního oteplování vlivem produkce skleníkových plynů je ovlivněn činností člověka, víme, že snaha změnit sexuální orientace pomocí konverzní terapie je založena na nevědeckých metodách, které jsou neúčinné a škodlivé. Stejně tak škodlivé jsou i snahy vytvořit ve společnosti negativní obrázek o lidech s homosexuální orientací (o bisexuálech, pansexuálech a dalších členech LGBT+ komunity ani nemluvě). Alarmující zprávy, které přinesla reportérka Petra Procházková v pořadu Studio N Filipa Titlbacha a jež popisují beztrestné vraždění gayů, leseb a dalších členů LGBT+ v Čečensku, jsou varovným signálem toho, kam až daná situace může zajít. Navzdory tomu dostává antiLGBT+ lobby plná lží, manipulací a pseudostudií ústy Jany Jochové až nebývalý prostor ve veřejnoprávních i soukromoprávních médiích (Česká televize, Český rozhlas, DVTV, iDNES.cz a další).

Ano, žijeme v době, kdy je sledovanost a čtenost médií hodnocena počtem reakcí a sdílení víc než kdy jindy. Nepochybuji proto, že kontroverzní a na lžích a manipulacích založené názory Aliance mířící na nejnižší lidské pudy fungují jako zaručený zdroj co nejširšího dosahu, tedy většího zisku z reklam a prodeje. A peníze hýbou světem. Já bych si ale přál, možná naivně, aby alespoň pro veřejnoprávní média proklik nikdy neměl větší hodnotu než lidský život a osudy mladých lidí, které jsme schopni ovlivnit, byly tím, co pohne námi, abychom konečně dosáhli kýžené změny, tj. důstojného postavení nejen LGBT+ lidí v naší zemi.

Jakub Strouhal

autor a moderátor podcastu Kydy, který odlehčenou formou přibližuje život LGBT+ komunity

 

Vybrali jsme pro vás


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info