EU a Velká Británie uzavřely dohodu o obchodu a spolupráci. Jaké nejdůležitější změny nás čekají?

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a předseda Evropské rady Charles Michel dnes podepsali dohodu o obchodu a spolupráci. Dohoda mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska čítá přes tisíc stran textu a další téměř tisíc stran příloh. Oba celky čeká volný obchod bez cel a kvót, víza pro dlouhodobé pobyty, konec Erasmu i konec uznávání odborných kvalifikací. Co dalšího se změní a co naopak dojednáno nebylo? 

30. 12. 2020 Aneta Boudová

Bez popisku

Dohoda o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií (EU) a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (Británie) (Dohoda) čítá přes tisíc stran textu a další téměř tisíc stran příloh. Její text se věnuje obchodu, dopravě, rybolovu, vymáhání práva a soudní spolupráci, účasti Británie v unijních programech, financím, řešení sporů nebo bezpečnostní spolupráci. Text naopak neřeší zahraniční politiku ani spolupráci v oblasti vnější bezpečnosti a obrany. Jen okrajově se dotýká služeb a nepřináší ani zajištění neomezeného předávání osobních údajů mezi oběma celky.

Dohoda byla sjednána doslova na poslední chvíli. Od 1. února do konce tohoto roku běží tzv. přechodné období, kdy na území Británie nadále platí unijní předpisy a nic se tak v praktické rovině nezměnilo. Pokud by do konce přechodného období nebyla dohoda sjednána, znamenalo by to kromě obchodování podle pravidel Světové obchodní organizace (WTO) také hodně nejistoty, administrativy a zvýšených nákladů. Jak tedy bude obchod a další spolupráce mezi oběma subjekty na základě Dohody probíhat?

Nulová cla a kvóty

Británie opouští jednotný trh i celní unii. S EU však bude nadále obchodovat s nulovými cly a nulovými kvótami. Jedná se o nejdůležitější část Dohody. Oba trhy jsou nesmírně propojené, EU je pro britské zboží hlavním trhem[1] a bez sjednané dohody by Británii hrozila např. 10% cla na automobily nebo 11% cla na zemědělské výrobky.

Volný obchod mezi oběma celky však nepřichází bez omezení. Exportéři budou muset na hranicích předkládat dokumenty týkající se bezpečnosti nebo zdravotní nezávadnosti zboží. Britové budou navíc pro dovoz na unijní trh prokazovat původ výrobků, protože pouze britské výrobky budou mít výhodu volného obchodu. Nulová cla a kvóty tak nebudou platit například pro cukr z karibských ostrovů zpracovaný v Británii nebo maso ze zvířete dovezeného z Brazílie a v Británii zabitého.[2]

Britské výrobky budou muset i nadále splňovat příslušné standardy pro uvedení zboží na unijní trh, a to i přesto, že v Británii přestanou platit unijní předpisy, které tyto standardy upravují. Jedná se o standardy týkající se např. označování výrobků, environmentálních dopadů výroby, ale i státní podpory. Pokud by EU dospěla k názoru, že Británie své standardy snižuje a tím zvýhodňuje britské výrobky na unijním trhu, mohla by na část zboží uvalit sankce ve formě zavedení cel.

Výše uvedené neplatí pro Severní Irsko, které má s EU a Velkou Británií sjednaný zvláštní režim a jako takové zůstává na jednotném trhu.

Zavedení víz a bodový systém

Jeden z nejčastěji zmiňovaných důvodů pro odchod Británie z EU byla nekontrolovatelná migrace. To se od nového roku změní. Podle nové britské imigrační legislativy budou občané EU moct do Británie cestovat bez víza, a to na dobu až 6 měsíců. Pro delší pobyt, obchodní cestu trvající déle než 90 dnů, ale i pro práci či studium, již bude vízum třeba. Speciální bodový systém bude zaveden pro kvalifikované pracovníky. Uchazeč o práci v Británii bude muset dosáhnout alespoň 70 bodů. Ty bude možné získat primárně za pracovní nabídku od státem schváleného zaměstnavatele, za práci s dostatečnou úrovní dovedností, za znalost angličtiny a za minimální úroveň nabídnuté roční mzdy. Dle Dohody si strany přestanou od nového roku automaticky uznávat kvalifikace.[3]

Pro více než 3 miliony unijních občanů, kteří v současnosti v Británii žijí, platí do 30. června 2021 přechodné období, během kterého mohou požádat o tzv. status usedlíka. Pro status usedlíka musí unijní občan žít v Británii alespoň 5 let. V opačném případě dostane tzv. předběžný status usedlíka, který ho opravňuje na dalších 5 let života v Británii. Po něm může žádat o plný status.[4]

Britští občané budou pro cestu do EU na dobu delší 90 dnů potřebovat vízum jako všichni ostatní občané ze třetích zemí, které mají s EU sjednaný vízový styk. Britští občané mohou i nadále v EU využít kartičku pojištěnce, a to až do konce její platnosti. Británie plánuje zavést svou verzi kartičky pojištěnce, tzv. „EU Global Health Insurance Card“.[5]

Dohoda se dotýká i sociálního zabezpečení. Strany se dohodly, že britští občané pracující nebo žijící v členském státě EU budou mít i nadále nárok na některé sociální dávky, jako je starobní či invalidní důchod nebo peněžitá pomoc v mateřství. To platí i pro unijní občany v Británii. Přeshraniční pracovníci budou povinni platit příspěvky na sociální zabezpečení pouze v jednom státě a oba celky si budou tyto platby uznávat a započítat do období rozhodných pro výpočet dávky. [6]

Bez Erasmu

Pro studenty je zásadní informace, že Británie na základě Dohody opouští program Erasmus+ zajišťující studentské, učitelské a pracovní stáže financované z rozpočtu EU. Místo toho bylo oznámeno vytvoření britského programu, pojmenovaného po britském vědci Alanu Turingovi, který má zajistit návaznost v podpoře studia v zahraničí pro britské studenty. Podrobnosti zatím nejsou známy.

Studenti, kteří již byli přijati v rámci programu Erasmus+ na některou z britských univerzit, mohou svůj pobyt uskutečnit. Od nového roku však britské univerzity úplně vypadnou z nabídky Erasmu a nové přihlášky již nebude možné podat. To neplatí pro Severní Irsko, které v programu Erasmus+ zůstává.[7]

Justiční a policejní spolupráce v jiném režimu

Británie svým odchodem ztratí i další z důležitých výhod členství v EU, kterou je přístup k mnoha policejním a bezpečnostním databázím. Tou hlavní je Schengenský informační systém, rozsáhlý systém fungující v reálném čase, mapující přeshraniční pohyb teroristů a hledaných zločinců. K této, ale i k ostatním databázím, kromě databáze otisků prstů, bude mít Británie přístup pouze na vyžádání, což celý proces značně prodlouží.

Členství Británie v Europolu, který zajišťuje policejní spolupráci, a Eurojustu, který zajišťuje justiční spolupráci, taktéž končí. Británie se stane od nového roku pouze pozorovatelem bez reálné možnosti ovlivnit rozhodování a fungování obou úřadů. Spolupráce však bude nadále úzká, Británie se bude účastnit některých projektů a očekává se sjednání podrobnějších dohod mezi ní a jednotlivými úřady.[8]

Další oblasti a mezery

Dohoda řeší i další oblasti, jako je rybolov, duševní vlastnictví, doprava, přenos dat nebo zadávání veřejných zakázek.

Do poslední chvíle nebylo jasné, zda dojde k dohodě v oblasti rybolovu. Unie si chtěla zajistit přístup do britských vod, Britové za to naopak požadovali přenechání alespoň 80 % rybolovných kvót ve svůj prospěch. Strany se nakonec dohodly, že přístup unijních rybářů do britských vod potrvá ještě dalších pět a půl roku a že podíl Británie na rybolovných kvótách vzroste o 25 %. [9]   

Práva duševního vlastnictví budou nadále chráněna minimálním standardem požadovaným mezinárodními dohodami, jejichž stranami jsou Británie i EU. Obě strany se zavázaly, že budou chránit duševní vlastnictví svých státních příslušníků stejně jako příslušníků druhé strany. Prakticky je nad rámec Dohody sjednáno, že u ochranné známky EU a u průmyslového vzoru Společenství dojde po konci přechodného období k automatickému zapsání srovnatelných práv v Británii. Jedná se však pouze o práva zapsaná do konce přechodného období. Pokud je právo zapsáno po této lhůtě, poběží ještě dodatečná devítiměsíční lhůta k podání žádosti o zapsání rovnocenné ochrany v Británii.[10] Nezapsané a před koncem přechodného období zveřejněné průmyslové vzory budou nadále chráněny automaticky v Británii i v EU bez ohledu na to, na území které smluvní strany byly zveřejněny, a to do konce tříleté ochranné lhůty. Průmyslové vzory zveřejněné v Británii po skončení přechodného období mohou být chráněny prostřednictvím tzv. supplementary unregistered design, tedy určitým dodatkovým nezapsaným průmyslovým vzorem. Naopak průmyslové vzory zveřejněné v EU budou chráněny pouze v Unii prostřednictvím nezapsaného průmyslového vzoru Společenství. [11]

Co se týče dopravy, Dohoda kromě mírného omezení leteckých spojů či možnosti provádět kabotáže na území druhé strany žádné větší omezení nepřináší. [12]

U osobních údajů Dohoda nepřináší nic přelomového. Po konci přechodného období má v Británii přestat platit režim obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Strany se však dohodly na dalším čtyřměsíčním přechodném období (s možností prodloužení až na šest měsíců), kdy GDPR v Británii nadále platit bude. Jedná se o prodloužení nutné pro to, aby Evropská komise mohla vydat tzv. rozhodnutí o odpovídající ochraně jakožto potvrzení, že je v dané zemi zajištěna ochrana osobních údajů odpovídající úrovni evropského standardu GDPR. Pokud by Komise do konce tohoto prodlouženého přechodného období takové rozhodnutí nevydala, musely by být mezi jednotlivými subjekty, které si předávají osobní údaje unijních občanů, sjednány smluvní doložky či závazná vnitropodniková pravidla.[13] 

U veřejných zakázek se strany dohodly na pravidlech pro transparentní a nediskriminační systém zadávání založený na dohodě Světové obchodní organizace o vládních zakázkách, jejíž rozsah rozšířily na některá odvětví jako pohostinství nebo telekomunikace.[14]

Dohoda jen okrajově řeší oblast služeb, jejichž volný pohyb od nového roku končí. Očekává se, že stejně jako otázka předávání osobních údajů nebo otázka znovuzavedení roamingových poplatků bude i téma služeb znovu otevřeno v následujícím roce.

Nový proces řešení sporů

Uplatňování a výklad Dohody nebude zajišťovat Evropský soudní dvůr, proti němuž britská strana silně bojovala, ale nově vzniklá Rada partnerství, která bude taktéž pravidelně Dohodu přezkoumávat. 

Veškeré spory mezi oběma celky mají být řešeny nejprve skrze domluvu na půdě Rady partnerství. Pokud k dohodě nedojde, mohou se obrátit na nezávislý rozhodčí ad hoc tribunál, který má do 160 dnů vydat rozhodnutí. Pokud bude strana nadále jednat v rozporu s rozhodnutím, může druhá strana částečně Dohodu vypovědět. Jakékoliv závažné porušení závazků např. v oblasti základních práv či demokratických hodnot může vést k pozastavení či vypovězení celé dohody. [15]

 

Dohoda nyní zamířila do Velké Británie, kde ji má podepsat premiér Boris Johnson. Pak o ní musí hlasovat britský parlament. Neočekává se, že by ji neschválil. Dodatečně bude dohodu schvalovat ještě Evropský parlament.  

Aneta Boudová

studentka Právnické fakulty MUNI

[1] Ward, Matthew. Statistics on EU-UK trade [online]. House of Commons Library. 10.11.2020 [28. prosince 2020 https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7851/

[2]  Institute For Government. UK–EU future relationship: the deal: GOODS [online]. [28.prosince 2020]. https://www.instituteforgovernment.org.uk/publication/future-relationship-trade-deal/goods

[3] GOV.UK. The UK's points-based immigration system: policy statement [online]. Gov.uk. [28.prosince 2020]. https://www.gov.uk/government/publications/the-uks-points-based-immigration-system-policy-statement/the-uks-points-based-immigration-system-policy-statement

[4] Velvyslanectví České republiky v Londýně. Spojené království opouští Evropskou Unii [online]. MZV [28. prosince 2020] https://www.mzv.cz/london/cz/aktuality/spojene_kralovstvi_opousti_evropskou$1325.html?action=setMonth&year=2020&month=11&day=1

[5] BBC News. Will the EHIC still be valid after Brexit? [online]. BBC. [28. Prosince 2020]  https://www.bbc.com/news/world-europe-44850972

[6] Institute For Government. UK–EU future relationship: the deal: MOBILITY [online]. [28.prosince 2020].

https://www.instituteforgovernment.org.uk/publication/future-relationship-trade-deal/mobility

[7] Reuben, Anthony. Erasmus: What could happen to the scheme after Brexit? [online] BBC. [28. Prosince 2020] https://www.bbc.com/news/education-47293927

[8] Institute For Government. UK–EU future relationship: the deal: LAW-JUSTICE [online]. [28.prosince 2020]. https://www.instituteforgovernment.org.uk/publication/future-relationship-trade-deal/law-justice

[9] Institute For Government. UK–EU future relationship: the deal: FISHERIES [online]. [28.prosince 2020]. https://www.instituteforgovernment.org.uk/publication/future-relationship-trade-deal/fisheries

[10] GOV.UK. EU trade mark protection and comparable UK trade marks from 1 January 2021 [online]. Gov.uk. [28.prosince 2020]. https://www.gov.uk/guidance/eu-trademark-protection-and-comparable-uk-trademarks

[11]GOV.UK. Changes to EU and international designs and trade mark protection from 1 January 2021 [online]. Gov.uk. [28.prosince 2020].  https://www.gov.uk/guidance/changes-to-eu-and-international-designs-and-trade-mark-protection-after-the-transition-period

[12] Institute For Government. UK–EU future relationship: the deal: TRANSPORT [online]. [28.prosince 2020]. https://www.instituteforgovernment.org.uk/publication/future-relationship-trade-deal/transport

[13] Institute For Government. UK–EU future relationship: the deal: Intellectual property, procurement and data [online]. [28.prosince 2020]. https://www.instituteforgovernment.org.uk/publication/future-relationship-trade-deal/ip-rights-procurement

[14] Ibid.

[15] Institute For Government. UK–EU future relationship: the deal: GOVERNANCE [online]. [28.prosince 2020]. https://www.instituteforgovernment.org.uk/publication/future-relationship-trade-deal/governance

Vybrali jsme pro vás


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info