Recenze knihy Trestněprávní nástroje ochrany životního prostředí

Recenzovanou publikaci vydalo nakladatelství Auditorium v roce 2021. Autorka působí na Katedře práva životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Její publikační činnost se zaměřuje převážně na deliktní odpovědnost v právu životního prostředí.

13. 3. 2023 Barbora Mitášová

Bez popisku

Trestněprávní ochrana životního prostředí se v posledních letech stala tématem mnoha diplomových prací i několika článků,[1] ovšem nikdy tomuto tématu nebyla věnována celá monografie,[2] tedy alespoň ne v České republice. Na téma Environmental crime vznikla v zahraničí celá řada publikací, ze kterých vychází i recenzovaná kniha. Téma považuji za velmi aktuální vzhledem k probíhajícím změnám legislativy jak na národní,[3] tak evropské[4] úrovni.

Autorka se v recenzované publikaci na 235 stranách věnuje vcelku vyčerpávajícím způsobem ochraně životního prostředí prostředky trestního práva. Analyzuje a popisuje stávající trestněprávní nástroje, a to v oblasti mezinárodního, evropského a českého práva. Ačkoliv publikace vychází z autorčiny disertační práce, a tudíž přináší čtenáři obrovské množství informací na vysoké odborné úrovni, je kniha čtivá a dobře se v ní orientuje.

Publikace je logicky rozčleněna do pěti kapitol od obecných základů k jednotlivým specifikům. První kapitola se věnuje především úloze trestního práva v ochraně životního prostředí a zvláštnostem utváření trestněprávních norem v této oblasti. Opomenuty však nejsou ani další druhy odpovědnosti uplatňované v právu životního prostředí. Autorka tak v první kapitole čtenáře uceleně uvádí do problematiky odpovědnostních vztahů na úseku ochrany životního prostředí.

Druhá kapitola se soustředí na charakteristiku trestné činnosti proti životnímu prostředí a popis jejích specifických rysů. Autorka zde vyzdvihuje skutečnost, že environmentální kriminalita představuje kriminalitu s vysokými zisky a nízkými riziky, a zdůrazňuje problémy organizované environmentální činnosti či upozaďování trestných činů proti životnímu prostředí, jelikož se jedná o „trestné činy bez obětí“.

Vyzdvihnout je třeba třetí kapitolu, která se zabývá současným stavem mezinárodního trestního práva a možnostmi ochrany životního prostředí, a to jak za stavu ozbrojeného konfliktu, tak v období míru. Autorka se zaměřila na zločiny podle mezinárodního práva. Ve vztahu k těm je klíčová především analýza Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, který závěrem kapitoly podrobuje kritice. Přínos této kapitoly spatřuji jednak v tom, že toto téma je v české právní literatuře opomíjeno, a dále pak ve zmiňované kritice, kde se autorka nebojí poukázat na nedostatky mezinárodní úpravy z několika úhlů pohledu.

Čtvrtá kapitola pojednává o trestněprávních nástrojích ochrany životního prostředí v evropském unijním kontextu. Stěžejním je rozbor směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí z roku 2008,[5] která je nejdůležitějším evropským právním nástrojem v oblasti trestněprávní ochrany životního prostředí. Autorka se věnuje jejím pramenům, současnému stavu i možnému budoucímu vývoji.

Pátá kapitola rozebírá českou úpravu trestných činů proti životnímu prostředí. Analyzovány a popsány jsou zde trestní zákoník a zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Autorka nevynechala ani relevantní judikaturu, zejména pak zpracovala celou řadu rozhodnutí Nejvyššího soudu. V kapitole je popsán vývoj české trestněprávní ochrany životního prostředí a jsou rozebrány skutkové podstaty trestných činů proti životnímu prostředí i dalších trestných činů využitelných při ochraně životního prostředí.

Autorka vždy nabízí různé pohledy odborné veřejnosti či rozhodovací praxe, které kriticky hodnotí a doplňuje o vlastní názor. Neustále zdůrazňuje povahu chráněného zájmu – životního prostředí, díky čemuž čtenář lépe porozumí specifikům jeho trestněprávní ochrany.

Dle mého názoru se jedná o velmi zdařilou publikaci, která podává velké penzum informací, aniž by se čtenář cítil zahlcen. Autorka jistě prokázala výbornou orientaci v problematice.

Z typografického hlediska není publikaci co vytknout, z hlediska pravopisného se překlepy vyskytují jen velmi zřídka. Recenzovanou monografii můžu doporučit každému, kdo jeví zájem o studium trestního práva i práva životního prostředí. Kniha je svým teoretickým zaměřením vhodná zejména pro akademiky, ovšem určitě by neměla ujít pozornosti ani trestních soudců či státních zástupců.

Barbora Mitášová

redaktorka Právo21

e‑mail:

FABŠÍKOVÁ, Tereza. Trestněprávní nástroje ochrany životního prostředí. Praha: Auditorium, 2021, 235 s. ISBN 978-80-87284-88-9.

[1] Viz např. FOJT, Dominik. Trestné činy proti životnímu prostředí v kontextu práva Evropské unie. Trestněprávní revue, 2021, č. 1, s. 16-–22; JELÍNEK, Jiří. K nové trestněprávní ochraně zvířat aneb trefit kozla. Bulletin advokacie. 2020, č. 6, s. 50. VOMÁČKA, Vojtěch. Požadavky práva EU na účinné trestání v ochraně životního prostředí. České právo životního prostředí. 2019, 3, s. 136–154.

[2] Poslední ucelenější publikací, která se zabývá odpovědností v právu životního prostředí je JANČÁŘOVÁ, Ilona a kol. Odpovědnost v právu životního prostředí – současný stav a perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2013.

[3] Viz novela trestního zákoníku – zákon č. 114/2020 Sb.

[4] Rada (EU) pro spravedlnost se na svém jednání dne 9. 12. 2022 dohodla na svém mandátu pro jednání s Evropským parlamentem o směrnici o trestněprávní ochraně životního prostředí a nahrazení směrnice 2008/99/ES – podrobněji viz MIŠÚR, Peter. Rada (EU): Dohoda o mandátu o směrnici o trestněprávní ochraně životního prostředí. Ius Focus, 16. 1. 2023.

[5] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008, o trestněprávní ochraně životního prostředí.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info