Recenze knihy Opatření AML v dohledu nad kapitálovým trhem

Recenzovanou publikaci vydalo nakladatelstvím C. H. Beck v roce 2021. Její autorkou je JUDr. Ing. Michaela Dražková Ph.D., která je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity a aktuálně působí jako samostatná advokátka se zaměřením na právo kapitálového trhu se specializací na regulaci investičních společností a investičních fondů.

30. 9. 2021 Katarína Kolbenhayerová

Bez popisku

Autorka hned v předmluvě trefně vyjadřuje názor na to, že v oblasti praní špinavých peněz a boji proti financování terorismu (AML)[1] chybí komplexní publikace zabývající se tímto fenoménem, s čímž lze souhlasit. Autorčiným záměrem je proto vyplnit tuto publikační mezeru a popsat základy právního institutu opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to včetně jeho mezinárodní dimenze.

Recenzovaná kniha je členěná do tří hlavních kapitol. První kapitola pod názvem Východiska AML opatření[2] a dohledu je zaměřená na základní vymezení toho, co můžeme rozumět pod pojmy dohled, dozor a kontrola v AML. Autorka zde dále věnuje prostor pro vymezení základních důvodů pro veřejnoprávní regulaci oblasti AML a vymezení AML opatření.

Druhá kapitola s názvem Podstata regulace AML a výkonu dohledu je věnována zejména zahraničním aspektům dané problematiky. Autorka v této kapitole představuje Finanční akční výbor (FATF) a popisuje hard law vs. soft law[3] v této oblasti a věnuje se globálnímu pojetí výkonu dohledu v oblasti AML.

V třetí a poslední kapitole Koncepce dohledu nad AML opatřeními v ČR se autorka věnuje AML problematice v tuzemsku. Autorka zde shrnuje historický vývoj AML a popisuje konkrétní výkon dohledu nad opatřeními AML v působnosti Finančně analytického úřadu (FAÚ), České národní banky a Ministerstva financí.

Publikace dává čtenářům systematický pohled do právní úpravy oblasti AML a také objasňuje její podstatu a logická východiska, což lze hodnotit velmi pozitivně. Věřím, že právě objasnění základních východisek a vývoje právní úpravy je důležité pro pochopení podstaty regulace v oblasti AML. Autorka si dávala za cíl v publikaci představit fundamentální východiska právního institutu opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zejména s důrazem na právní a ekonomické souvislosti. To se jí podle mého názoru vydařilo.

 

Publikaci doporučuji nejen studentům právnických nebo ekonomických oborů či jejich absolventům, ale i jiným, kteří se o problematiku AML zajímají. Kniha nabízí na 143 stranách základní přehled podstaty regulace AML, je čtivá a srozumitelná. Oceňuji, že i když se jedná o odbornou publikaci, která pojednává o nelehké problematice, je psaná přehledným stylem. Recenzovaná publikace z mého pohledu nabízí potenciál do budoucna pro navazující publikaci, která by se věnovala právě opatřením AML z praktického pohledu.

Drážková, M. Opatření AML v dohledu nad kapitálovým trhem. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2021, 143 s.

Mgr. Bc. Katarína Kolbenhayerová

autorka je doktorandkou na Katedře finančního práva Právnické fakulty MUNI a současně působí jako compliance specialista v bance

[1] Z angl. anti money laundering.

[2] Pod pojmem AML opatření rozumíme povinnosti vyplývající pro povinné osoby ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon). Jedná se zejména o provádění identifikace a kontroly klienta.

[3] Obecně lze zjednodušeně shrnout, že pod pojmem hard law se rozumí závazné a vynutitelné právní akty jako např. mezinárodní smlouvy a pod pojmem soft law různé akty, které nemají závazný, ale spíš doporučující charakter (např. stanoviska nebo doporučení různých orgánů).


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info