Státnice v době koronavirové

Onemocnění covid-19 nepříznivě zasáhlo do životů mnohých z nás. Změnila se i organizace státních závěrečných zkoušek na vysokých školách. Jak vypadají státnice na brněnské právnické fakultě?

24. 6. 2020 Jana Marková

Na brněnské právnické fakultě skončilo první kolo státnic. Letní termín začne zanedlouho. Na fotce úspěšná absolventka Nicolle Vymětalová.

Největší změny proběhly ještě před samotnou státní závěrečnou zkouškou. Náhlé uzavření knihoven a vzdělávacích institucí vedlo k prodloužení termínu pro odevzdání diplomových prací. Na místo původního data odevzdání k 31. března letošního roku pro jarní termín státních zkoušek dostali studenti nové datum 3. května. Termín byl tedy prodloužen o více než měsíc. Tištěné zdroje nahradil přístup do online databází, které byly pro studenty zdarma. Velkou pomoc poskytli i zaměstnanci knihovny. „Zaslali mi naskenované stránky z knihy, která nebyla dostupná v e-prezenčce,“ uvádí jako příklad novopečená absolventka práv Lillian Linhart. 

Pro studenty byl vypsán též náhradní  letní termín státnic. Termín pro odevzdání diplomových prací pro letní termín je stanoven na 30. června. Stejný termín odevzdání mají stanovený i studenti státnicující na podzim roku 2020. Studenti státnicující na podzim žádali o posunutí termínu odevzdání diplomové práce (zejména s ohledem na ukončení možnosti e-prezenčky), nicméně jejich žádosti nebylo ze strany vedení vyhověno. Letní i podzimní státnicující tak musí odevzdat svoji diplomovou práci nejpozději do 30. června. 

S posunutím termínu odevzdání prací se změnil i celkový harmonogram. Studenti čekali oproti předchozím letům déle na rozpis komisí státních závěrečných zkoušek. „Časový plán byl vzhledem k posunu termínu pro odevzdání diplomových a bakalářských prací dost napnutý, studentům byl tedy rozpis komisí zaslán dne 11. 5. 2020, tj. 14 dní před jejich konáním. Termíny, resp. období, však byly studentům známy, studijní oddělení o každém kroku neprodleně vždy informovalo studenty,“ vysvětluje proděkanka pro magisterský studijní program Jana Jurníková a dále doplňuje: „Cílem bylo umožnit studentům, kteří mají splněny všechny studijní povinnosti, přistoupit ke státní závěrečné zkoušce v nezměněném termínu a pokud možno bez větších zásahů do samotné její podoby.” 

Studenti nebyli svoláváni již na ráno jako předchozí roky, ale dostavovali se až na přesně určený čas. Cílem bylo snížit riziko nákazy koronavirem. Každý student měl u svého jména poznámku, v kolik hodin má přijít. 

Příprava na zkoušku nově neprobíhala v místnosti, kde komise studenty zkoušela, ale odděleně v místnosti určené pro přípravu. Do ní byli sezváni maximálně tři studenti magisterského nebo bakalářského programu na stejný čas v závislosti na počtu komisí v daný den. Jejich kontrolou byli pověřeni tři studenti doktorského studia. „Nejdříve ověříme totožnost studenta či studentky. Poté si vylosují zkušební otázky za dozoru člena komise a mají čtyřicet minut na přípravu,” přiblížila postup doktorandka Barbora Mitášová. Čas tady utíkal nesmírně rychle a téměř jako mrknutím oka již doktorand vyzýval k dopsání poslední věty. Za jeho doprovodu se pak student přesul do místnosti s komisí. Během přesunu měli studenti nasazenou roušku a docházelo k dezinfikování přípravné místnosti.

Poté byl až do vyhlášení známek postup téměř stejný jako každý rok. „Hned při příchodu se mě vlídně ujala komise. Uvítala mě a umožnila mi si opět sundat roušku. Následovalo zkoušení z vybraných předmětů v libovolném pořadí. Po zodpovězení všech otázek jsem byla propuštěna na chodbu a za zavřenými dveřmi se rozhodovalo o mém osudu,” popisuje průběh absolventka Lillian Linhart. Komise následně zvala studenty zpět do místnosti, kde slavnostně vyhlásila výsledky zkoušení. 

Oproti předchozím letům probíhalo vyhlášení po zkoušce každého jednotlivého studenta, nikoliv hromadně po dozkoušení všech. „Nový postup umožňuje komisi, aby se u každého studenta či studentky poradila o výsledných známkách. Výhodou je, že má komise více prostoru na úvahu o finální známce. Naopak nevýhodu spatřuji v tom, že udělí známku dřív, než má srovnání s ostatními zkoušenými,” upřesnila tajemnice komise Svatava Veverková. 

Státnice na brněnské právnické fakultě letos probíhají ve třech termínech (jarní, letní a podzimní). Jarní termín byl od 25. května do 5. června 2020. Letní červencový termín by měl probíhat podobně jako jarní s drobnými odlišnostmi.Změny by se měly týkat rozvolnění přesného časového rozpisu, uvidíme, jaké ,vnější' limity budou stanoveny ze strany rektorátu či Ministerstva zdravotnictví (např. roušky apod.),“ uzavírá proděkanka Jana Jurníková.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info