Fakultní akademický senát zasedal i v době koronavirové. Studentům se změní povinné praxe či zakončování jednosemestrálních předmětů

Koronavirová krize se dotkla i práce Akademického senátu PrF MUNI a jeho studentské komory. Agenda akademických senátorů byla během semestru dosti rozmanitá, senátoři se zabývali například povinnými praxemi či dotazníkem o distanční výuce.

3. 8. 2020 Damir Solak

Bez popisku

Březnový senát proběhl ještě za standardních podmínek. Důležitým bodem programu byla změna statutu PrF MUNI, kterou by vznikla na fakultě nová katedra – Katedra mezinárodního práva soukromého a obchodního. Návrh však nepodpořila nadpoloviční většina všech senátorů, a tak v oblasti počtu kateder nedojde na fakultě k žádným změnám. Akademický senát schválil též rozpočet na rok 2020 a zprávu o hospodaření za rok loňský. 

Posílení výuky závazkového práva a změna zakončení jednosemestrálních předmětů

Po vypuknutí koronavirové krize se o 180° obrátil i způsob práce akademických senátorů. Ti zasedali ze svých domovů. První on-line zasedání senátu proběhlo v květnu, a kromě schválení Výroční zprávy za rok 2019 senát především podpořil změny ve výuce soukromého práva. Budoucí studenti na Právnické fakultě tak budou mít posílenou výuku závazkové části na Katedře občanského práva. Naopak u předmětů Právo duševního vlastnictví a Právo cenných papírů si studenti vyberou pouze jeden z těchto předmětů, který pro ně bude povinný. Odpadne též dvojí zakončení skrze zápočet i zkoušku u jednosemestrálních předmětů, kdy předmět bude zakončen jen zkouškou. 

Červnové zasedání probíhalo také distančně. Zde senátoři schválili například pokračování Lukáše Potěšila v Disciplinární komisi PrF MUNI či podpořili děkanův návrh podmínek přijímacího řízení na rok 2021/2022. Není však vyloučeno, že se tento materiál do senátu vrátí ještě jednou, a to z důvodu možné diskuse o zohlednění úspěšných prací SOČ (Středoškolská odborná činnost) v přijímacím řízení na celé univerzitě. 

Podstatná část práce senátorů se však uskutečnila mimo zasedání senátu. Jedním z prvních větších úkolů byl dotazník o distanční výuce. Účelem tohoto dotazníku bylo zmapování toho, jak funguje či nefunguje výuka v konkrétních povinných předmětech. Analýza odpovědí pak byla předána vedení fakulty a kateder. Otázka na on-line výuku je v tomto semestru součástí také předmětové ankety.

Individuální studijní plán při Erasmu

Studentská komora Akademického senátu (dále jen „SKAS“) se „scházela“ každý středeční podvečer prostřednictvím aplikace MS Teams. Během zasedání účastníci též diskutovali s různými hosty. V průběhu několika týdnů se ve videohovorech vystřídali např. děkan Právnické fakulty Martin Škop, proděkani Jana Jurníková, David Sehnálek a Michal Radvan či předseda Akademického senátu PrF MUNI Ladislav Vyhnánek.

Jedním z bodů bylo jednání s proděkanem Michalem Radvanem na téma motivace studentů vyjet na Erasmus+ a náročnost těchto pobytů. Následně SKAS pro vedení fakulty zpracovala přehled jednotlivých plnění ISP (individuálního studijního plánu) při Erasmu. Bohužel, některá plnění se mohou jevit jako neadekvátní v poměru rozsahu a počtu kreditů nebo v nutnosti osobní účasti na konzultaci. V nadcházejícím akademickém roce proto bude studentská komora sledovat, zdali garanti předmětů v oblasti ISP plnění v rámci programu Erasmus+ udělali nějaké změny. 

Změna povinných praxí

Další oblastí, které se studentská komora věnovala, byly praxe. Zprvu se podařilo prosadit, aby byla pomoc v koronavirové poradně ohodnocena jako jedna povinná praxe. Všechny návrhy byly sepsány do písemného stanoviska. Následně se Damir Solak jako zástupce za SKAS zúčastnil jednání s proděkanem Davidem Sehnálkem a garanty programu a oboru. V současné době musí student splnit dvě fáze praxí. V každé fázi jsou to dvě praxe po 80 hodinách, přičemž první fáze, kterou lze plnit od začátku 6. semestru, je zaměřena spíše na soukromé právo, a druhá na veřejné. Navíc musí praxi vykonat buď u dvou různých poskytovatelů (např. u dvou advokátních kanceláří), nebo v různých oblastech (např. u neziskové organizace a na soudu). V jednotlivých fázích je možnost výběru poskytovatele mírně odlišná, například nezisková organizace je zařazena jen do první fáze. 

Praxe si však nově bude každý student moci zapsat od ukončeného 4. semestru a neziskové organizace budou praxí i v druhé fázi. Nyní členové SKAS spolupracují s vedením také na zjednodušení administrativy v souvislosti s praxemi. Následně budou všechny změny implementovány. 

Stipendia

Poslední diskutovanou oblastí byla stipendia. Na výzvu zpracovalo vedení SKAS několik návrhů na změny ve stipendijních programech. Nejvíce změn je dle názoru studentské komory třeba udělat v prospěchovém stipendijním programu, aby na stipendium dosáhlo více studentů. Stipendijní programy by se též měly sloučit do jedné směrnice, aby byly přehlednější. Otázka stipendií bude blíže řešena na podzim.

V letních měsících mají studentští senátoři volnější režim, plénum nezasedá a v komoře spolu členové distančně komunikují dle potřeby.

Damir Solak

člen Akademického senátu Právnické fakulty MUNI

Vybrali jsme pro vás


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info