Fakultní Akademický senát PrF MUNI se vrátil k diskuzím o spolupráci s EPH. Ta bude pokračovat nadále

O tom, zdali má Právnická fakulta MUNI spolupracovat s Energetickým a průmyslovým holdingem absolventa Daniela Křetínského, probíhaly mediálně sledované diskuze už před třemi lety. Nyní senátoři diskutovali o uzavření nové smlouvy hned na dvou zasedáních. Blíží se též volby do Akademického senátu („AS”), možnost kandidovat budete mít i vy!

30. 3. 2021 Damir Solak

Bez popisku

V roce 2018 fakulta uzavřela se společností Energetický a průmyslový holding, a.s., smlouvu o výuce energetického práva. V témže roce vydala děkanka Markéta Selucká i opatření, které upravuje zásady spolupráce se soukromoprávními subjekty. V něm je stanoveno, že pokud má být uzavřena smlouva se soukromoprávním subjektem v částce vyšší než 100 000 Kč bez DPH za rok, je třeba před jejím uzavřením informovat Akademický senát. Právě na základě tohoto opatření byl senát informován v lednu 2021, když fakulta projevila zájem uzavřít s EPH smlouvu novou. Ta současný stipendijní fond pro podporu energetického práva nahrazuje grantovým programem a zároveň zvyšuje celkovou roční cenu za plnění předmětu smlouvy. 

Část senátorů se proti této spolupráci vymezila. Vyřčené výhrady spočívaly především v předmětu činnosti EPH i v kontextu toho, že se fakulta zavázala být šetrná k životnímu prostředí. Dále zazněl názor, že by se Akademický senát měl vyjádřit, jak se k pokračování spolupráce staví. Po dlouhé diskuzi byl bod přerušen a senátoři se k němu vrátili o 10 dní později na mimořádném zasedání. 

Na něm se na základě dodatečně zaslaných podkladů zabývali v krátké debatě činností fakulty v oblasti energetického práva nejen v rámci výuky, ale i výzkumu. Po ukončení diskuze přistoupili členové AS k hlasování o návrhu senátora Štěpána Paulíka, který doporučil nepokračovat ve spolupráci. Návrh však v tajném hlasování získal podporu jen tří ze šestnácti přítomných členů. 

Na mimořádném zasedání senátoři též přivítali novou kolegyni. Uvolněného mandátu se po Petru Lavickém, který rezignoval, ujala Alena Kliková.

Senát podpořil novou akreditaci programu Veřejná správa i Petra Mrkývku v čele katedry

Dalším z bodů řádného zasedání byla přeměna navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa, studovaného v kombinované formě. Akademický senát se kladně vyjádřil k přeměně, která mimo jiné posiluje výuku klíčových předmětů správního práva či práva životního prostředí. Návrh přeměny studijního programu nyní putuje do Vědecké rady PrF MUNI a následně o něm rozhodne Rada pro vnitřní hodnocení MUNI.

V tajném hlasování pak senátoři doporučili opětovně jmenovat Petra Mrkývku vedoucím Katedry finančního práva a národního hospodářství PrF MUNI.

V závěru zasedání došlo také na dotazy směřované členům vedení fakulty. Mimo jiné se věnovali dotazníkovému šetření o možnostech mobilit v kombinovaném studiu, o něž projevila zájem velká část studentů. Studentská komora vznesla také své připomínky k citační směrnici či připravovanému strategickému záměru fakulty. 

Březnový senát

Na březnovém zasedání došlo ke schválení rozpočtu, zprávy o hospodaření fakulty či výroční zprávy. Členové AS dále doplnili disciplinární komisi dvěma členy. Důležitou zprávou pro studenty končících ročníků byla informace děkana, že dojde k úpravě citační směrnice, která vyjde k 1. dubnu.

Ke stejnému datu fakulta přechází na nový systém stipendií. Stipendia nově budou součástí jednoho opatření a bude o ně možné žádat elektronicky. Změny se týkají především prospěchových stipendií, která se budou udělovat studentům bakalářského a 1.–4. ročníku magisterského studia každoročně. K nim přibudou i stipendia, jež ocení výsledky během celého studia i výborné cizojazyčné diplomové práce. O pět tisíc korun se zvýší i maximální výše stipendia na letní školy a fakulta bude též více podporovat moot courty a publikační činnost studentů.  

Volby do Akademického senátu se blíží

Do konce volebního období proběhnou ještě dvě senátní zasedání. Senátoři se ve stávajícím složení potkají 19. dubna a 10. května.

Akademický senát měl původně skončit již 31. prosince 2020, z důvodu prodloužení funkčního období zákonem č. 188/2020 Sb., vydaným v návaznosti na nouzový stav, však dlouho nebylo zřejmé, kdy přesně Akademický senát své funkční období skončí. Jasno v této věci udělalo až stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, dle kterého bude končit 22. května 2021.

Na jaře nás tedy čekají volby. Do dvacetičlenného senátu bude na dva roky zvoleno 10 akademických pracovníků, 8 studentů magisterského studia, jeden doktorand a jeden student bakalářského či navazujícího magisterského studia. Nově zvolený Akademický senát bude kromě schvalování vnitřních předpisů či rozpočtu rozhodovat i o složení fakultní Vědecké rady nebo navrhovat rektorovi kandidáta na jmenování děkanem pro funkční období 2023–2027.

Damir Solak

Autor je členem Studentské komory Akademického senátu PrF MUNI a Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ)

Vybrali jsme pro vás


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info